Les biblioteques escolars i els serveis educatius

"La major responsabilitat [en termes de formació del professorat] ha de recaure en els centres de professors, ja que és una de les seves principals funcions i disposen dels recursos necessaris per a fer-ho. La seva proposta formativa ha de tenir en compte les necessitats i les opinions del professorat al qual s'adreça, així com als objectius i prioritats del sistema. La seva feina no s'ha de restringir en l'oferta només de cursos, sinó també, i cada vegada més, a la creació i suport a seminaris de coordinació i grups de treball que provoquin el coneixement personal i l'intercanvi d'experiències entre els docents implicats […].

Els docents que dirigeixen, gestionen o utilitzen la biblioteca escolar tenen diferents necessitats formatives, però no tots han de tenir el mateix tipus de coneixements sobre els diferents aspectes de la biblioteca, per la qual cosa seria interessant i desitjable la creació d'ofertes formatives segons perfils […].

Els responsables de la biblioteca haurien de tenir la formació més àmplia possible, ja que són els principals responsables del funcionament de la biblioteca escolar […]. Quant a la resta de l'equip de biblioteca, la seva formació ha de dirigir-se cap les tasques que hagin de desenvolupar cadascun dels integrants, aprofundint en els aspectes més tècnics, però sense oblidar que han de tenir una visió de conjunt".

BERNAL, Isabel; MACÍAS, Casildo; NOVOA, Cristina [coord]. Marco de referencia para las bibliotecas escolares. Madrid: Ministerio de Educación. Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares, 2011 (pàgs. 45 i 48)

Presentació

En els tres mòduls anteriors s'ha fet una presentació de tot allò que un servei educatiu havia de conèixer i havia de tenir en compte per a procedir a un bon acompanyament per al desenvolupament del projecte de biblioteca escolar. Eren continguts, tots ells relacionats amb la dinàmica interna del centre. En aquest mòdul, els continguts que s'hi desenvolupen tenen com a finalitat donar un seguit d'orientacions que poden ajudar de manera qualitativa la intervenció en els centres. Així es presenta un protocol, especialment adreçat als centres de recursos pedagògics, que recull de manera ordenada els àmbits d'actuació en relació a les biblioteques escolars. A continuació es fa referència a la necessitat d'una bona coordinació de les biblioteques escolars amb les públiques. I finalment es fa referència a la biblioteca escolar 2.0 i es donen un seguit de recursos formatius i educatius que poden facilitar la tasca assessora dels serveis educatius.

Objectius

  • Assenyalar els serveis educatius com a unitats de suport als centres que tenen com a finalitat articular mecanismes d’intervenció segons uns àmbits d’actuació determinats.
  • Conèixer amb quines accions es pot fomentar la col·laboració entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública.
  • Definir el concepte de biblioteca escolar 2.0.
  • Identificar les eines de la web social que poden ajudar la biblioteca escolar en la difusió, la comunicació i la participació.
  • Conèixer l'oferta formativa en matèria de biblioteques escolars per tal d'orientar els centres.
  • Conèixer recursos educatius relacionats amb la biblioteca escolar per tal d'oferir un acompanyament de qualitat.

Temes

  • Tema 1: Àmbits d’acció dels Serveis Educatius en l’assessorament a les biblioteques escolars
  • Tema 2: Col·laboració entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública
  • Tema 3: La biblioteca escolar 2.0: comunicació i col·laboració
  • Tema 4: Fonts de recursos i formació en biblioteques escolars