La biblioteca com a recurs educatiu

"La biblioteca escolar és un espai i un recurs clau per al desenvolupament del projecte educatiu i en especial de les pràctiques de lectura, d'escriptura i de les habilitats intel·lectuals. Actualment hi ha un camp d'intervenció d'especial interès, ja que la biblioteca escolar pot convertir-se en un recurs aglutinador per fer de la lectura, l'escriptura i l'educació documental una feina compartida i assumida des de totes les àrees i per tot el professorat.

La biblioteca escolar no és un projecte, sinó un recurs del centre amb programes i serveis que complementen i enriqueixen els processos d'ensenyament i aprenentatge i ajuden a la creació d'ambients lectors".

GARCÍA GUERRERO, José. Utilidad de la biblioteca escolar. Un recurso al servicio del proyecto educativo. Gijón: TREA, 2010 (Biblioteconomía y administración cultural) (pàg. 31)

Presentació

En aquest mòdul es desenvoluparan els continguts que defineixen la biblioteca com un recurs estratègic per a l'ensenyament i l'aprenentatge. Es parteix del concepte clàssic de dinamització tot fent referència a accions que històricament s'han realitzat a la biblioteca del centre. A continuació, en els tres capítols següents del mòdul s'explica, seguint les tres grans potes en què es divideix el Pla de Lectura de Centre, de quina manera la biblioteca escolar intervé en l'aprenentatge de la lectura, l'aprenentatge a través de la lectura i l'adquisició de l'hàbit lector. En cadascun dels capítols s'anoten algunes idees per a la intervenció dels serveis educatius.

Objectius

  • Definir els conceptes de dinamització de la biblioteca escolar, competència lectora, competència informacional i gust per llegir.
  • Conèixer els continguts de les activitats de dinamització de la biblioteca en relació a la formació d'usuaris i l'animació a la lectura.
  • Identificar les fases i situacions d'aprenentatge relacionades amb la competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir.
  • Conèixer el paper que pot jugar la biblioteca escolar en el desenvolupament de la competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir.
  • Identificar alguns àmbits d'intervenció dels serveis educatius en el suport a la biblioteca escolar per el desenvolupament de la competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir.

Temes

  • Tema 1: Dinamització de la biblioteca escolar