El programari de gestió de la biblioteca escolar (I): descripció bàsica

L’ePèrgam és l’aplicatiu de gestió de les biblioteques de les escoles i instituts de Catalunya, basat en internet i es caracteritza per:

 • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació (accés a catàlegs col·lectius).
 • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars.
 • Disposar de funcionalitats per incentivar l'ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar (novetats, comentaris de llibres, guies de lectura…).
 • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d'usuaris.

L’ePèrgam té tres entorns:

 1. L’entorn de consulta que permet accedir als usuaris al catàleg del fons de la biblioteca escolar.
 2. L’entorn de biblioteca és l’entorn de treball bàsic del responsable de la biblioteca escolar, des d'on gestiona la catalogació, el préstec… Consta de cinc mòduls: Catalogació, Consultes, Préstec, Llistes i Utilitats.
 3. L’entorn de formació facilita l’accés als materials del curs telemàtic BE1E - La Biblioteca escolar 1: ePèrgam, gestió i organització, la finalitat del qual és donar els coneixements bàsics del concepte i dinamització de biblioteca escolar, catalogació i utilització de l’aplicació epèrgam per a aquell professorat responsable de la biblioteca interessat en d’aquests àmbits.

mes de setembre).

Que la biblioteca estigui activa significa que durant el procés de catalogació un altre centre podrà incorporar els registres d’una altra biblioteca epèrgam a la seva. Si cap biblioteca no estigués activa, el procés d’importació des de d’altres biblioteques epèrgam seria inviable. El caràcter col·laboratiu de la catalogació que dóna el fet que una biblioteca estigui activa es perdria.

L’entorn de consulta d’una biblioteca escolar consta d’unes seccions fixes i d’unes de flexibles, a les quals es pot accedir segons la tipologia d’usuaris, que poden ser:

 • El Públic en general, són el usuaris no registrats que només tenen accés a les dues tipologies de consulta (simple i avançada).
 • Els Usuaris registrats que tenen accés a totes les seccions de consulta i a les seccions restringides que permeten: la Consulta del préstec, la Creació de guies de lectura i afegir comentaris a documents. L’opció d’usuari registrat només s’adreça al professorat adscrit al centre.

Les seccions fixes de l’entorn de consulta són:

 • El formulari Consultes, amb dues modalitats: simple i avançada. És d’accés públic
 • La Consulta del préstec, d’accés restringit, només per als usuaris registrats.
 • La Creació de guies de lectura, d’accés restringit, només per als usuaris registrats.

Les seccions flexibles de l’entorn de consulta són visibles al públic en general, però la seva gestió és d’accés restringit, només per als usuaris registrats (amb correu i contrasenya de la xtec), són:

 • Els Recomanats.
 • Les Guies de lectura.
 • Els Comentaris.

Per fer un enllaç directe des del bloc o de la pàgina web de la biblioteca escolar al catàleg epèrgam d’un centre (Entorn de Consulta)s'ha de fer el següent:

a) Copiar aquest enllaç a la barra d’adreces del navegador: http://aplitic.xtec.cat/epergam/web/biblioteca.jsp?codi=XXXXXXXX, (en el cas que la biblioteca estigui hostatjada a l’entorn epèrgam 1) o bé http://aplitic.xtec.cat/epergam2/web/biblioteca.jsp?codi=XXXXXXXX, (en el cas que la biblioteca estigui hostatjada a l’entorn epèrgam 2)

b) Canviar XXXXXXXX pel codi del centre, per exemple 08080800

c) Seleccionar i copiar la URL resultant (per exemple http://aplitic.xtec.cat/epergam/web/biblioteca.jsp?codi=08080800)

d) Anar al bloc o pàgina web i sobre una imatge o sobre un text fer l’enllaç amb la URL resultant.

L’accés restringit

El professorat pot accedir a l’entorn restringit clicant sobre l’opció: Per registrar-se que hi ha a la barra superior i omplint el quadre de diàleg amb el nom d’usuari i la contrasenya de correu de la XTEC.

La diferència amb l’entorn públic de consulta és que ara estan actives les opcions: Consulta del préstec i Creació de guies de lectura, a més a més, a la part superior, on abans deia “Per registrar-se”, ara hi ha els cognoms i el nom de la persona que ha introduït el nom d’usuari i la contrasenya.

Les consultes al catàleg del centre

Les consultes que qualsevol usuari pot fer al catàleg d’una biblioteca ePèrgam d’un centre són de dos tipus:

 • Consulta simple, és la que surt per defecte i es fa sobre els camps Autor, Títol, Editorial i Matèria. L’opció matèria engloba en aquest entorn de consulta la informació dels camps matèria i descriptors de les fitxes.
 • Consulta avançada, que afegeix, als camps ja existents a la cerca simple (Autor, Títol Editorial i Matèria), els camps: Camp lliure, ISBN, CDU, Signatura, Llengua, Format, Col·lecció, Nivell, Resum i Data.

Algunes idees a retenir sobre l'entorn de consulta:

 • Facilitar l’accés de l’alumnat al catàleg de la biblioteca del centre és un bon punt de partida en el desenvolupament de la competència informacional.
 • Els docents en ser usuaris registrats de la biblioteca del centre, poden crear les seves pròpies guies de lectura d’acord amb les necessitats del treball a l’aula en un moment determinat. Unes guies de lectura que seran les recomanacions al seu alumnat, per exemple, investigar sobre un tema determinat.
 • Una guia de lectura pot estar elaborada, però no publicada. Per tant, la biblioteca pot tenir preparades tantes guies com vulgui i publicar-les a l'entorn de Consulta en el moment que consideri oportú.

Principals característiques del mòdul de Catalogació

Aquest mòdul permet registrar tots els recursos de la biblioteca. Elements destacats:

 • Assistent de catalogació per a ISBN amb importació directa de notícies d'altres biblioteques (externes, com el DIBA, o internes, com les d'altres biblioteques epèrgam).
 • Vocabulari controlat en els camps: CDU, Format, Autor, Editor, País, Llengua, Descriptors i Nivell.
 • Connexió directa amb el LEMAC per al camp Matèria.
 • Enllaços a altres pàgines web des del camp Resum. Possibilitat d'utilitzar sintaxi "HTML" (colors i mida de lletra, text puntejat…).
 • Camp URL per posar adreces web relacionades amb el document que es cataloga.
 • Possibilitat d'inserir imatges per a cada registre.
 • Individualització de la situació i estat dels exemplars (consulta, préstec, disponible…).
 • Funcions per afegir, eliminar, duplicar, imprimir i desar registres.
 • Desplaçament entre registres un a un, a un número concret, a l'inici i al final del catàleg.
 • La informació dels registres no es desa automàticament, cal desar-la clicant l’opció del menú lateral esquerre Guarda.

Principals característiques del mòdul de Consultes

Aquest mòdul permet fer cerques sobre el catàleg d'una biblioteca epèrgam. Elements destacats:

 • Dos tipus de cerca:
  • simple (Autor, Títol, Editor, Matèria i Descriptors),
  • avançada (tots els camps excepte Resum i Procedència).
 • Cerca aproximada en tots els camps, excepte en els camps CDU i Signatura.
 • Funcions d'imprimir i visualitzar la fitxa.
 • Accés al catàleg i préstec des de les fitxes.

Per ampliar sobre el mòdul de Consultes podeu consultar aquest document.

Principals característiques del mòdul de Préstecs

Aquest mòdul comporta gestionar completament tots els préstecs dels recursos. Elements destacats:

 • Connexió directa amb les bases d'usuaris de la XTEC (professorat) i de l'aplicatiu de la matrícula (alumnat) relacionades amb el codi de centre.

Amb aquesta connexió cada inici de curs es fa una actualització automàtica dels usuaris de la biblioteca del centre (docents adscrits i alumnes matriculats. Des del moment que s’han pujat les bases amb els usuaris, el manteniment s’ha de fer manualment, és a dir, que els alumnes nouvinguts i el professorat no inclòs inicialment els ha d’introduir el responsable de la biblioteca. Aquest fet, l’actualització anual, provoca que l’identificador de cada alumne canviï cada any.

 • Funcions per prestar, retornar i prorrogar.
 • Devolució ràpida i configuració del préstec (préstec simultani i dies de préstec).

És important avisar els centres que en el procés de recàrrega poden produir-se situacions com la pèrdua dels préstecs pendents. Per això cal preveure-ho i recomanar que es facin una còpia de seguretat mitjançant la impressió d’una llista amb els préstecs pendents.

Per ampliar sobre el mòdul de Préstecs podeu consultar aquest document.

Principals característiques del mòdul de Llistes

Aquest mòdul permet elaborar diferents tipus de llistats. Elements destacats:

 • Personalització dels llistats: selecció dels camps a imprimir.
 • 2 formats d'impressió: llistat i bibliografia.
 • Guies de lectures.
 • Llistats de préstec: actuals i vençuts.

Per ampliar sobre el mòdul de Llistes podeu consultar aquest document.

Principals característiques del mòdul d’Utilitats

Aquest mòdul permet fer accions relacionades amb el manteniment del catàleg, la configuració del mòdul web de consulta i la publicació a la web de guies de lectura, llibres recomanats o comentats. Elements destacats:

 • Utilitats de manteniment de dades: registres lliures, importar, eliminar, exportar registres.
 • Configuració del mòdul d'usuari: aspecte (colors, logo), mòduls opcionals…
 • Validació d'opcions d'usuari: recomanats, guies de lectura…
 • Bloc de notes.

Per ampliar sobre el mòdul d’Utilitats podeu consultar aquest document.

L’entorn de formació

L’entorn de formació epèrgam és un entorn adreçat únicament al professorat que participa en la formació del curs telemàtic BE1E - La Biblioteca escolar 1: ePèrgam, gestió i organització.

En aquest entorn, a banda de l’accés als materials de formació d’aquest curs, es reprodueixen els entorns de Consulta i de Biblioteca on, a les persones que participen en l’activitat formativa, se’ls assigna una biblioteca de formació. En aquesta biblioteca de formació el docent aprèn a gestionar una biblioteca epèrgam (cataloga, fa préstecs, consulta, fa guies de lectura, recomana documents…) a través de pràctiques i exercicis tutoritzats per un especialista.

Les biblioteques que es creen individualment per a cada persona que participa en l’activitat formativa s’eliminen un cop aquesta s’acaba. Per tant, es convenient recomanar a les persones que es formin que no intentin catalogar més enllà del que se’ls demana en les activitats i els exercicis del curs BE1.

A manera de síntesi: la cadena documental i l’epèrgam

Si es recupera el gràfic La cadena documental. Què és ?.i s’analitzen les diferents fases es podrà comprovar que les accions que hom realitza a través de l’epèrgam responen bàsicament a les descrites a la segona i a la quarta fase:

a) La segona fase que es correspon a l’anàlisi documental o catalogació es fa íntegrament a través del mòdul de catalogació de l’entorn de biblioteca.

b) La quarta fase que es correspon a la difusió i a la sortida, essencialment, es fa a través dels mòduls de préstec, de llistes i d’utilitats, així com a través de l’entorn de consulta des del qual es publicita el fons de la biblioteca mitjançant un cercador i la publicació de guies de lectura i de recomanats.