L’organització de la biblioteca, implicació del centre

La inserció de la biblioteca escolar dins un centre s’ha vist reforçada d’un temps ençà amb la inclusió d’articles referents a aquest recurs educatiu a la LOE (Llei Orgànica d’Educació) i a la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) i amb el paper que ha de jugar en el desenvolupament dels projectes educatiu i curricular del centre.

Aquest reconeixement podria quedar-se en no res si des de l’administració no es donessin una sèrie d’iniciatives que fomentessin la implementació de la biblioteca escolar dins el centre educatiu. Així, el projecte d’innovació educativa Biblioteca escolar "puntedu" és una aposta del Departament d’Ensenyament perquè un recurs educatiu com la biblioteca s’integri de manera activa dins la dinàmica del centre.

I perquè la implementació sigui completa, el centre educatiu hauria de recollir tot allò que faci referència a la biblioteca escolar en la normativa interna del centre: Projecte Educatiu de Centre, Projecte Curricular de Centre, el Pla Anual i la Memòria Anual, el Reglament de Règim Intern, el Pla de Lectura de Centre…

La biblioteca escolar en la normativa

La importància de la biblioteca escolar en les dinàmiques d’ensenyament i aprenentatge és reconeguda en diversos textos normatius. En general en aquests textos es destaca el paper que la biblioteca escolar, com a recurs educatiu, té en l’adquisició de la comprensió lectora, el foment de la lectura, i en l’accés a la informació i la gestió de la informació per tal de fer individus competents. Per altra banda, un aspecte que també es destaca de la inclusió de la biblioteca escolar en aquests textos normatius és el paper que pot jugar com a element compensador que pot facilitar l’accés al coneixement i a la cultura en entorns socialment desafavorits.

a) La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE).

Article 113. Biblioteques escolars

1. Els centres d’ensenyament han de disposar d’una biblioteca escolar.

2. Les administracions educatives han de completar la dotació de les biblioteques dels centres públics de manera progressiva. Amb aquesta finalitat han d’elaborar un pla que permeti assolir aquest objectiu dins del període d’implantació d’aquesta Llei.

3. Les biblioteques escolars han de contribuir a fomentar la lectura i que l’alumne accedeixi a la informació i a altres recursos per a l’aprenentatge de les altres àrees i matèries i es pugui formar en l’ús crític d’aquests recursos. Igualment, han de contribuir a fer efectiu el que disposen els articles 19.3 i 26.2 d’aquesta Llei.

4. L’organització de les biblioteques escolars ha de permetre que funcionin com un espai obert a la comunitat educativa dels centres respectius.

5. Els centres poden arribar a acords amb els municipis respectius per a l’ús de biblioteques municipals amb les finalitats que preveu aquest article.

b) Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC).

Article 88. Biblioteca escolar

1. Tots els centres educatius han de disposar d'una biblioteca escolar, com a espai d'accés a la informació i font de recursos informatius en qualsevol suport a l'abast dels alumnes, del professorat i de la comunitat educativa.

2. El projecte educatiu de cada centre ha de tenir en compte que la biblioteca escolar és un entorn d'aprenentatge que s'integra en els recursos del centre per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les diverses àrees curriculars, i especialment de l'hàbit lector. A aquest efecte, l'Administració educativa ha de proveir els centres públics dels recursos adequats.

3. El Govern ha de fixar mecanismes de col•laboració de les biblioteques escolars amb el sistema de lectura pública.

c) Tant en el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, com en el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO), quan es parla de la consecució de les competències bàsiques es fa referència a “…l’ús de determinades metodologies i recursos didàctics, com la concepció, organització i funcionament de la biblioteca escolar…”. La importància de la biblioteca escolar es veu, encara més reconeguda a:

 • L’Annex 1 d’ambdós decrets, com a institució i com un recurs essencial per a l’adquisició de les competències bàsiques.
 • L’Annex 2, també d’ambdós decrets, com un recurs bàsic per al desplegament del currículum de diverses àrees o matèries.

La lectura atenta dels dos Decrets ha de permetre a la comunitat educativa identificar la biblioteca escolar com un recurs essencial per al procés d’ensenyament i aprenentatge general del centre.

d) A les resolucions que cada inici de curs desenvolupen l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial i dels centres públics de secundària s’inclou un apartat dedicat a la biblioteca escolar on s’especifiquen els quatre àmbits al voltant dels quals giren el funcionament, l’expansió i la dinamització de la biblioteca escolar al servei de l’aprenentatge i el coneixement.

1. L’organització de la informació i del fons documental
 • La biblioteca recull, gestiona i difon informació i documents que la comunitat educativa necessita per al desenvolupament de les seves tasques curriculars i l’evolució del projecte educatiu de cada centre. La seva gestió, com a ens mediador, comprèn la selecció, adquisició, catalogació i difusió de materials i requereix personal format, especialitzat i coneixedor del centre educatiu.

2. El pla de lectura del centre

 • La biblioteca dóna suport al pla de lectura del centre, que a partir de les necessitats detectades en una anàlisi prèvia desenvolupa objectius, metodologies i estratègies per aprofitar i assegurar l’assoliment de les competències bàsiques i per fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir.

3. La competència informacional

 • La biblioteca facilita fonts d’informació i recursos diversos, útils per als alumnes, els professors i tota la comunitat escolar, alhora que proporciona eines i estratègies didàctiques i metodològiques per afavorir la competència informacional. El treball conjunt amb les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació és imprescindible.

4. La dinamització dels seus serveis i recursos

 • Els serveis i recursos de la biblioteca escolar es dinamitzen amb la planificació i el desenvolupament de programes i activitats per donar-los a conèixer i per promoure la lectura i la competència informacional.

e) Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

Article 14. Concrecions del currículum i mesures organitzatives associades

2. Les mesures esmentades a l’apartat anterior poden afectar variables com l’ús del temps i dels espais, l’agrupament de l’alumnat i els criteris d’assignació de docència al professorat, l’ús dels recursos didàctics, la utilització de la biblioteca escolar i la formació del professorat i d’acord amb el que determinin els decrets d’ordenació curricular aplicables, la distribució de les àrees i matèries per cicles o cursos.

Una eina de suport a la biblioteca dels centres: la Biblioteca escolar "puntedu"

Com s’ha pogut constatar hi ha una normativa que afavoreix la implementació dins dels centres del projecte de biblioteca escolar. Només resta que el centre es plantegi endegar-lo. Per fomentar-ho i facilitar-ho, el Departament d’Ensenyament ha posat a disposició d’escoles i instituts un instrument que, amb el temps, s’ha demostrat bàsic i d’una gran ajuda per a aquells que han volgut impulsar i consolidar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica i habitual d'aprenentatge i de coneixement, és el Programa de Biblioteques Escolars que va néixer el curs 2004 -2005.

Una de les primeres accions del Programa va ser la convocatòria d’un projecte d'innovació educativa, el Biblioteca escolar "puntedu", per tal d’incentivar la posada en marxa de projectes de biblioteca escolar en aquells centres que estiguessin interessats a fer d’aquest equipament un espai de coneixement i aprenentatge. Des de la primera convocatòria, la de 2005, fins la darrera (2011), se n’han beneficiat 1.062 centres públics, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert, que imparteixen ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària, educació especial i de formació d'adults.

Fins la seva aturada, les convocatòries públiques amb les bases generals per a la selecció de projectes de biblioteca escolar “puntedu”, un espai d’aprenentatge i coneixement, duts a terme per centres educatius, es fan mitjançant la publicació d’una Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Cal fer una especial atenció als annexos on s’especifiquen les característiques que han de tenir els projectes que els centres presentin. En aquest enllaç es poden consultar les bases de la darrera convocatòria feta fins el moment, la del 2011.

Per a un centre, ser seleccionat en una convocatòria del projecte Biblioteca Escolar. Puntedu, li suposava:

 • Rebre una dotació d’un equipament informàtic, només per als centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament (sempre i quan la disponibilitat pressupostària ho permeti).
 • Tenir una dotació econòmica de 2.000 euros (tots els centres).
 • Poder accedir al programa informàtic epèrgam per a la gestió de la biblioteca.
 • Que la persona responsable/coordinadora del projecte tingui una formació específica.
 • Tenir una dotació de materials didàctics relacionats amb la biblioteca escolar.

El centre seleccionat en una convocatòria es compromet a desenvolupar el seu projecte durant tres anys, amb l’objectiu que un cop acabat aquest període tot allò referent a la biblioteca escolar s’integri al projectes educatiu i curricular del centre. En aquest sentit el Programa de Biblioteques Escolars del Departament d’Ensenyament ha elaborat dos informes sobre la situació de les biblioteques dels centres seleccionats en les convocatòries de 2005 i de 2006, que ja han acabat aquell període de tres anys.

Un altre dels aspectes a destacar de la implementació del Programa de Biblioteques Escolars és l’aparició d’una xarxa arreu del país en la qual s’han implicat diferents agents (centres docents, serveis educatius, biblioteques públiques…) per tal de facilitar el treball col·laboratiu, l’aproximació i l'adequació de la biblioteca escolar a les necessitats reals del centre.

La biblioteca escolar en la documentació del centre

La feina que s’ha fet durant el període de desenvolupament del projecte de biblioteca escolar no pot quedar en no res, cal donar-li sentit, per això és essencial que els principals documents administratius i de caràcter curricular del centre recullin les seves funcions i les activitats que se’n derivin, així com la manera d’organitzar i gestionar els recursos materials i humans, les normes de funcionament i les diferents possibilitats d’ús dels fons i recursos de la col·lecció (préstec, utilització dels espais, equips, materials, etc.)

El Projecte Educatiu de Centre, el Pla i la Memòria Anual, el Reglament de Règim Intern, les programacions d’aula i, especialment, el Pla de Lectura de Centre (el qual es desenvolupa en el següent capítol) haurien de recollir les possibilitats que la biblioteca ofereix per reforçar els programes i les accions formatives del centre.

El Projecte Educatiu de Centre

La biblioteca escolar ha d’actuar com un agent més en el compliment dels objectius i el desenvolupament dels programes que s’incloguin en el Projecte educatiu de centre(PEC). En aquest sentit el PEC ha de preveure les funcions de la biblioteca i aquesta ha de conèixer quins són els seus objectius. El projecte ha d’estar d’acord amb el PEC, document en el qual s’expliciten els objectius i on es detalla la planificació, l’organització i l’avaluació de la biblioteca escolar.

Un exemple: l’actual legislació educativa recomana als centres programar un temps de lectura diari que abasti totes les àrees i totes les etapes. Cal que des del PEC es reconegui aquest temps de lectura per al coneixement i domini dels diferents tipus de text, per a la utilització de la biblioteca, per a la formació i experiència literària, per a l’apropiació dels discursos de les diferents àrees, per a l’expressió oral i la conversa…

El Pla i la Memòria Anual

El projecte de la biblioteca escolar ha de ser revisat periòdicament i les seves activitats s’han de recollir al pla anual de centre: les activitats planificades en el projecte de biblioteca i els serveis que ha d’oferir a la comunitat educativa formen part del pla anual del centre.

La Memòria té una funció avaluadora i de valoració d’allò que s’havia planificat al Pla Anual, per això és un document essencial per al projecte de biblioteca:

 • Permetrà fer un judici de valor sobre allò que s’ha aconseguit en comparar-ho amb el que s’havia previst i planificat al Pla Anual, i permetrà explicitar les disfuncions i donarà significativitat a allò que s’ha assolit.
 • Permetrà fer propostes de millora referides a les principals conclusions expressades en els diferents informes o plans d’actuació de les diverses estructures organitzatives del centre.

El Reglament de Règim Intern

El Reglament de Règim Intern (RRI) és un document normatiu que estableix les pautes, regles i els procediments a seguir en les activitats del centre educatiu i indica de manera específica les tasques d'òrgans tant de govern com de coordinació i de les persones que formen la comunitat educativa del centre.

La Biblioteca escolar és un servei del centre i, com a tal, el RRI hauria de contemplar:

 • Les normes de funcionament de la biblioteca (préstec, consulta, horaris…).
 • Les normes de comportament.
 • Les funcions de la persona coordinadora o responsable de la biblioteca.
 • Les funcions de la comissió de biblioteca escolar.
 • La composició de la comissió de biblioteca escolar.

Cada biblioteca hauria de redactar i donar a conèixer la normativa específica que en regula el funcionament.

Els recursos humans

La consolidació del projecte de biblioteca escolar depèn en gran manera dels recursos humans, especialment de la presència d’una persona coordinadora o responsable de la biblioteca i d’una comissió de biblioteca, les funcions de les quals s’haurien de reconèixer en els documents (administratius i curriculars) del centre. Però tot això no seria possible sense l’impuls i el suport de l’equip directiu.

L'equip directiu

L’equip directiu del centre és qui ha de prendre les mesures necessàries que assegurin un funcionament eficient i una utilització adequada de la biblioteca del centre per part de tota la comunitat. A la publicació de 2011 “Marco de referencia para la biblioteca escolar” es recullen les principals funcions a desenvolupar per l’equip directiu en relació a la biblioteca:

 • Incloure el pla de treball de la biblioteca en els principals documents del centre.
 • Vetllar per la inclusió a les programacions didàctiques de l’ús de la biblioteca per a l’adquisició de les competències bàsiques.
 • Promoure la creació de la comissió de la biblioteca escolar.
 • Establir una assignació econòmica anual per al correcte funcionament de la biblioteca.
 • Procurar fer una avaluació de l’ús de la biblioteca i els seus serveis.
 • Promoure i facilitar la formació tant del responsable i de la comissió de biblioteca com de l’equip docent en matèria de biblioteca escolar.
 • Facilitar la cooperació i coordinació de la comissió de biblioteca amb d’altres comissions o equips del centre.
 • Promoure línies de col·laboració amb altres entitats de l’entorn que puguin afavorir l’assoliment dels objectius de la biblioteca.

La Comissió de biblioteca

És recomanable que el centre educatiu disposi d’una comissió de biblioteca amb l’objectiu de donar suport, col•laborar i integrar les diferents propostes i activitats de la biblioteca en el claustre i recollir i atendre les necessitats informatives de tota la comunitat educativa en relació al projecte educatiu del centre.

Les funcions més genèriques de la Comissió de biblioteca són:

 • Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca d’acord amb la comunitat escolar i el PEC.
 • Recollir les necessitats dels diferents sectors de la comunitat escolar i donar a conèixer els acords presos a l’entorn de la biblioteca.
 • Elaborar i avaluar el Pla Anual d'acord amb el projecte de biblioteca.
 • Donar suport i fer difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen des de la biblioteca a tota la comunitat educativa.

Amb l’objectiu d’arribar a tota la comunitat educativa és convenient que aquesta comissió estigui formada per:

 • el responsable o persona coordinadora de la biblioteca,
 • els representants dels diferents cicles i/o departaments del centre educatiu,
 • un representant de l’equip directiu,
 • el professorat responsable de les TIC i audiovisuals del centre,
 • representant de les famílies, si s'escau,
 • representant dels alumnes, si s'escau.

La persona coordinadora o responsable de la biblioteca

Tot i que els centres disposen d’autonomia per decidir la millor manera de garantir l’eficiència i l’eficàcia en l’ús del recurs “biblioteca escolar”, es recomana que a cada centre es designi una persona de l’equip docent que coordini o se'n responsabilitzi expressament de la utilització. Per a poder dur a terme aquesta tasca, amb tota l’eficiència del càrrec, la persona responsable o coordinadora de la biblioteca escolar hauria de disposar d’un temps de dedicació exclusiva a l’organització, gestió i dinamització.

El docent amb funcions de persona coordinadora o responsable de la biblioteca, hauria de tenir coneixements i habilitats en:

 • organització i difusió de la informació,
 • ús de fonts d'informació impreses i digitals,
 • atenció als usuaris de la biblioteca,
 • dinamització d'activitats de promoció de la lectura i d'accés a la informació.

Les funcions més genèriques del coordinador/a o responsable de la biblioteca són:

 • Liderar el projecte de biblioteca i vetllar per l'avaluació anual.
 • Liderar i coordinar la comissió de biblioteca.
 • Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel manteniment i funcionament.
 • Facilitar informació al professorat i a l'alumnat sobre els recursos disponibles per al desenvolupament del currículum i l'accés a la documentació.
 • Garantir el desenvolupament de les tasques més tècniques (gestió, préstec, catalogació…).
 • Preparar i difondre materials específics de suport a la docència.
 • Participar activament en l'elaboració del Pla de Lectura de Centre (PLEC).
 • Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l'entorn: biblioteques escolars, biblioteques públiques, i universitàries, arxius…

Altres recursos humans implicats

El bon funcionament i la dinamització de la biblioteca escolar també és competència d’altres integrants de la comunitat educativa. A continuació s’enumeren algunes de les accions que mostren la implicació del professorat, l’alumnat i les famílies; aquestes accions es recullen al document BUNDÓ, Dolors [coord.] Pla de Lectura de Centre (PLEC). Catalunya: Departament d’Ensenyament [versió de desembre de 2010]:

Professorat
 • Rep informació de totes les activitats projectades a la BE.
 • Col·labora directament o indirecta en les activitats projectades.
 • Disposa de tots els serveis de la BE: préstec personal, préstec de materials per a l’aula, guies de lectura per les diferents àrees del currículum, exposicions…
 • Les seves sol·licituds reben atenció personalitzada en funció de les necessitats.
 • Disposa d’un horari d’utilització de la BE per a les seves classes.
 • Fa propostes de materials –físics i virtuals- per a les noves adquisicions de la BE.
 • Utilitza les eines de comunicació per accedir i interactuar amb la informació i amb els altres usuaris. Té accés a espais personalitzats per a la cerca i el tractament de la informació.
 • Té accés a la informació, al catàleg i a la biblioteca virtual a través de la web de la BE i de la xarxa informàtica del centre.
 • Una part del professorat participa en la comissió de biblioteca en representació de tot l’equip docent.
Alumnat
 • Té accés diari als serveis de la biblioteca: préstec, cerca d’informació, lectura…
 • Pot utilitzar tots els materials i recursos que hi ha a la BE.
 • Té accés a la informació, al catàleg i a la biblioteca virtual a través de web de la BE i de la xarxa informàtica del centre.
 • Pot col·laborar en tasques de gestió bibliotecària.
 • És destinatari de les activitats de difusió i dinamització de la BE: butlletins informatius, guies de lectura, exposicions…
 • Les seves sol·licituds reben atenció personalitzada en funció de les necessitats.
 • Té accés a espais personalitzats per a la cerca i el tractament de la informació.
 • Rep formació i participa en activitats que tenen per objectiu el foment de l’hàbit lector.
 • Rep formació i participa en activitats que tenen per objectiu l’adquisició de la competència informacional.
 • Utilitza les eines de comunicació per accedir i interactuar amb la informació i amb els altres usuaris.
 • A secundària pot participar en la comissió de biblioteca.
Famílies
 • Col·laboren en tasques d’organització i manteniment de la BE.
 • Reben informació sobre l’organització, els recursos i els serveis de la BE quan s’incorporen al centre.
 • Són destinatàries de les activitats de difusió i dinamització de la BE: butlletins informatius, guies de lectura, exposicions…
 • Les seves sol·licituds reben atenció personalitzada en funció de les necessitats.
 • Tenen accés diari als serveis de la biblioteca: préstec, cerca d’informació, lectura…
 • Tenen accés a la informació, al catàleg i a la biblioteca virtual a través de la web de la BE i de la xarxa informàtica del centre.
 • Tenen accés a espais personalitzats per a la cerca i el tractament de la informació.
 • Fan propostes de materials –físics i virtuals- per a les noves adquisicions de la BE.
 • Utilitzen les eines de comunicació per accedir i interactuar amb la informació i amb els altres usuaris.
 • Participen en activitats que tenen per objectiu el foment de l’hàbit lector.
 • Formen part de la comissió de biblioteca.

Dues lectures recomanades:

BERNAL, Isabel; MACÍAS, Casildo; NOVOA, Cristina [coord]. Marco de referencia para las bibliotecas escolares. Madrid: Ministerio de Educación. Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares, 2011

LLADÓ, Cecília; MAYANS, Pere. “La biblioteca escolar “puntedu”, un espai de coneixement i aprenentatge”. Guix (núm. 355, pàg. 10-16) Juny de 2009