La biblioteca en els centres educatius, avui

La biblioteca escolar és un element clau per promoure i contribuir a la utilització dels diferents recursos educatius i facilitar l’adquisició dels coneixements i de les tècniques necessàries per tal que els nens, les nenes i els joves aconsegueixin de manera gradual una autonomia en l’aprenentatge, sense oblidar que tothom, de qualsevol edat i condició, ha de saber accedir a l’obtenció d’informació i gaudir de la lectura. La biblioteca escolar esdevé, per tant, un recurs bàsic per a l’aprenentatge, per a l’accés i la selecció d’informació diversa, desenvolupant tècniques útils per a l’autoformació al llarg de tota la vida, alhora que contribueix a l’adquisició de les competències necessàries per al desenvolupament dels continguts curriculars de totes les àrees de l’aprenentatge.

Edu3.cat


Presentació

Aquest mòdul té com a principal finalitat presentar el concepte de la biblioteca escolar que vol donar resposta als reptes educatius del segle XXI i de quina manera l'escola es pot organitzar per a desenvolupar-lo. Així, en primer lloc s'explica el concepte de biblioteca escolar, avui i quines són les seves principals característiques.

A continuació, es presenta de manera ordenada com el centre docent pot incorporar aquest nou concepte de biblioteca escolar, la legislació i la normativa que ho permet i quins són els principals instruments de què disposa.


Objectius

  • Definir la biblioteca escolar com un recurs estratègic per a l'ensenyament i aprenentatge.
  • Conèixer els paràmetres ideològics, epistemològics i metodològics sobre els quals se sustenta el canvi de paradigma de la biblioteca escolar.
  • Prendre consciència de la importància de la implicació de tots els estaments de la comunitat educativa en el desenvolupament del projecte de biblioteca escolar.
  • Conèixer l'estructura documental bàsica del centre que doni suport al desenvolupament de la biblioteca escolar i els principals recursos humans i les seves funcions.
  • Identificar els components i l'estructura del Pla de Lectura de Centre i del Projecte de Biblioteca Escolar, per tal de poder garantir una bona intervenció dels serveis educatius en el centre en relació a la biblioteca escolar.


Temes

  • Tema 1: La biblioteca escolar, un recurs educatiu
  • Tema 2: L’organització de la biblioteca, implicació del centre
  • Tema 4: El projecte de biblioteca escolar