Presentació

La biblioteca escolar avui és una peça clau en l'aprenentatge dels alumnes. El seu paper s'ha vist reforçat en els darrers temps per la legislació educativa vigent per tal que esdevingui una eina fonamental per a l'adquisició de les competències per part de l'alumnat. Sense anar més lluny, i només a tall d'exemple, el Pla de Lectura de Centre fa de la biblioteca l'eix vertebrador del treball de la lectura en tots els seus àmbits (aprendre a llegir, llegir per aprendre i gust per llegir).

Cal que escoles i instituts trobin en els serveis educatius uns agents que els acompanyin i assessorin sobre la utilitat de la biblioteca escolar i la seva identificació com un recurs estratègic al servei del projecte educatiu del centre.

En aquest curs, els professionals dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als quals s'adreça, s'hi barregen aspectes:

 • Epistemològics: s'hi apunten i, en altres casos, s'hi desenvolupen conceptes bàsics que qualsevol persona assessora en biblioteques escolars hauria de conèixer.
 • Metodològics: es donen algunes estratègies d'intervenció en centre per tal que la persona assessora pugui orientar en el desenvolupament de qualsevol acció relacionada amb la biblioteca escolar.
 • Documentals: es faciliten les fonts documentals bàsiques que s'han de conèixer i s'han de tenir en compte per a un recolzament més efectiu als centres.

L'objectiu principal del curs Assessorament a les biblioteques escolars des dels Serveis Educatius és donar als responsables dels serveis educatius, els coneixements i les eines necessàries per a realitzar un assessorament de qualitat als centres educatius que concebin la biblioteca escolar més que com un espai a dinamitzar, com un recurs educatiu estratègic al servei del projecte educatiu.

Objectius

Els objectius que donen resposta a la finalitat d'aquesta acció formativa és que els professionals dels serveis educatius del Departament d'Ensenyament puguin:

 • Definir la biblioteca escolar com un recurs estratègic per a l'ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer els paràmetres ideològics, epistemològics i metodològics sobre els quals se sustenta el canvi de paradigma de la biblioteca escolar.
 • Prendre consciència de la importància de la implicació de tots els estaments de la comunitat educativa en el desenvolupament del projecte de biblioteca escolar.
 • Conèixer l'estructura documental bàsica del centre que doni suport al desenvolupament de la biblioteca escolar i els principals recursos humans i les seves funcions.
 • Identificar els components i l'estructura del Pla de Lectura de Centre i del Projecte de Biblioteca Escolar, per tal de poder garantir una bona intervenció dels serveis educatius en el centre en relació a la biblioteca escolar.
 • Conèixer les mesures organitzatives que faciliten la utilització dels recursos i les oportunitats que la biblioteca, com a centre de recursos de lectura, informació i aprenentatge ofereix.
 • Identificar les fases de la cadena documental i de quina manera incideixen en l'ús educatiu de la biblioteca escolar.
 • Conèixer les principals característiques de l'epèrgam, per tal d'orientar els centres per a una correcta catalogació.
 • Definir els conceptes de dinamització de la biblioteca escolar, competència lectora, competència informacional i gust per llegir.
 • Conèixer els continguts de les activitats de dinamització de la biblioteca en relació a la formació d'usuaris i l'animació a la lectura.
 • Identificar les fases i situacions d'aprenentatge relacionades amb la competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir.
 • Conèixer el paper que pot jugar la biblioteca escolar en el desenvolupament de la competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir.
 • Identificar alguns àmbits d'intervenció dels serveis educatius en el suport a la biblioteca escolar per el desenvolupament de la competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir.
 • Assenyalar els serveis educatius com a unitats de suport als centres que tenen com a finalitat articular mecanismes d’intervenció segons uns àmbits d’actuació determinats.
 • Conèixer amb quines accions es pot fomentar la col·laboració entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública.
 • Definir el concepte de biblioteca escolar 2.0.
 • Identificar les eines de la web social que poden ajudar la biblioteca escolar en la difusió, la comunicació i la participació.
 • Conèixer l'oferta formativa en matèria de biblioteques escolars per tal d'orientar els centres.
 • Conèixer recursos educatius relacionats amb la biblioteca escolar per tal d'oferir un acompanyament de qualitat.


Continguts

Els continguts que donen resposta i faciliten l'assoliment dels objectius plantejats estan organitzats en quatre mòduls:

Mòdul 1: La biblioteca en els centres educatius, avui

 1. La biblioteca escolar, un recurs educatiu
 2. L’organització de la biblioteca, implicació del centre
 3. El Pla de Lectura de Centre
 4. El projecte de biblioteca escolar


Mòdul 2: Organització i gestió de la biblioteca escolar: continguts clau

 1. La posada en marxa de la biblioteca escolar
 2. La cadena documental
 3. El programari de gestió de la biblioteca escolar (I): descripció bàsica
 4. El programari de gestió de la biblioteca escolar (II): aspectes a tenir en compte


Mòdul 3: La biblioteca com a recurs educatiu

 1. Dinamització de la biblioteca escolar
 2. La competència lectora
 3. La competència informacional
 4. El gust per llegir


Mòdul 4: Les biblioteques escolars i els serveis educatius

 1. Àmbits d’acció dels Serveis Educatius en l’assessorament a les biblioteques escolars
 2. Col·laboració entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública
 3. La biblioteca escolar 2.0: comunicació i col·laboració
 4. Fonts de recursos i formació en biblioteques escolars