La concreció didàctica (I) : presentació de la BD i treball de les fonts

Un cop hàgiu creat la BD del centre no s'ha acabat la feina, sinó que ara, tot just, comença. Perquè la BD és un dels marcs ideals per vehicular activitats que desenvolupin les competències i ajudin a assolir els continguts clau relacionats amb la cerca d'informació. Haureu d'ensenyar a utilitzar-la i a treure'n el màxim rendiment.

Es poden distingir 3 eixos formatius, en el marc de l'alfabetització informacional dels alumnes:

  • El coneixement de la BD i de les fonts d'informació.
  • El procés de cerca de la informació.
  • L'aplicació de criteris en la selecció de fonts i informació.

El coneixement de la BD

Abans de començar a treballar amb els recursos, caldrà familiaritzar les persones usuàries amb la interfície de la biblioteca digital: han de saber com està organitzada, on han d'adreçar-se per trobar la font que necessiten, etc. També i molt important és acompanyar l'alumnat des del punt de partida: pantalla inicial de navegació, nodes de l'escola, blog de la biblioteca… fins a la BD que hem creat.

La BD està adreçada a tota la comunitat educativa, cosa que s'ha de tenir en compte a l'hora de preparar accions formatives per al seu ús.

Seria interessant pensar en la redacció d'algun manual de consulta o tutorial que faciliti la consulta personalitzada de cada usuari/a.

A continuació una mostra del plantejament d'un centre escolar: un tutorial de consulta per a alumnat, professorat i famílies. Observeu que el tutorial del professorat porta incorporat un apartat d'edició. El punt de partida per arribar a la biblioteca digital és el blog de l'escola:Un cop l'alumnat està familiaritzat amb la interfície de la BD, caldria anar presentant les interfícies de consulta de les fonts que considerem prioritàries. A banda d'una petita descripció del que trobaran a la pantalla inicial, cal mostrar, sobretot, el que necessitaran conèixer per arribar a fer la consulta. Hi ha força maneres de presentar les diferents fonts d'informació però no oblidem que ens situem en la cerca guiada i cal pensar sempre en una presentació vivencial a l'aula.

Alguns exemples de tutorials que, tot i no referir-se a la BD, poden servir per veure diferents modalitats de presentació de la informació:

El coneixement de les fonts primàries


Un segon pas seria presentar a l'alumnat les principals fonts primàries que trobaran a la BD. Això es fa amb la finalitat que, quan necessitin trobar-hi informació, coneguin la interfície de la font i sàpiguen on buscar. A continuació posem uns quants exemples d'activitats per presentar les fonts d'informació.

Diaris

Si voleu consultar informació general sobre els diaris com a font d'informació primària podeu accedir a l'històric dels materials del curs BERD-Biblioteca escolar i recursos digitals (M3T4).

Propostes didàctiques

Obres de referència

Si voleu consultar informació general sobre les obres de referència com a font d'informació primària podeu accedir a l'històric dels materials del curs BERD-Biblioteca escolar i recursos digitals (M4T1).

Propostes didàctiques

Les parts dels documents. JClic. Xoaquín Freixeiro.CEIP Condesa de Fenosa O Barco de Valdeorras - Ourense (Galiza).

Diccionem.JClic Vador Solanes. La Salle de Sant Celoni.

Obres de Referència. JClic. Xoaquín Freixeiro.CEIP Condesa de Fenosa O Barco de Valdeorras - Ourense (Galiza).

L'adquisició de vocabulari: estratègies i organitzadors. Dossier didàctic de l'Impuls de la Lectura. Departament d'Ensenyament, 2014.

Portals web


Que la lectura en format paper i en digital no es fa de la mateixa manera no és cap novetat. En digital s'apliquen algunes estratègies que fem servir en paper (fem inferències, hipòtesis…) però n'utilitzem d'altres de noves. Hi ha estudis que mostren què fan els nostres ulls quan ens trobem davant d'una pàgina web i fins i tot s'ha identificat un patró de moviments en forma de lletra F, entre d'altres (NIELSEN, 2006). Aquestes descobertes són utilitzades en marketing, per crear pàgines web efectives.

Com es mou l'alumnat en la web? Aprofiten tota la informació que hi ha? Són hàbils a trobar-la?

Conèixer l’organització dels llocs web ajuda la persona que cerca informació a millorar els resultats de cerca i a trobar elements que donin indicis de fiabilitat.


Vegeu una proposta d’activitat d'anàlisi de webs per a alumnat de cicle superior de primària:


Un altre exemple d'activitat: anàlisi de la pàgina web de l'escola Ferreries, de Tortosa.

El coneixement de les fonts secundàries


Si voleu consultar informació general sobre les fonts d'informació secundària podeu accedir a l'històric dels materials del curs BERD-Biblioteca escolar i recursos digitals (M4T7).


Vegeu algunes propostes didàctiques per conèixer aquest tipus de fonts i ensenyar a utilitzar-les:Vegeu també:

Per saber-ne més: