La dimensió formativaLa biblioteca escolar, per les seves qualitats, és un agent de formació en el centre educatiu, tant d’alumnat i professorat com de famílies. La biblioteca, treballant en coordinació amb la resta del centre, té la possibilitat d'elaborar programes de formació de temàtica diversa relacionats amb l’educació, l’aprenentatge i el foment de la lectura. Com diu José Garcia Guerrero (2015):

La mediación y la formación se convierten en las dinámicas más relevantes de la BECREA, que ha de actuar como un agente con capacidad de generar programas formativos, es decir, acción instructiva, así como de ofrecer servicios de información y acceso a los recursos para facilitar los aprendizajes del alumnado y de las programaciones docentes.

GARCÍA GUERRERO, José. Bibliotecas escolares con futuro. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2015.

Treballar amb la informació, cercar-la, tractar-la i comunicar-la, són processos que formen part de l'aprenentatge i de la creació de coneixement i, de manera més o menys regular o sistemàtica, apareixen en la planificació del treball escolar. Parlem de processos intrínsecs a l’aplicació d’estratègies d’aprenentatge, a la competència lectora i al pensament crític-reflexiu.

En el context educatiu actual l'aspecte metodològic és clau. Es treballa amb models didàctics i dissenys metodològics que promouen el desenvolupament de les competències i l'experimentació; es fan propostes que demanen a l'alumnat un treball de documentació i d'investigació que té com a finalitat la resolució d'una pregunta, d'un problema o la creació d'un producte. L'aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge basat en projectes, els projectes documentals integrats, la flipped classroom… són algunes d'aquestes propostes metodològiques que exigeixen un domini de la recerca documental.

Com s'ha dit en el M2T5 quan es feia referència al paper de la biblioteca escolar en la curació de continguts, la BD és imprescindible en aquest procés. L’espai virtual que esteu construint és un marc ideal per treballar amb més concreció aquests continguts curriculars. Per això és fonamental utilitzar aquest espai com a punt de partida en la cerca d'informació requerida en els projectes escolars i altres activitats d'aula. Cal saber, també, situar l’alumnat en aquest procés de formació, així com al docent que ha d’exercir un acompanyament gradual.

Objectius

  • Familiaritzar-se amb conceptes relacionats amb la cerca d'informació: estratègia, eines de cerca, tipus de cerca.
  • Reflexionar sobre l'ús didàctic de la BD del centre.
  • Conèixer propostes didàctiques relacionades amb l'ús de la BD del centre.

Continguts

  • Aspectes i elements bàsics d'una cerca.
  • Trets i usos d’una tipologia bàsica de fonts a l'escola.
  • Accés a les fonts d'informació.
  • Planificació d'activitats de formació.

Temes

Tema 1: El context pedagògic.

Tema 2: Elements de cerca i exploració.

Tema 3: La concreció didàctica (I).

Tema 4: La concreció didàctica (II).