Difusió i comunicacióUn cop feta la posada en marxa de la biblioteca digital, caldrà completar el pas següent: fer-ne difusió per arribar al major nombre de persones usuàries possible i comunicar-ne les actualitzacions.


Difusió

En el moment d'engegar la BD cal fer la difusió inicial, la de la posada en marxa o implementació de l'entorn virtual que farà les funcions de biblioteca digital. Per això convé conèixer una mica la cultura informacional de l'audiència que teniu al davant:conèixer les seves habilitats, hàbits, actituds i/o tendències.

Poden plantejar-se un seguit d'accions seqüenciades i/o paral·leles liderades per diferents actors. És per això que és recomanable combinar diferents mitjans: electrònics i presencials.

En la difusió inicial suggerim:

 • Elaboració d'un manual o tutorial de consulta, en suport digital i en paper.
 • Distribució del manual entre el professorat i/o en diferents espais d'ús comú com la biblioteca, l'aula d'informàtica, etc.
 • Presentació a la totalitat del claustre; animar-lo a fer ús de l'espai i fer observacions i/o suggeriments de millora.
 • Presentació als grups d'alumnat en les sessions de biblioteca o a l'aula ordinària.
 • Presentació a l'espai web del centre com a novetat.
 • Presentació a les famílies per mitjà del correu electrònic o en les reunions inicials de curs.
 • Presentació mitjançant els comptes de les xarxes socials de l'escola i de la biblioteca: twitter, instagram, facebook, etc.
 • Configuració de les pàgines inicials dels navegadors de l'usuari infantil amb la BD.

Cal tenir present que la difusió inicial compleix una funció informativa, però també pretén animar les persones usuàries a utilitzar la biblioteca digital del centre. Per tant, les accions que s'emprenguin han de ser inclusives, senzilles, visuals, experimentals i en un llenguatge entenedor.

Com es pot inferir, cada acció suposa la implicació i, sovint, la complicitat de diferents actors: equip directiu, persones tutores, persones administratives del centre, persones gestores de les xarxes socials, persones coordinadores i comissions de biblioteca i estratègia digital.

Comunicació

Un cop l'espai de biblioteca digital ja està en funcionament i n'hem fet la difusió necessària, la comunicació consisteix a notificar les actualitzacions de contingut o les modificacions que es facin, per diferents formats i mitjans:

 • Ús de cartelleres d'aula i escola.
 • Ús del correu electrònic de professorat i alumnat.
 • Ús dels diferents comptes en xarxes socials i aplicacions digitals.
 • Publicació de butlletins informatius en paper i digital.
 • Difusió selectiva de la informació (DSI) amb motiu de diades, projectes, etc.
 • Difusió selectiva d'informació tenint en compte el currículum i/o el perfil escolar de l'alumnat.

La comunicació, però, és un procés de doble direcció: cal oferir també diferents canals on les persones usuàries pugui efectuar comentaris, opinions, suggeriments, etc. Per tant, a banda de posar a l'abast una direcció de correu electrònic on dirigir-se, també és valuosa la incorporació d'una bústia de suggeriments, on qualsevol dels perfils d'usuari/a pugui proposar nous continguts, fer comentaris i aportacions.

Com s'ha exposat en els temes anteriors, la posada en marxa i el manteniment de la biblioteca digital demana una planificació, una temporització i un treball de centre coordinat per la persona responsable de la biblioteca. Són necessaris recursos humans i de temps.