Internet, informació i usuari escolar

El fet que l'alumnat sigui, en general, hàbil, inclús molt hàbil, en l'ús de la tecnologia, no significa que sàpiga resoldre de manera eficaç les seves necessitats informacionals. La seva experiència prové de la interacció, sovint ràpida, i el contacte permanent amb aquest entorn de pantalles, però queden fora de la seva experiència aspectes més elaborats i específics com el coneixement de fonts i recursos d'informació, l'anàlisi documental, la cerca de la informació, l'anàlisi qualitativa de la informació, l'ús ètic de la informació, etc. Formació bàsica per tenir èxit en l'entorn digital a mesura que l'alumnat va madurant.

Davant d'aquest context moltes són les veus d'experts que consideren provada la necessitat de formar l'alumnat de manera específica en matèria de recerca i informació.

Objectius

  • Adonar-se dels hàbits informacionals de l'usuari infantil.
  • Adonar-se del paper de l'escola en la formació d'aquests hàbits.
  • Conèixer les nocions de font d'informació i recurs d'informació.
  • Conèixer diferents classificacions de les fonts d'informació.
  • Conèixer i prioritzar els criteris de selecció d'informació

Continguts

  • Hàbits informacionals de l'usuari infantil.
  • El paper de l'escola. Els àmbits lingüístic i digital.
  • La font d'informació primària i secundària. El recurs d'informació.
  • Classificació de les fonts d'informació i criteris.
  • Criteris per a la selecció de les fonts.

Temes

Tema 1: Internet i l'usuari escolar.

Tema 2: Internet i escola.

Tema 3: Fonts d'informació.

Tema 4: Classificació de les fonts d'informació.

Tema 5: Criteris de selecció de les fonts.