Presentació

Un dels reptes que han d’assumir els centres escolars del segle XXI és el de crear, organitzar i presentar, en l'entorn digital, el fons de coneixements,de la mateixa manera que, en l'entorn físic, la biblioteca de l'escola disposa d'un espai i una organització dels documents en paper que en facilita la seva identificació i localització.

La creació d’un recull de fonts d'informació de qualitat indexat, amb recursos humans, on adreçar l’alumnat i el professorat, constitueix el marc i l’oportunitat de formar-se i d'interactuar amb Internet críticament. Per això molts centres educatius fa temps que presenten reculls de webs que consideren interessants per a l’aprenentatge, bé perquè mostren una bona qualitat informativa, bé perquè ofereixen una bona qualitat formativa. Sovint, aquestes webs són mixtes, és a dir, presenten una part informativa i una proposta formativa. En aquest curs prioritzem els webs amb un component informatiu important i de qualitat.

El curs pretén acompanyar en l'anàlisi, reflexió, disseny i implementació tant de l'eina tecnològica com de les fonts a triar. Per això es presenten alguns models de centres educatius que estan actualment implementant la seva biblioteca digital. Cal, però, introduir i conèixer alguns conceptes biblioteconòmics vinculats a la cerca i a la recuperació de la informació en el marc escolar. Finalment, dediquem un mòdul a la dimensió i l'oportunitat formativa d'aquest espai digital.

Objectius

Els objectius que es proposen en aquest curs són:

  • Crear la biblioteca digital del centre educatiu amb criteris de qualitat.
  • Coneixer els conceptes basics de la biblioteconomia, pedagogia i tecnologia necessaris per a la creació de la biblioteca digital del centre educatiu..
  • Identificar i explorar diferents recursos i fonts d'informació en línia adients a l'usuari escolar.
  • Familiaritzar-se amb les interfícies de consulta de diferents fonts d'informació.
  • Dissenyar activitats formatives.

Continguts

Mòdul 1: Internet, informació i l'usuari escolar.

Mòdul 2: L'organització de les fonts d'informació a l'escola.

Mòdul 3: La dimensió formativa.

Mòdul 4: La gestió de l'espai virtual.

El curs consta de quatre mòduls i un projecte final.

Persones a qui s'adreça

Professorat (persones coordinadores i membres de la comissió de biblioteca i de la comissió d'estratègia digital) de centres educatius de primària.

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn de formació del professorat Odissea. Només s'hi pot accedir amb l'identificador GIGAR (ATRI).

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar, així com material de suport. Cal seguir el calendari previst per al lliurament de les tasques i del projecte final.

El tutor/a resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs, la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a, l'abandonament del curs durant un període de dos mòduls així com la detecció de la no autoria de les tasques poden causar la baixa del curs. La possible baixa serà anunciada per part del tutor/a a l'alumne.


Coneixements previs

Experiència en biblioteca escolar i competència digital de nivell mitja. Es d'una gran ajuda estar familiaritzat amb la interfície d'edició de blogs així com en la creació de comptes d'usuari en l'entorn digital.

Fonts documentals

A cada mòdul es detalla una selecció bibliogràfica complementària, de lectura voluntària.
Les fonts documentals de què beuen aquests materials són les següents: