M5. Tema 2. La dinamització dels recursos digitals

1. Actuacions per incentivar l’ús del blog de recursos

A més de donar a conèixer el servei a la nostra comunitat d’usuaris mitjançant les accions que s’hagin previst dins de la difusió inicial del projecte, per impulsar l’ús del servei de recursos digitals, fóra bo planificar i dissenyar activitats per als diversos nivells educatius amb la finalitat d’incorporar la consulta del servei dins de les tasques més usuals de les diferents àrees curriculars.

Per dur a terme amb èxit aquesta estratègia caldrà fer les coordinacions necessàries entre el responsable de la biblioteca, la comissió biblioteca/TAC i altre professorat del centre implicat. Per impulsar l’ús del blog de recursos digitals es poden plantejar aquestes accions:

 • Activitats de formació d’usuaris adreçades als alumnes per familiaritzar-los amb el funcionament del servei i donar-los a conèixer les interfícies de consulta més habituals: enciclopèdies generals i temàtiques, diccionaris, mapes digitals, guies de la naturalesa, premsa i revistes, catàlegs, etc.

La biblioteca del centre es pot fer càrrec de la seva realització, tot i que la planificació podria ser conjunta entre el responsable de la biblioteca, la Comissió de la biblioteca/TAC i els tutors.

 • Activitats relacionades amb el treball a les àrees curriculars que incorporin la investigació i la cerca d’informació en la seva resolució. En aquest sentit, cal que el centre tingui en compte les metodologies actives en les dinàmiques habituals de treball amb els alumnes. Aquestes metodologies destaquen pel paper efectiu que adopta l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge ja que fan d’investigadors, de dissenyadors, cerquen solucions a problemes i són comunicadors. D’altra banda el professorat desenvolupa també altres rols com el d’organitzador, gestor, planificador, facilitador i guia.

Algunes metodologies actives són:

 • Caceres del Tresor
 • Webquests
 • Aprenentatge basat en projectes
 • Aprenentatge basat en problemes
 • Aprenentatge cooperatiu

 • Activitats de cerca, localització i recuperació d’informació relacionades amb els projectes o treballs documentals interdisciplinaris de nivell, de cicle o de centre.


Per saber-ne més sobre metodologies actives:
Aprende a l'era digital
Grup de recerca sobre aprenentatge entre iguals (UAB)


2. La difusió selectiva de la informació (DSI)

La biblioteca ha de vetllar per seleccionar i posar a l’abast dels alumnes i del professorat els recursos més adients del blog que responguin a les demandes dels infants i joves per afavorir les seves cerques sobre els projectes i activitats programats en els diferents nivells.

Per fer aquesta difusió selectiva de la informació no es recomana ampliar la classificació inicial del blog amb paraules clau específiques per a cada àrea o matèria, perquè es produiria un increment incontrolat dels termes de la classificació i això podria obstaculitzar la cerca.

En aquest cas es recomana oferir, des del blog i des d’una pàgina estàtica, la selecció acurada de recursos indicats per cercar informació per a cada tema treballat. La pàgina podria contenir aquesta informació:


Títol de la pàgina: Projectes en marxa

Nom del projecte:
Cicle o nivell:
Metodologia de treball:
Agrupament d’alumnes:
Dates d’inici i final:
Recursos per cercar informació (Nom del recurs i enllaç)

Si existeixen molts projectes documentals, es podria crear una pàgina per a cada cicle.

Com a resum es podria dir que per integrar el servei de recursos informatius en el treball curricular dels alumnes, la biblioteca pot fer les actuacions següents:

 • Activitats de formació d’usuaris en el coneixement dels recursos que hi ha al blog.
 • Difusió selectiva de la informació, seleccionant recursos específics per a cadascun dels treballs curriculars i projectes que requereixin un treball informatiu.
 • Col·laboració amb el professorat en l’organització i en el disseny d’activitats curriculars i projectes relacionats amb la cerca i localització d’informació.