M2.Tema 5: L'ampliació i actualització del fons de recursos

La periodicitat amb què s'introdueixen nous recursos ha d’estar relacionada amb les necessitats d'informació dels alumnes i del professorat plantejades en situacions d'aprenentatge de qualsevol àrea o projectes que impliquin investigació i cerca d'informació. També és important anar explorant la xarxa per trobar nous recursos.

Es recomana, no obstant això, no saturar el servei amb un excés de recursos: sempre que se n’hagi d’entrar un de nou, caldrà aplicar els criteris de selecció inicials per estar segurs de la correcta elecció.

Hem de tenir present que la finalitat del servei és oferir recursos de qualitat i per tant no ens caldrà preocupar-nos per la seva renovació si els que tenim identificats ja ofereixen la informació desitjada.

És per això que la tasca d'actualització del fons consistirà bàsicament a parar atenció als recursos nous, a les renovacions d’alguns ja obsolets, als enllaços que es puguin trencar i a l’ampliació de recursos relacionats amb les matèries que no ofereix aquesta primera selecció.

Cal demanar-hi la col·laboració de la comunitat educativa

Per tal de conèixer nous recursos, podem demanar la col·laboració del professorat, que pot informar la biblioteca d’aquells que ells recomanen als alumnes i que no es troben en aquesta selecció. També podem demanar als alumnes sobre els recursos que consulten a la xarxa per fer treballs. Igualment, es pot demanar la col·laboració de les famílies sobre recursos interessants que solen consultar amb els seus fills des de casa. El correu electrònic de la biblioteca o la inserció d'un formulari de contacte en el propi blog podria ser la via de comunicació més directa.

Per inserir un formulari de contacte en una pàgina del blog, podeu seguir les indicacions que trobareu al punt 6 d'aquest tutorial tant si ho feu amb XTECBlocs com en Blogger.

Elements que han de contenir les noves entrades

Els tutorials que trobareu en aquest mòdul mostren la manera de fer noves entrades mantenint el disseny original. Ara, però, es relaciona els elements que ha de tenir el nou article i les mides de la imatge.

  • Títol
  • Imatge mida 124x120 px. (La imatge ha de contenir l'enllaç al recurs)
  • Descripció (curta i amb un nivell de llenguatge entenedor per als alumnes)
  • Nivell recomanat (indiqueu el curs o cicle a partir del qual és recomana la consulta del recurs).
  • Enllaç directe al recurs. (Cal evitar els enllaços que envien a llocs intermedis i que obliguen a fer varis clics abans d'arribar-hi al recurs.)
  • Etiquetes de les àrees que tracta o del tipus de recurs que és seguint la classificació inicial.