Guia

Presentació

Un dels reptes actuals que ha d’assumir la biblioteca escolar del segle XXI és el desenvolupament d’un entorn digital que doni accés a una col·lecció electrònica i que integri una oferta virtual d’uns serveis flexibles i adaptats a les necessitats de la seva comunitat d’usuaris.

Emprenent aquest camí tecnològic, la biblioteca escolar podrà complementar el seu fons físic, enriquir el seu fons documental de referència, i projectar-se als seus usuaris i al món més enllà del recinte escolar.

Som conscients que el desenvolupament d’una biblioteca digital en tota la seva extensió és una tasca complexa i entenem que s’ha de plantejar amb accions concretes.

Una d’aquestes accions és, sens dubte, posar a disposició dels alumnes i del professorat l’accés en línia a una selecció de bons materials, fiables i útils per a l’aprenentatge dels continguts curriculars, integrant-los en els entorns de treball i d’aprenentatge i donar, així, suport al desenvolupament de les competències digital i informacional.

Aquest curs pretén donar pautes per dissenyar i gestionar un servei en línia que contingui una selecció de recursos digitals d'informació (que se'n facilita), ja classificada i que considerem útil per al treball de les àrees curriculars (mòduls 1 i 2), i per familiaritzar el docent en l’accés i ús a diferents fonts d’informació, mostrant diverses interfícies de consulta d’alguns d’aquests recursos. També inclou algunes estratègies per explotar didàcticament el servei, (mòduls 3, 4 i 5).

L’eina tecnològica escollida per gestionar aquesta selecció, ha estat el blog, ja que és l’espai virtual emprat més habitualment als centres educatius, i per la simplicitat d’ús i de manteniment. També s’ha pensat que el blog que contingui els recursos digitals sigui un blog complementari a l'espai web principal de la biblioteca escolar.

Pel que fa al recull de recursos que oferim en aquest curs, aquests són els criteris que hem seguit per a la seva selecció:

1) El prestigi acadèmic i/o rigor informatiu de l’autoria, sigui entitat, institució o persona física. Ens hem remès a autors fiables que escriuen amb intencions pedagògiques o divulgatives i hem desestimat tant com ens ha estat possible la presència d’intencions comercials en els recursos triats.

2) La riquesa de tipologies documentals. No només es tracta d’oferir enllaços a pàgines web, sinó també mostrar a l’alumnat la gran diversitat i funcionalitat dels documents existents també en línia.

3) La varietat de llenguatges. Hem cercat documents amb relat textual discontinu, escrit o oral, combinant imatges fixes o en moviment, el llenguatge científic i el periodístic, el text expositiu…

4) L’atenció als diferents estils d’aprenentatge. Hem triat recursos amb relats escrits, visuals o sonors i recursos amb llenguatges combinats.

5) La riquesa i l’ús de la llengua emprada amb especial atenció a la llengua catalana.

6) L’aportació formativa del recurs quant a la incentivació i millora tant de la competència d’aprendre a aprendre com del bagatge acadèmic i cultural de l’alumnat i del professorat.

7) La simplicitat i focalització de la interfície de consulta, estalviant les interfícies complexes, denses o poc clares. Hem fet alguna excepció en recursos considerats interessants per la seva aportació formativa o informativa.

8) L’actualització recent del recurs.

Objectius

Els objectius que es proposen en aquest curs són:

  • Reflexionar sobre el concepte i l’ús dels recursos digitals en la cerca d'informació de l'alumnat i del professorat.
  • Aprendre a gestionar un paquet de recursos digitals d'informació, ja seleccionats, mitjançant un blog complementari al blog o el web de la biblioteca.
  • Conèixer i familiaritzar-se amb les interfícies de consulta/interrogació i de recuperació de diferents recursos, mostrant els graus de dificultat que poden presentar.
  • Practicar algunes estratègies digitals per explotar didàcticament el servei.

Continguts

En el mòdul 1: Els recursos digitals d’informació.

En el mòdul 2: La gestió de l'espai virtual.

En el mòdul 3: L'explotació didàctica dels recursos. La cerca als diaris.

En el mòdul 4: La cerca a les obres de referència i als catàlegs.

En el mòdul 5: La posada en marxa del servei, la dinamització i el manteniment del blog.


Persones a qui s’adreça

Professorat (coordinadors i membres de la comissió de biblioteca) de centres educatius de primària i secundària interessats a conèixer recursos per iniciar la creació de la biblioteca digital del centre.

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (Entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Per entrar dins d'aquest entorn es pot fer de dues maneres diferents: amb l'identificador XTEC o amb l'identificador de l'ATRI.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fa dins d'Odissea i per fer-ho, cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica. Es pot seguir des del lloc, horari i dia de la setmana que l'alumne/a decideixi. Cal, però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant el fòrum creat a cada mòdul de l'entorn Odissea.

El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls, també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.

Coneixements previs

Experiència en biblioteca escolar i competència digital de nivell inicial.

Requeriments tècnics

Cal disposar de connexió a Internet, un navegador compatible, els paquets ofimàtics més usuals i un programa de tractament d’imatge tipus Gimp, o Fireworks.