Projecte

Té com a finalitat la transferència en el centre dels continguts treballats i dels aprenentatges fets al llarg del curs. Té una destinació horària de 6 hores i és indispensable fer-lo per superar el curs.

Descripció

A partir de les orientacions que s’han donat al llarg dels diversos mòduls, com a projecte final s’ha de seqüenciar una llista de lectures per al vostre centre, per a educació infantil i primària, distribuïdes a un mínim de tres lectures per any escolar (tenir en compte els cicles).

S’ha de tenir especial cura de seleccionar segons criteris coherents, equitatius i equilibrats —s’han treballat al llarg dels mòduls—, tot oferint una diversitat i varietat d’autors i gèneres que assegurin una completa formació literària dels nostres infants i joves. La selecció ha d’anar presentada amb els paràmetres de la taula que s’adjunta en el moodle.