Font imatge: Biblioteca Escola Àgora (Barcelona)

Objectius

 • Conèixer el panorama històric de la literatura infantil: de la literatura de tradició oral a la literatura i ficció contemporània.
 • Identificar els principals gèneres i tipologies per a cada etapa.
 • Aplicar criteris de selecció per escollir llibres a l’escola, a la biblioteca i a casa.
 • Elaborar propostes didàctiques que fomentin l’educació literària.

Continguts

 • Patrimoni literari propi i universal.
 • Criteris de selecció.
 • Arquitectura de les obres i elements literaris.
 • Educació literària.
 • El/la docent com a mediador/a literari/a.
 • Lectura guiada i compartida.
 • Conversa literària.
 • Pla lector i Pla de lectura de centre.

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Es pot accedir a aquest entorn amb usuari GICAR (ATRI) o amb certificat digital.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fan dins d'Odissea i cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica asíncrona, a excepció d'una sessió síncrona de caràcter voluntari a l'inici del curs.

Cal seguir el calendari previst (Odissea) per al lliurament de les tasques de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant els fòrums del curs a Odissea.

El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.