Pla de treball anual i memòria de la BE

A les dues pràctiques anteriors s’ha definit què és un projecte de biblioteca i s’han donat orientacions sobre quin n’ha de ser el contingut.

Queda clar, doncs, que entenem el projecte de biblioteca com el document de centre que estableix el model i el funcionament de la biblioteca que es vol tenir i els recursos que s’hi destinaran per fer-lo possible.

Desenvolupar adequadament aquest projecte de biblioteca implica garantir un bon funcionament de la biblioteca i l’optimització dels recursos que s’hi destinaran. És per això que cada curs convé concretar (mitjançant un pla de treball al més detallat millor) els objectius del projecte i les estratègies que s’adoptaran per assolir-los.

Pla de treball de la biblioteca

El pla de treball de la biblioteca és la concreció dels objectius i de les actuacions que es planifiquen per dur a terme durant un curs escolar a partir del que estableix el projecte de biblioteca.

A l’hora de concretar i redactar el pla de treball de cada curs cal tenir en compte que:

  • Ha de tractar tots els àmbits d’actuació de la biblioteca.
  • Ha de concretar quins objectius i quines actuacions es proposen per a cada àmbit.
  • Ha d’especificar qui té la responsabilitat de dur a terme cada actuació programada.
  • Ha d’informar de quin pressupost es disposa per poder fer front a les despeses previstes.

Recordem que els àmbits d'actuació de la BE són:

Àmbit de gestió i organització (dimensió física): la BE com a centre de recursos al servei del projecte educatiu

Àmbit de dinamització i formació (dimensió educativa):

  • La BE com a recurs de suport al currículum i al pla de lectura de centre.
  • La BE com a lloc de trobada de la comunitat educativa i vincle amb l’entorn.
  • La BE com a suport tècnic i assessorament pedagògic a la comunitat educativa.

També és important tenir present que la planificació d’objectius, actuacions i tasques per a un curs escolar ha de ser realista i factible amb els recursos de què el centre disposi.

Memòria de la biblioteca

Així mateix, en acabar el curs cal redactar una memòria que reculli les dades de totes les actuacions fetes –previstes al pla de treball– i en faci una valoració.

L’equip directiu del centre ha d’avaluar –mitjançant la memòria–la consecució dels objectius marcats en el projecte de la biblioteca i en el pla de treball.

Així doncs, la recollida sistemàtica de dades i l’elaboració d’indicadors a partir d’aquestes han de servir per valorar l’assoliment de les fites que s’ha proposat la biblioteca i el Pla de Lectura de Centre i, en conseqüència, per corregir errors i planificar les futures línies d’actuació.

Tant el pla de treball com la memòria els ha de redactar la persona coordinadora de la biblioteca juntament amb la comissió, i han de formar part del pla anual i de la memòria del centre.

Per agafar idees…

Pla de treball de l’escola Cossetània (Vilanova i la Geltrú)