Elaboració del Projecte de BE

En el moment d’iniciar la redacció del nou projecte de biblioteca partim de la base que s’haurà reflexionat sobre tots els aspectes plantejats a la pràctica 1 i que es tenen en compte els resultats de la diagnosi feta d’un projecte ja existent.

Això també implica que el centre ha arribat a acords i que hi ha consens amb relació a:

 • El model de biblioteca que necessita.
 • El sistema de gestió i organització que s’adoptarà.
 • Els recursos humans i materials que calen.
 • Els serveis que ha d’oferir la biblioteca i a qui s’adreçaran.
 • Com es farà la promoció i la difusió de la biblioteca i dels seus serveis.
 • Cada quant i de quina manera es practicarà una avaluació del projecte per saber si continua responent a les necessitats del centre i/o si cal fer-ne una actualització.

Però, a més, a l’hora d’iniciar la redacció d’un bon projecte de biblioteca cal tenir en compte dues qüestions: l’aspecte formal i el contingut.

L’aspecte formal té a veure amb el format i l’estil del document, que ha de ser agradable a la vista i facilitar la lectura. Quant al format cal considerar:

 • La portada: ha de ser atractiva i donar informació bàsica sobre el document (titularitat del centre, logotip, títol del projecte, any d’elaboració o actualització, etc.).
 • L’índex: ha d’informar del contingut del document i ha d’estar paginat. Encara millor si es tracta d’un índex interactiu, perquè pot facilitar l’accés als diferents apartats del projecte. L’índex s’ha de correspondre amb els ítems que trobarem dins el document.
 • Un estil de format ben definit per a tot el document: tipus i cos de la lletra, apartats i subapartats ben diferenciats, espai entre línies i paràgrafs, pàgines numerades, etc.

Pel que fa al contingut, si bé cada centre pot confegir l’índex que s’adapti millor a les característiques del seu projecte, sí que ha de tenir en compte el aspectes que es detallen a continuació.

1. Presentació i justificació

Es tracta d’una introducció general que permeti, d’una banda, contextualitzar el centre (tipologia, nombre de professors, context social, línia pedagògica, etc.) i de l’altra, exposar el model de biblioteca que es vol.

Caldria tenir en compte algunes de les característiques que ha de reunir la biblioteca escolar integrada en un centre educatiu:

 • Centre de recursos per donar accés a materials de qualitat diversos i útils.
 • Recurs educatiu que contribueix a desenvolupar el currículum i que facilita estratègies metodològiques per a l’adquisició de les competències bàsiques.
 • Agent interdisciplinari que proporciona suport pedagògic i facilita la coordinació educativa.
 • Recurs estratègic per a la promoció de la cultura en l’àmbit del centre educatiu.
 • Servei i lloc de trobada per facilitar la participació de la comunitat educativa i per vincular el centre amb el seu entorn.

2. Missió i funcions de la biblioteca escolar

En aquest apartat es tracta de concretar la missió i les funcions que el centre dóna a la biblioteca escolar segons el model de biblioteca que vol desenvolupar a partir de les característiques i de les necessitats del centre.

En aquest sentit és important tenir en compte les orientacions que es donen a les Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya amb relació a les funcions d’una biblioteca escolar:

 • Organitzar i gestionar la informació i el fons documental.
 • Impulsar la lectura.
 • Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació.
 • Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge.
 • Col·laborar amb l’entorn.

3. Gestió i organització

Aquest apartat del projecte ha de parlar de com es planteja la gestió i l’organització de la biblioteca del centre.

S’hi han de concretar tots els aspectes relacionats amb l’àmbit de la gestió i de l’organització:

 • Descripció del espai físic de la biblioteca: la situació dins del centre, la distribució dels espais i el mobiliari.
 • Descripció de l’espai virtual de la biblioteca: el catàleg i el préstec, el fons electrònic, el suport docent i la comunicació amb els usuaris.
 • Política de desenvolupament del fons: tractament del fons documental, catalogació, manteniment i esporgada del fons i de les diverses col·leccions, etc.
 • Concreció de les funcions de la persona responsable i de la comissió de biblioteca.
 • Establiment dels horaris d’obertura en horari lectiu i no lectiu (si es dóna el cas).
 • Descripció del tipus d’usuaris de la biblioteca.
 • Concreció del sistema de finançament que ha de permetre el bon funcionament i el manteniment de la biblioteca.

4. Serveis de la biblioteca

Els serveis que ha d’oferir la biblioteca dependran del model de biblioteca que el centre hagi decidit adoptar i de la missió i les funcions que aquest li atorgui.

En la concreció dels serveis d’una biblioteca escolar s’haurien de tenir en compte els elements següents:

 • Servei de consulta i informació
 • Servei de préstec
 • Servei de suport al currículum: suport als projectes de centre, al treball d’àrea o d’aula i suport al Pla de lectura de centre.
 • Servei de biblioteca en horari no lectiu (si és el cas).

En el projecte també s’han de descriure les actuacions i les activitats que duguin a terme els serveis que la biblioteca ofereix.

5. Promoció i difusió

És important que el centre concreti de quina manera farà promoció i difusió del seu projecte de biblioteca. En el moment actual la presència a les xarxes socials s’ha convertit en la millor manera de donar-se a conèixer i de fer-se visibles.

Algunes idees per promocionar i fer difusió de la biblioteca són:

 • Jornades de portes obertes a la biblioteca del centre.
 • Elaboració de guies, díptics, etc.
 • Creació d’un web o blog de la biblioteca.
 • Participació activa a les xarxes socials: facebook, twitter, etc.

En aquest apartat també cal fer esment de la relació i la interacció que la biblioteca del centre manté amb l’entorn: Centre de Recursos Pedagògics i Serveis Educatius, biblioteca pública, llibreries, associacions de barri, etc.

Guió per fer un projecte de biblioteca escolar

Per orientar-se i agafar idees per elaborar el projecte de biblioteca escolar, a banda dels documents que s'han anat presentant al llarg del curs, es poden consultar els següents: