Projecte educatiu de centre (PEC) i Projecte de biblioteca

En els mòduls anteriors s’ha parlat a bastament del concepte de biblioteca escolar, de quina és la seva missió dins del centre educatiu i de quines funcions ha de complir.

Ha quedat clar, doncs, que la biblioteca escolar no hauria de funcionar com una institució paral·lela a l'escola o a l'institut, perquè en si mateixa no és una institució, sinó que forma part d’una institució, que és l’escola. És un recurs del centre, una eina per al desenvolupament del projecte educatiu del centre.

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) «El projecte educatiu del centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l'àmbit curricular, organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, que s'adapta a la realitat de l'alumnat i a l'entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica el que estableix la normativa vigent als trets característics del centre, d'acord amb les necessitats educatives de l'alumnat i dels objectius del centre» Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Juliol de 2022.

És en aquest context, tenint en compte els trets característics i els objectius del centre i les necessitats educatives del seu alumnat, que el PEC ha de definir la biblioteca que el centre necessita i li ha d’atorgar una missió i unes funcions d’acord amb les que es recomanen a les directrius i documents de referència sobre la biblioteca escolar.

La missió de la biblioteca escolar és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació tot afavorint els processos d’aprenentatge autònom i la creació del coneixement.

Les seves funcions són:

 • Organitzar i gestionar la informació i el fons documental.
 • Impulsar la lectura.
 • Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació.
 • Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge.
 • Col·laborar amb l’entorn.

Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya

Una vegada el PEC ha establert la missió i les funcions de la biblioteca que el centre necessita, també queda establert que la biblioteca és un projecte de centre i que, com a tal, caldrà concretar com es durà a terme la gestió i la dinamització de tots els seus serveis i actuacions.

Aquesta concreció es defineix en el PROJECTE DE BIBLIOTECA.

El Projecte de biblioteca és un document de centre que, a partir del que estableix el PEC, exposa el model i el funcionament de la biblioteca que el centre vol tenir i els recursos que s’hi aplicaran per fer-ho possible.

Arribats a aquest punt, ens trobem que un centre es pot plantejar l’elaboració d’un projecte de biblioteca escolar des de dues situacions ben diferents:

 1. El centre ja disposa d’una biblioteca, però en vol actualitzar el funcionament i millorar-ne l’aprofitament i l’ús.
 2. Al centre no hi ha biblioteca i se’n vol crear una de nova.

Sigui quina sigui la situació de partida, a l’hora d’iniciar la revisió del projecte, cada centre haurà de reflexionar i tenir en compte les qüestions següents:

 • El concepte de BE com a centre de recursos.
 • L’organització i la gestió de la biblioteca.
 • La selecció i la gestió del fons.
 • Els serveis que oferirà.
 • La planificació d’actuacions de suport al currículum i al Pla de lectura de centre (PLEC).
 • La implicació de les famílies i de l’alumnat en el funcionament de la biblioteca.
 • La difusió i la comunicació amb els usuaris. L’ús de les xarxes socials.

Per això en el moment d’endegar un projecte de biblioteca escolar pot ser necessari practicar una diagnosi que permeti obtenir un bon coneixement del centre, de la biblioteca (si ja n'hi ha) i de l'entorn. Aquest coneixement ajudarà a visualitzar la missió i les funcions de la biblioteca desitjada i facilitarà la concreció dels objectius i del contingut del projecte de biblioteca.

Alguns aspectes que cal tenir en compte a l'hora de fer la diagnosi són:

 • Els processos d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i l’ús i el tractament de la informació.
 • Els hàbits lectors i escriptors, tant de l’alumnat com del professorat.
 • Els hàbits de treball de l’alumnat.
 • La comunitat escolar: qui la forma, el compromís dels pares amb l’educació dels fills i amb el centre…
 • Els recursos bibliotecaris del centre: infraestructura, local, equipament, fons i col·leccions… Anàlisi de l’estat.
 • Organització de la biblioteca: com ha funcionat fins ara, de quin personal disposa, l’horari, qualitat i quantitat dels serveis que ofereix…
 • L’ús que l’alumnat, el professorat i les famílies fan de la biblioteca escolar. El coneixement del fons.
 • Les infraestructures bibliotecàries i culturals disponibles i que són properes al centre, el grau de col·laboració que ha establert.
 • La formació de l’equip docent, pel que fa tant a biblioteconomia i documentació, com a l’ús de les TIC o la derivada de les necessitats del centre.

Per poder dur a terme aquesta diagnosi és necessari fer una bona planificació i disposar dels instruments adequats per a la recollida d’informació i la seva interpretació posterior.

Algunes eines útils, tant per agafar idees per fer la diagnosi i dibuixar el model de biblioteca que un centre necessita, com per fer l'avaluació d'un projecte de biblioteca ja existent:

 • Qüestionari per fer la diagnosi de la biblioteca escolar. FIC BEPL- Pla de Lectura de centre (PLEC). Programa biblioteca escolar Puntedu. Departament d'Educació.
 • Eina de diagnosi FIC BENR- Biblioteca escolar: nous reptes. Programa biblioteca escolar Puntedu. Departament d'Educació.
 • Eina de diagnosi del document La biblioteca escolar com a eina d'inclusió. Programa biblioteca escolar Puntedu. Departament d'Educació, 2021.

Més informació i orientacions a la web Projecte Biblioteca del Programa biblioteca escolar "puntedu".