Projecte de biblioteca

En els mòduls anteriors s’ha parlat abastament del concepte de biblioteca escolar, de quina és la seva missió dins del centre educatiu i de quines funcions ha de complir.

Ha quedat clar, doncs, que la biblioteca escolar no hauria de funcionar com una institució paral·lela a l'escola o a l'institut, perquè en si mateixa no és una institució, sinó que forma part d’una institució, que és l’escola. La biblioteca és un recurs del centre, una eina per al desenvolupament del seu Projecte educatiu (PEC).

El Projecte de biblioteca és un document de centre que, a partir del que estableix el PEC, exposa el model i el funcionament de la biblioteca que el centre vol tenir i els recursos que s’hi aplicaran per fer-ho possible.

Un bon projecte ha de desenvolupar les dues dimensions de la biblioteca tractades anteriorment:

  • Dimensió física: gestió i organització dels espais, horaris, serveis, política de la col·lecció, etc.
  • Dimensió educativa: suport al currículum i als projectes del centre, promoció de la lectura (saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir), funció social, etc.

Objectius

  • Visualitzar la biblioteca com un recurs del centre al servei del seu Projecte educatiu.
  • Reflexionar sobre les qüestions que cal de tenir en compte a l'hora de plantejar la redacció d'un projecte de biblioteca.
  • Identificar quins han de ser els continguts bàsics d'un bon projcete de biblioteca.
  • Mostrar la diferència que hi ha entre el Projecte de biblioteca i un Pla de treball anual de la biblioteca.
  • Donar eines per a l'elaboració del Projecte de biblioteca.

Continguts

  • Projecte educatiu de centre i Projecte de biblioteca.
  • Estructura i continguts bàsics d'un projecte de biblioteca.
  • Pla de treball anual i memòria de la biblioteca.

Temes