La biblioteca escolar com a element d’un ecosistema. Treball en xarxa

La societat xarxa desplaça l’acció educativa a la xarxa. Mitjançant aquest moviment, els centres docents esdevenen nodes que interactuen amb objectius i projectes comuns amb l’entorn. Parlem d’una nova manera de fer, d’organitzar-se, en definitiva, d’un canvi cultural, la cultura d’aprenentatge en xarxa.

G. GORDÓ. Posem l’accent de l’acció educativa en la xarxa. Guix Graó. Núm. 356-357. p. 14-17. Juliol-Agost 2009.

Cada centre educatiu és situat en un entorn determinat, amb unes característiques que el fan únic. A l’hora de dissenyar el seu PEC té en compte les possibilitats de treball amb l’entorn, compartint objectius i recursos, i unificant esforços per millorar-ne l’eficiència i l’eficàcia. Cada dia més, cal una cultura de l’aprenentatge en xarxa per donar resposta als reptes educatius, una acció coordinada entre els diferents agents educatius i culturals que actuen en una zona geogràfica, en benefici d’infants i joves.

A l’hora de plantejar el projecte de biblioteca s’ha de tenir en compte la seva relació amb els agents culturals i educatius de l’entorn, tals com biblioteca pública, centres educatius, Serveis educatius, institucions municipals (centre cívic, esplai, teatre…), llibreries, etc. Tots aquests agents comparteixen usuaris/es i formen part de la vida cultural dels infants i joves. El treball en xarxa de la biblioteca escolar implica la utilització d’espais físics i virtuals, i d’eines comunes que afavoreixen el treball cooperatiu, la col·laboració, l’intercanvi i la comunicació, i facilita la implementació d’accions en benefici de l’alumnat.

Xarxa de biblioteques escolars

El treball en xarxa entre iguals facilita l’optimització de recursos, la consecució d’objectius comuns i la creació de dinàmiques de treball. La biblioteca escolar es relaciona amb els centres del seu entorn mitjançant els grups de treball i els seminaris, a part d’altres estructures.

Actualment a Catalunya hi ha seminaris i grups de treball de biblioteques escolars repartits per tot el territori. Estan formats per persones coordinadores de biblioteques escolars que, en formar part d’aquests grups, se senten més acompanyades en la seva tasca pedagògica i poden establir lligams amb el seus entorn proper. Estan coordinats, la majoria, pels Serveis educatius (CRP), que exerceix la tasca d’orientador i facilitador.

En els grups de treball i seminaris es treballa al voltant d’una temàtica determinada, es comparteixen bones pràctiques, es creen materials comuns i s’organitzen activitats compartides, facilitant la visibilització de les BE.

Podeu consultar elmapa que, des del curs 2018-2019, el Programa biblioteca escolar Puntedu posa a la vostra disposició, recollint cada curs escolar els seminaris i grups de treball de BE que estan funcionant, els seus objectius i la seva organització. Vegeu-ne dos exemples diferents en aquests espais web:

Seminari de BE de l'Alt Penedes

Biblioteques escolars del Gironès

Xarxa de coordinació del Programa Puntedu

El Programa biblioteca escolar “puntedu” proposa un model de xarxa organitzada de biblioteques escolars amb diferents agents implicats:


Per saber-ne més:

Xarxa de biblioteques. Programa biblioteca escolar Puntedu. Departament d'Educació.