La biblioteca escolar dins un ecosistema

La biblioteca del centre educatiu neix amb la missió de donar suport al desenvolupament del PEC. Està integrada en el centre educatiu i treballa de forma coordinada amb els docents i les aules. Al mateix temps, la biblioteca es relaciona amb altres institucions externes: treballa amb altres biblioteques escolars, amb la biblioteca pública, amb els serveis educatius i altres entitats i institucions, configurant una xarxa de relacions que beneficia totes les parts.

Al marge del desplegament intern de les funcions de la biblioteca escolar, és imprescindible comptar amb els principals agents, institucions i entitats els objectius principals dels quals es basin en el fet de vetllar per l’evolució social i cultural de les persones. Biblioteques, administracions governamentals, locals i supralocals, mitjans de comunicació, entitats especialitzades en literatura infantil i juvenil, etc., actuen d’elements de suport i dinamitzadors amb els quals la biblioteca escolar ha de comptar. Les sinergies, els intercanvis, les col·laboracions, a part de rendibilitzar recursos, generen idees i creativitat: en definitiva, sumen i construeixen. La biblioteca forma part d’un ecosistema cultural i educatiu.

Objectius:

 • Descobrir els beneficis que aporta el treball en xarxa de les biblioteques escolars amb el seu entorn.
 • Reflexionar les diferències entre el model de biblioteca escolar i biblioteca pública, i valorar-ne la relació de complementarietat.
 • Concretar el paper de les famílies amb relació a la BE.

Continguts:

 • Relació BE i BP.
 • Famílies i biblioteca.
 • Treball en xarxa.
 • BE i Serveis educatius.

Temes

 • Tema 1: La biblioteca escolar com a element d’un ecosistema. Treball en xarxa.
 • Tema 2: Biblioteca escolar i biblioteca pública.
 • Tema 3: Biblioteca escolar i serveis educatius.
 • Tema 4: Biblioteca i famílies