Aprenentatge de la lectura i biblioteca escolar

Saber llegir avui

El concepte de lectura ha anat evolucionant al llarg dels temps per molts factors, entre altres raons perquè ara es tenen en compte els propòsits amb què es llegeix un text, els tipus de textos que circulen i els seus continguts, els suports i formats de lectura, les situacions de lectura que es produeixin a diari i, sobretot, el paper que juga la lectura en la societat actual.

Si féssim un recompte de les situacions de lectura que anem trobant al llarg del dia i de com les resolem, veuríem que en són moltes i variades. Quan llegim, sempre ho fem amb un objectiu, però no sempre és el mateix: ens enfrontem a la lectura amb diferents propòsits. La professora Isabel Solé 1))recull els propòsits de lectura següents:

 • Llegir per obtenir una informació precisa.
 • Llegir per seguir unes instruccions.
 • Llegir per obtenir una informació de caire general.
 • Llegir per aprendre.
 • Llegir per plaer.
 • Llegir per comunicar un text a un auditori.
 • Llegir per practicar la lectura en veu alta.
 • Llegir per informar de què s’ha entès.

El lector actua d’una manera o d’una altra, aplica unes estratègies o unes altres, en funció d’aquests propòsits i, també, del gènere textual (no llegim igual un diari que fullegem per obtenir informació general que un prospecte d’un medicament ), del format (continu, discontinu, multimodal…) i del suport (imprès, electrònic). Llegir és un acte complex en el qual intervenen múltiples factors.

El procés lector

Hi ha diferents models que intenten explicar què passa quan llegim, els models de processament ascendent i descendent, que centren l’acció en el lector o en el text, i models interactius, que tracten la lectura com un diàleg entre lector-text i que combinen processos de baix nivell (accés al lèxic, reconeixements de paraules, descodificació) amb processos d’alt nivell (formulació i verificació d’hipòtesis, anticipacions, construcció d’expectatives i inferències, comprensió i interpretació2):

El procés lector es descriu com el resultat de la interacció de dos tipus de processaments de la informació, que es produeixen de manera simultània, quan un lector llegeix. D’una banda, el processament ascendent, del text al lector, o de baix nivell, controlat per la memòria a curt termini, que permet accedir al lèxic a través del reconeixement de les paraules i la descodificació. I, d’altra banda, el processament descendent, del cap del lector al text; aquest exigeix processos cognitius d’alt nivell que permeten al lector formular i verificar hipòtesis, anticipar-se al text, construir inferències, interpretar i integrar la informació en un tot coherent.

Què vol dir “saber llegir” a les diferents etapes?

A educació infantil i cicle inicial de primària saber llegir consisteix a descobrir les relacions entre grafies i sons (treball de la consciència fonològica i la discriminació visual), reconèixer paraules escrites (lectura per la via fonològica i per la via lèxica) i comprendre les relacions entre paraules (frases), tot això dins d’un context de comunicació en què el text és primordial i dona sentit a la lectura. Es tracta, doncs, de descobrir el sentit de la lectura i iniciar-se en l’aventura de llegir, que durarà tota la vida.

A cicle mitjà i superior d’educació primària i a educació secundària, saber llegir implica comprendre les idees d’un text i la relació entre elles, descobrir que es llegeix de diferent manera segons el propòsit de la lectura, conèixer l’estructura dels textos i aplicar estratègies de lectura.

Suport de la biblioteca a l’aprenentatge de la lectura

Tot i que l’aprenentatge de la lectura es dona a tot el centre i, en especial, a les aules, la biblioteca ha de donar-hi suport a totes les etapes educatives en tres línies diferents:

 • La disposició i la selecció de recursos de suport per a l’aprenentatge de la lectura a totes les edats.
 • L’actualització freqüent i sistemàtica del fons de la biblioteca de centre i d’aula.
 • L'organització d’accions per afavorir la presència de la lectura en el centre, no només a la biblioteca.

En aquest sentit, algunes de les accions que hauria de dur a terme la biblioteca per donar suport a l’aprenentatge de la lectura:

El curs BEAL: Biblioteca escolar i aprenentatge de la lectura aprofundeix en aquest àmbit.

Per saber-ne més:

Si es vol aprofundir més en l’aprenentatge inicial de la lectura recomanem les lectures següents:

Si es vol aprofundir més en l’aprenentatge de la lectura a primària i secundària recomanem la lectura del capítol La comprensió de textos: de la sensibilització a l’autonomia del document La lectura en un centre educatiu. Departament d'Ensenyament (2013), pàgina 42.

1) SOLÉ, I. Estrategias de lectura. Barcelona: Graó, 2009 (21ena edició
2) A partir de RUÍZ BIKANDI, U. Didáctica de la segunda lengua. Madrid: Síntesis, 2000.