Àmbits de treball

Dinamització de la biblioteca

S’entén per dinamització de la biblioteca el conjunt d’accions que es duen a terme per apropar els seus recursos i programes a la comunitat educativa. Comprèn la planificació i el desenvolupament de programes i activitats per fer conèixer la biblioteca escolar, els seus serveis i recursos, i per promoure la lectura, l’educació literària, l’accés a la informació i el suport al currículum. Massa sovint s’ha associat exclusivament la dinamització de les biblioteques escolars a la lectura literària o, simplement, a un conjunt d’activitats al voltant de la lectura i el llibre. Aquest tractament és incomplet: la dinamització de la biblioteca escolar ha d’incloure totes aquelles accions que reforcin i afavoreixin l’ús de la biblioteca per a la millora de la competència lectora i el suport al currículum, perfectament planificades i desenvolupades en el marc del PEC i del Projecte de biblioteca.

Serveis de la biblioteca

LesDirectrius IFLA per a la biblioteca escolar actualitzen els serveis que la biblioteca del centre educatiu ofereix per satisfer les necessitats d’aprenentatge de la comunitat educativa:

Els serveis de la biblioteca escolar inclouen:

 • formació relacionada amb la tasca del professorat (p. ex., lectura i alfabetització, TIC/ TAC, processos de recerca i investigació);
 • un pla de lectura estimulant per fomentar l’èxit escolar, el plaer de la lectura i l’enriquiment personal;
 • desenvolupament de l’aprenentatge basat en la investigació i de l’alfabetització informacional;
 • col·laboració amb altres biblioteques (públiques, governamentals, comunitats de recursos…).

Directrius IFLA per a la biblioteca escolar. 2a edició revisada.

Les Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya concreta quatre serveis:

 • Servei de consulta i informació: la BE ofereix consulta i lectura, tant a la biblioteca com en format virtual, del fons documental en qualsevol tipus de suport, per cobrir les necessitats informatives, formatives i de lleure.
 • Servei de préstec: s’ofereix la possibilitat d’endur-se els documents de la biblioteca d’acord amb la normativa establerta. Inclou préstec personal a tots els membres de la comunitat educativa, préstec a les aules, als departaments, etc.
 • Servei de suport a l’aprenentatge i el desenvolupament del currículum: el concretarem en el tema 5 d'aquest mòdul
 • Servei de promoció i foment de la lectura: el concretarem en el tema 3 d'aquest mòdul.

Suport a la competència lectora

La definició de competència lectora s’ha anat modificant al llarg dels anys perquè la lectura, en si mateixa, ho ha fet: l’aparició d’internet i l’augment i diversificació dels materials de lectura han canviat les regles del joc i han fet imprescindible cada vegada més el domini d’estratègies i habilitats diverses.

La biblioteca representa el motor de la lectura en el centre educatiu i, per tant, ha de donar suport a l’assoliment de la competència lectora. Vegem-ne la definició que en fa PISA 20181)

La competència lectora consisteix en comprendre, utilitzar, avaluar, reflexionar i implicar-se amb els textos per assolir els objectius propis, desenvolupar el propi coneixement i el propi potencial i participar en la societat.

Ser una persona competent en lectura vol dir no només comprendre allò que es llegeix; vol dir ser capaç de reflexionar sobre la lectura, poder avaluar la informació que ens proporciona i decidir-ne la veracitat; vol dir utilitzar la lectura per ampliar el coneixement i créixer, en tots els sentits; vol dir llegir de maneres diferents segons els propòsits; vol dir utilitzar la lectura per participar en la societat. Com pot la biblioteca escolar donar suport a tot aquests aspectes? Avancem una mica més i parlem dels eixos de la lectura.

Eixos de la lectura

En el document La lectura en un centre educatiu, publicat l’any 2013 en el marc del Pla d’Impuls de la Lectura, s’utilitza una analogia creada per la professora Isabel Solé, la lectura com un tamboret de 3 potes: saber llegir (o aprenentatge de la lectura), llegir per aprendre i gust per llegir.

Aquests tres eixos han servit des de llavors per organitzar el model de Pla de lectura de centre.

En els propers temes veurem com la biblioteca pot donar suport a aquests tres eixos:

 • En el tema 2 parlarem del saber llegir: com la biblioteca escolar pot donar suport a l’aprenentatge de la lectura, a totes les edats, perquè, quan parlem de saber llegir, no ens referim únicament a l’aprenentatge inicial, s’aprèn a llegir al llarg de la vida.
 • En el tema 3 parlarem del gust per llegir i l’hàbit lector, i els relacionarem amb l’educació literària, l’altre àmbit en què la biblioteca escolar té un paper decisiu.
 • En el tema 4 parlarem de la lectura per aprendre, dins d’un apartat més ampli en què es tractarà el suport de la biblioteca a l’aprenentatge i al currículum.
1) Marc conceptual per a la competència lectora: PISA 2018. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Generalitat de Catalunya, 2018.