Recursos humans

En la gestió de la biblioteca s’han de considerar tres agents importants:

 • La persona coordinadora de la biblioteca
 • La comissió de biblioteca
 • L’equip de suport

La persona coordinadora de la biblioteca

El document Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya distingeix la figura de la persona coordinadora de la BE i indica la necessitat de la seva presència a tots els centres educatius. Així mateix, remarca com a imprescindibles la qualificació professional per gestionar la biblioteca, la capacitació pedagògica per integrar-la en el desenvolupament del currículum i les habilitats per al treball en col·laboració amb els membres de la comunitat educativa, amb els serveis educatius, amb la biblioteca pública i amb altres centres o institucions de l’entorn. També especifica quin ha de ser el seu perfil i les seves funcions.

Funcions

Segons les Directrius, les funcions que la persona coordinadora de la biblioteca hauria de complir són les següents:


 • Liderar el projecte de biblioteca per facilitar l’assoliment dels objectius del centre educatiu.
 • Elaborar el pla de treball i la memòria anual de la biblioteca, documents que queden recollits en el Pla general anual de centre.
 • Identificar les necessitats relacionades amb la lectura i la informació de tota la comunitat escolar i adoptar les mesures per resoldre-les, per mitjà d’una política adequada de gestió del fons i de la implementació de serveis.
 • Liderar i impulsar la comissió de biblioteca com a instància que afavoreixi la cooperació amb el professorat en la preparació de les activitats de la biblioteca, l’adquisició i l’elaboració de materials com també l’adequació de la biblioteca escolar a les necessitats curriculars.
 • Gestionar la biblioteca del centre: seleccionar, adquirir, mantenir i retirar fons documentals; catalogar i classificar els recursos de la biblioteca, electrònics i impresos; gestionar el pressupost i dirigir l’equip de biblioteca.
 • Organitzar l’espai i els recursos, de manera que s’ofereixi un entorn favorable a l’aprenentatge sense exclusions.
 • Garantir l’execució de les programacions per a diferents nivells, que facilitin l’adquisició de les competències en informació de l’alumnat en relació amb els programes curriculars, i que promoguin l’ús autònom de la biblioteca per part de l’alumnat.
 • Participar en l’impuls del pla de lectura del centre, liderat per l’equip directiu.
 • Facilitar informació al professorat i a l’alumnat sobre els recursos disponibles per al desenvolupament del currículum i l’accés a la documentació.
 • Recopilar i fer conèixer entre el professorat experiències concretes de treball amb la informació i la lectura, que incentivin l’ús de nous mètodes docents i promoguin l’ús de la biblioteca i els seus recursos.
 • Preparar i difondre materials específics de suport a la docència, i organitzar la biblioteca escolar per convertir-la en centre de recursos per a l’aprenentatge.
 • Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació com un instrument per facilitar l’aprenentatge i orientar la comunitat escolar en els aspectes que s’hi relacionin.
 • Fer conèixer la producció editorial i les manifestacions culturals adreçades als infants i joves entre la comunitat educativa.
 • Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l’entorn: biblioteques escolars, biblioteques públiques i universitàries, arxius…
 • Desenvolupar vincles entre els centres d’educació primària i secundària per facilitar la transició de l’alumnat i per garantir l’assoliment dels objectius de la programació de la biblioteca.
 • Treballar amb la comunitat en general, especialment amb les famílies.
 • Vetllar per l’avaluació anual del projecte de biblioteca.


Competències de la persona coordinadora

Per poder exercir aquestes funcions és necessari que la persona coordinadora disposi d’una formació i competències específiques. Les Directrius IFLA per a la Biblioteca escolar (2a edició revisada, 2015) assenyalen les següents competències:


 • Ensenyament i aprenentatge, currículum, disseny educatiu.
 • Gestió de programa: planificació, desenvolupament/disseny, implementació, avaluació/millora;
 • Desenvolupament de la col·lecció, emmagatzematge, organització, recuperació;
 • Processos i conductes d’informació: alfabetització, alfabetització informacional, alfabetització digital;
 • Compromís amb la lectura;
 • Coneixement de la literatura infantil i juvenil;
 • Coneixement de les discapacitats que afecten la lectura;
 • Habilitats comunicatives i col·laboratives;
 • Habilitats digitals i mediàtiques;
 • Responsabilitat ètica i social;
 • Servei per al bé públic: rendició de comptes al públic/societat;
 • Compromís amb l’aprenentatge al llarg de la vida a través del desenvolupament professional continu;
 • Socialització en el camp de la biblioteconomia escolar i la seva història i valors


El rol del bibliotecari escolar s’ha actualitzat per donar resposta a les necessitats del mon digital. És necessària una formació permanent al llarg de la vida professional per mantenir aquestes competències i habilitats actualitzades.

Per poder desenvolupar les funcions que la persona coordinadora té assignades és necessari un temps setmanal de dedicació a les tasques de gestió i de planificació de la biblioteca. La dedicació horària pròpia de la coordinació de la biblioteca pot variar en funció dels objectius del projecte de biblioteca i del projecte educatiu, de les tasques que desenvolupa i del nombre d’alumnat i professorat del centre, de les dimensions de la col·lecció, del nombre d’hores d’obertura de la biblioteca o la complexitat de la seva gestió. Actualment és la direcció del centre qui, en funció de la seva autonomia, decideix la càrrega horària d’aquesta dedicació.

Amb la intenció que els centres educatius valorin la necessitat de tenir una persona especialista, amb formació específica en lectura i biblioteques per coordinar la biblioteca del centre, en el curs 2016-2017 el Departament d’Ensenyament publicà, a la RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril, entre d’altres, un perfil de lectura i biblioteca escolar, amb la missió de «consolidar l'enfocament didàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar l'ús de la biblioteca, d'acord amb el projecte educatiu de centre». En defineix les funcions:

 • Impartir docència fent ús d'estratègies didàctiques que potenciïn la lectura com a instrument d'aprenentatge.
 • Vetllar per la coherència metodològica en l’aprenentatge inicial de la lectura (infantil i cicle inicial de primària).
 • Impulsar i coordinar, si s’escau, el pla de lectura de centre (PLEC).
 • Assessorar els professors en la selecció de materials i en les estratègies didàctiques que afavoreixin l'aprenentatge a través de la lectura.
 • Coordinar la biblioteca escolar, i promoure activitats que fomentin el gust per la lectura.

En el centre es pot perfilar una plaça amb aquest perfil per a la persona coordinadora de la biblioteca.

La comissió de bibliotecaLa comissió de biblioteca és l’equip encarregat de definir i implementar el model de biblioteca en el centre educatiu. Està integrada per diferents professionals i respon a necessitats pràctiques, ja que afavoreix la implicació del professorat del centre, assegura la continuïtat del projecte de biblioteca i ajuda a complir les diverses funcions. La comissió trasllada a tota la comunitat educativa les línies de treball acordades.

Segons les Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya aquesta comissió hauria d’ estar formada per la persona coordinadora de la biblioteca, pel coordinador/a d’estratègia digital de centre, representants dels diferents cicles i departaments, un representant de l’equip directiu, i, si s’escau, un representant de les famílies i un representant dels alumnes.

La comissió de biblioteca hauria de/d’:

 • Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca, d'acord amb el projecte educatiu i les normes d'organització i funcionament.
 • Identificar les necessitats lectores i d'informació dels diferents sectors de la comunitat escolar i donar-hi resposta.
 • Elaborar i avaluar el pla de treball de biblioteca d'acord amb la programació general anual del centre.
 • Donar suport als projectes i activitats que es desenvolupen des de la biblioteca a tota la comunitat educativa i fer-ne difusió.

La comissió de biblioteca hauria de tenir les qualitats següents:

 • Flexibilitat: la composició d’aquesta comissió està condicionada als objectius, la programació didàctica, el pla de treball de la biblioteca i el projecte educatiu de centre. La comissió, doncs, es configurarà amb criteris diferents a cada centre, en funció del seu projecte i dels objectius programats cada curs.
 • Dinamisme i autoregulació: l’adaptació a la realitat concreta de l’aula i de l’entorn educatiu necessita respostes diverses. El coneixement del centre educatiu, una mentalitat oberta i la capacitat adaptativa són valors que haurien de tenir els membres de la comissió.
 • Lideratge distribuït: s’entén com la confiança que es diposita en els membres de la comissió, en la seva capacitat d’impulsar o gestionar iniciatives de manera autònoma en el marc d’un projecte global, que es concreta en el projecte de biblioteca i en el pla anual, i que respon als àmbits d’actuació de la biblioteca.

L’organització és primordial: les reunions periòdiques de la comissió són necessàries per al bon funcionament de la biblioteca. Suggerim que s’elabori un calendari de reunions per trimestre, que aquestes reunions es convoquin amb antelació amb una ordre del dia i que un dels membres reculli el resum dels acords a què s’arriba a cada reunió, per tal de poder fer el traspàs de les informacions a la resta del claustre. La figura del coordinador/a és cabdal per donar unitat i continuïtat a les tasques i funcions que assumeix la biblioteca.

L'equip de suport


Les tasques que es deriven del funcionament de la biblioteca de vegades poden ser assumides per altres persones externes a la comissió però que també participen en la gestió. Es tracta de l’equip de suport, que aplega totes les persones que hi col·laboren, tant docents com no docents (famílies, estudiants en pràctiques, alumnat voluntari. personal no docent…).

Aquestes persones treballen en la gestió de la biblioteca d’acord amb el coordinador/a, per tal de fer efectiva la seva tasca i donar resposta adequada a les necessitats de la biblioteca com a centre de recursos. Algunes de les tasques de suport que solen fer és reparar llibres, endreçar prestatges, ajudar a preparar exposicions, etc.