Senyalització i catalogació


Una bona senyalització facilita l’ús autònom de la biblioteca. La senyalització ha de ser clara, entenedora i fàcil de llegir i la podem dividir en externa i interna.

a) Senyalització externa: facilita la localització de la biblioteca des de qualsevol punt del centre. La senyalització externa determina la importància que s’atorga a la biblioteca.

b) Senyalització interna: facilita l’ús de la biblioteca i l'autonomia de la persona usuària. Aquesta senyalització es classifica segons la seva finalitat:

  • Informació: els serveis que ofereix la biblioteca, l’horari, les normes d’ús, les orientacions de cerca, el sistema de préstec.
  • Ús de l’espai, explica les zones d’activitat en què s’ha dividit la biblioteca. La informació pot combinar text i icones. S’ha d’uniformitzar el tipus de rètol i les grafies i tenir en compte l'accessibilitat.Els rètols han d’estar a una alçada adequada i el sistema de retolació dels prestatges ha de permetre afegir nous rètols o canviar-los de lloc quan calgui.

  • La senyalització temàtica de les prestatgeries implica que s’han de senyalitzar els cossos de les prestatgeries segons la classificació de la CDU.

El fons bibliogràfic local se sol separar de la resta per tal de facilitar-ne l’accés.

La cadena documental

La cadena documental és el conjunt d'operacions i tècniques que s'apliquen a la col·lecció o fons documental d'un servei d'informació i documentació i que comprenen les fases d'entrada, anàlisi / tractament i difusió.