Repensant l'espai físic


A l’hora de posar en funcionament una biblioteca no es deixa cap decisió a l’atzar. Segons les necessitats del centre i del seu projecte educatiu, es prendran unes decisions o unes altres. Si el centre ja ha apostat per una transformació dels espais educatius, la biblioteca del centre n’haurà de seguir les línies del projecte. Amb tot, cal tenir en compte una sèrie de premisses importants a l’hora de plantejar-se la creació d’aquest nou espai o bé la renovació del que ja es té. En aquest tema, hi aprofundirem.

On posem la biblioteca?

Es pot donar el cas que el vostre centre estigui en un procés d’obres, que hàgiu d’estrenar un edifici nou a curt o mig termini, o que vulgueu traslladar la biblioteca existent a un altre espai. En aquest cas esteu a temps de decidir on col·locar la biblioteca i de prendre algunes decisions que després poden condicionar els espais interiors. Alguns aspectes importants que podeu considerar:

 • Ha de tenir un emplaçament central i pròxim a les àrees docents; escollir un lloc de circulació habitual que no quedi aïllat del pas.
 • Avui dia, la majoria de centres ja han descentralitzat les seves aules d’informàtica i han incorporat el maquinari a les classes. En cas que hi hagi un espai comú amb ordinadors, fora bo ubicar-hi la biblioteca a prop i, si pot ser, amb un accés directe, per facilitar la cerca d’informació i rendibilitzar els espais del centre.
 • Ha de tenir la capacitat i flexibilitat suficients per acollir grups amplis o reduïts, a més dels usos individuals, i possibilitar la realització de múltiples activitats.
 • S’ha de preveure una instal·lació de connexions elèctriques i de xarxa telemàtica en nombre suficient per a les necessitats actuals i en previsió del creixement de les necessitats futures.
 • Ha de tenir accés a la xarxa wifi del centre.
 • S’ha de tenir en compte la possibilitat d’un accés independent des de l'exterior, si es vol utilitzar fora de l’horari escolar.

Algunes biblioteques escolars obertes al barri:

Quins espais ha de tenir?Existeixen diferents teories de disseny d’espais d’aprenentatge que es poden aplicar a les biblioteques dels centres educatius 1). Els temps han canviat i la missió de la biblioteca també. Pensant en les necessitats del vostre alumnat, com hauria de ser aquest espai? Com s’hauria d’organitzar? Quines qualitats hauria de complir? Una distribució adequada de l’espai de la biblioteca ha de preveure l’existència de diferents àrees funcionals, definides d’acord amb els serveis que es presten i els usos que se’n fan. A continuació teniu una petita guia que us pot donar pistes per planificar la creació del vostre espai físic.1. Penseu què voleu que hi passi


La biblioteca actual ha d’anar més enllà de ser un espai de lectura i centre de recursos: ha d’afavorir situacions d’aprenentatge, ha de ser un espai de trobada, de recerca, de treball compartit, de coneixement i de creació. Per afavorir-ho, valoreu disposar de/d’:

 • Zona de treball, recerca i aprenentatge: Les biblioteques han d'afavorir la realització d’activitats que impliquin construcció de coneixement. Són llocs per llegir i també per fer recerca i treballs de creació intel·lectual. És en aquesta àrea on es desenvolupa el treball d’estudi, de recerca i de consulta. La situació ideal seria disposar de zones diferenciades de petit grup, gran grup i treball individual. Moltes vegades, però, la superfície de la sala no ho permet, per la qual cosa recomanem que s’utilitzi un tipus de mobiliari i distribució versàtil, que permeti la transformació de l’espai segons el moment. En aquesta zona de treball s’hauria de disposar d’una pissarra digital i d’una pissarra blanca mòbil
 • Zona de lectura informal: La tipologia i la disposició del mobiliari i una ambientació adequada han de contribuir a identificar clarament la funció de l’espai per diferenciar-lo de les àrees de treball i d'estudi. Així mateix, un mobiliari fàcilment desplaçable permetrà una modificació còmoda de l’espai a fi de possibilitar la realització d’activitats culturals (clubs de lectura, contacontes, visites d’autors…). Penseu en un espai confortable que disposi de pufs, butaques, tauleta, catifa, coixins, etc. Tingueu en compte de disposar d’un espai específic per als més petits, amb caixons per col·locar els llibres de manera que puguin manipular-los amb facilitat.
 • Zones de creació: són el que s’anomenen makerspace o espais maker. Són espais on l’alumnat pot crear i construir a partir de materials i amb el suport dels recursos informatius. Poden anar des d’un espai de construccions o LEGO fins a espais de creació de circuits, robòtica, etc. En parlarem més al mòdul 3.
 • Zones de tecnologia: si pensem que la biblioteca té com a funció facilitar l’accés a la informació i a la creació, veurem que la tecnologia hi ha de ser molt present. Caldrà que valoreu de quins recursos tecnològics disposa el vostre alumnat i quins els podeu oferir per minvar l’efecte de la fractura digital. Potser ja no té sentit disposar d’un espai amb ordinadors de sobretaula, però sí que en té disposar de portàtils o tauletes. O, senzillament, d’espais de connexió. Alguns centres educatius han transformat el seu espai de biblioteca i hi han inclòs, per exemple, l’espai de ràdio, un espai per a la creació musical o, fins i tot, un plató de televisió amb la seva paret croma.
 • Zona d’atenció a l’usuari i gestió: Aquesta àrea incorpora el taulell d’informació i préstec i també l’espai per al processament tècnic dels materials i les altres tasques que ha de portar a terme el personal de la biblioteca; també cal preveure aquí la localització d’un espai destinat a magatzem.


2. Analitzeu què teniu


Abans de començar a moure prestatgeries i a dissenyar espais, és molt efectiu fer un inventari del que teniu, espais i mobiliari. Un cop fet, podeu estudiar les possibilitats sobre el paper/pantalla i trobar les solucions més adients. Per això recomanem que feu un plànol de la vostra biblioteca. Podeu fer un primer esbós en paper, anotant les mesures de la superfície i del mobiliari. Un cop fet aquest esbós i inventariat el mobiliari de què disposeu, podeu fer el plànol utilitzant alguna aplicació. D’aquesta manera, podreu col·locar, eliminar o afegir per anar fent proves i transformar el vostre espai, crear diferents versions i escollir-ne la que més s’adapti a les vostres necessitats,

Una manera senzilla de fer el plànol és utilitzar un full de càlcul. Podeu seguir les orientacions que ofereix Diana Renzina al seu espai digital

Existeixen aplicacions específiques per fer plànols:

 • SmartDraw: És una eina que permet dissenyar plànols en 2D. Conté un gran catàleg de mobiliari.


3. Consulteu les persones interessades


S’ha de poder escoltar la veu dels destinataris de la biblioteca (alumnat, professorat, famílies, personal no docent…). Consultar-los quins són els principals usos que fan de la biblioteca, de quins recursos informatius i lúdics disposen a fora del centre educatiu, quin tipus de mobiliari i d’espais els agradaria trobar a la biblioteca, quines activitats o serveis els agradaria que els oferissin, quin és el seu lloc preferit a la biblioteca… Aquesta consulta es pot fer, per un costat, mitjançant un formulari massiu i, per un altre costat, entrevistant una persona representant de cada sector. Obtindreu una informació molt valuosa que us donarà pistes per a la creació del vostre espai.

4. Observeu


Què fan les persones que assisteixen a la biblioteca del centre? A quins lloc s’hi acumulen més alumnes? Quins usos fan dels materials? Agafeu un quadern de notes i apunteu tot allò que us cridi l’atenció. Potser veieu alguns alumnes que busquen un espai per compartir la lectura i llegir en petit grup. Potser un alumne es posa uns auriculars per escoltar música mentre estudia o llegeix. Potser una alumna es fa un cau amb coixins i s’amaga a dins a llegir perquè necessita un espai aïllat…, tot això també us donarà pistes per al disseny dels diferents tipus d’espais i serveis a oferir.

5. Busqueu inspiració


Visiteu altres biblioteques de centres educatius, tant virtualment com física. Aneu a les biblioteques municipals de referència, a les que tenen espais de creació, a les sales juvenils; visiteu sales infantils de museus i mireu quin tipus de mobiliari fan servir, com està distribuït l’espai… feu-ne fotografies. Busqueu a internet fotografies de biblioteques de centres educatius d’altres llocs. No vol dir que ho hàgiu de copiar, perquè el que funciona en un lloc no forçosament funciona en un altre, però podeu inspirar-vos-hi i poden sorgir noves idees que donin resposta a alguns problemes. Treballeu amb la comissió de biblioteca.

És molt important tenir un equip de suport, la comissió. En parlarem més endavant, en aquest mateix mòdul. Reviseu les aportacions que s'han fet en les enquestes, les entrevistes, les fotografies que heu recollir, les anotacions… Parleu i debateu sobre les millors idees, les que donen més resultats. “Jugueu” amb el plànol que heu elaborat al començament i experimenteu diverses possibilitats.

6. Planifiqueu


Un cop feta l'exploració del que teniu i debatut el que voleu, ara ja podeu planificar com serà el vostre espai. Pot ser que algunes decisions les pugueu implementar a curt termini (per exemple, fer una esporga de materials i eliminar tot aquell mobiliari que no us fa falta, distribuir els espais, etc.). Altres decisions potser seran més a llarg termini, perquè suposen una inversió econòmica més gran (per exemple, si decidiu crear un espai de ràdio dins de la biblioteca). De tota manera, podeu fer un projecte a X anys vista, tenint clara la temporalització.


Algunes experiències de transformació d'espais de biblioteca:

Llegiu la reflexió que han fet les docents de l'escola Wagner (Santa Coloma de Gramenet) i de l'escola Annexa Joan Puigbert (Girona) després d'un Job Shadowing a la Vienna international School (Vienna) en el marc del projecte CETE+ Erasmus KA120 MC Biblioteca escolar PuntEdu amb el suport i coordinació de la biblioteca dels centres:

Mobiliari

El mobiliari de la biblioteca s'escull i s'ubica en funció del seu ús. És important, però, que el mobiliari de la biblioteca acompleixi aquests requeriments:

El mobiliari d'una biblioteca escolar hauria de comptar amb la següent tipologia de mobles:

 • Prestatgeries. Han de ser obertes i no gaire altes per afavorir l’accessibilitat i per seguretat. Pel que fa a les dimensions, es poden combinar prestatgeries més altes (70x180x25 cm) amb d’altres (70x120x25 cm) que poden servir per delimitar espais diferents. Han de tenir forats cada 32 mm per a la col·locació de prestatges. Els superiors poden servir d'arxiu o magatzem.
 • Taules i cadires. Cal garantir un nombre suficient de taules i cadires per acollir un grup classe. S’han d'adequar a les diverses mides de l’alumnat i el professorat. La distribució de les taules haurà de facilitar diversos tipus de treball simultani, com la consulta i/o lectura personal, així com el treball en grup. En aquest sentit, pot ser d’utilitat comptar tant amb taules rectangulars com amb taules rodones. Alguns centres han creat un espai de lectura informal preveient seients còmodes, per permetre una lectura relaxada dins de la biblioteca escolar. S’han de poder desplaçar amb facilitat per adaptar l’espai a les necessitats del moment.
 • Taules i cadires per a la consulta en ordinadors.També cal preveure taules per a ordinador, dissenyades per a poder instal·lar cables, teclats, connexions a la xarxa, etc. Els materials i els acabats d'aquestes taules i cadires hauran de mantenir una harmonia amb l’estil de la resta de mobiliari bàsic.
 • Expositors per a novetats i publicacions periòdiques. Existeixen al mercat diversos tipus d'expositors que permeten presentar novetats i publicacions periòdiques; bucs per a còmics, àlbums o altres llibres de dimensions no estàndard (com una selecció bibliogràfica o temàtica que reforci una activitat que es porti a terme a la biblioteca).
 • Suros o murals d'informació. Normalment es pengen a la paret i són molt útils per donar a conèixer informacions diverses, normes, propostes d’activitats i agendes, entre d'altres; sovint esdevenen referència informativa de la vida i de les diverses propostes de la biblioteca.
 • Taulell d’informació i préstec. Tot i que les normatives recomanen que les biblioteques disposin d’un despatx per al treball intern del personal bibliotecari, el més habitual és que no es disposi de prou espai i que no sigui factible; per tant, el taulell d'informació haurà de permetre fer tasques informàtiques i processament documental (catalogació, classificació, folrat, etc.).
 • Mobiliari auxiliar. També és necessari mobiliari auxiliar, com carrets (per a transportar llibres), escales o tamborets per arribar als prestatges més alts, etc.

La distribució d'aquest mobiliari a l'espai de la biblioteca es fa segons les diferents àrees funcionals definides d'acord amb el servei que presten i el seu ús.

Per saber-ne més:

1) RENDINA, D. Reimagining Library Spaces: Transform your space on any budget. USA: International Society for Technology in Education, 2017.