Biblioteca escolar, Projecte educatiu i Pla de lectura de centre

Biblioteca i PEC

El Projecte educatiu de centre (PEC) inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En aquest document, s'hi especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'hi imparteixen i el tractament transversal en les àrees i matèries.

Per tal d'institucionalitzar la biblioteca, en el PEC, s’hi hauria de definir la biblioteca que el centre necessita, com a recurs i com a projecte, i atorgar-li una missió i unes funcions que donin suport a l’assoliment dels seus objectius, tenint en compte els trets característics del centre i les necessitats educatives del seu alumnat. Una vegada establertes la missió i les funcions, queda definida la biblioteca com un servei estable per al desenvolupament del projecte educatiu. Com a tal, caldrà concretar com es durà a terme la gestió i la dinamització de tots els seus serveis i actuacions. Aquesta concreció es defineix en el Projecte de biblioteca, un document del qual parlarem al mòdul del projecte.

En el marc del PEC, la biblioteca escolar s’ha de concebre com un ens totalment vinculat al centre i compromès amb el desenvolupament del currículum i dels seus projectes; una biblioteca com a centre de recursos i d’aprenentatge, que desplega unes funcions educatives, pedagògiques i tècniques, amb l’objectiu de:

 • fomentar l’hàbit lector i la millora de la competència lectora;
 • afavorir l’accés, l’ús i el tractament de la informació en les àrees, matèries i projectes del centre;
 • donar suport al desenvolupament dels sis eixos del currículum;
 • formar els alumnes com a persones autònomes en el procés de construcció del seu aprenentatge.

La Llei 12/2009 d’Educació encomana a la biblioteca escolar el paper de suport a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diferents matèries i de l’hàbit lector. Una anàlisi de la situació actual permet identificar quatre nivells d’institucionalització de les biblioteques del nostre país:


Des del Departament d’Educació es considera que el model D és el que seria desitjable per a tots els centres educatius: una biblioteca integrada en el centre, que deriva d’un projecte compartit de la comunitat educativa, que es construeix entre tots i totes, i del qual tothom sent que forma part; una biblioteca que dona resposta a les necessitats del centre, que gestiona un coordinador/a amb el suport de la comissió de biblioteca i del claustre. Aquest tipus de biblioteca podrà complir la seva missió i les seves funcions, definides a les Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya:

La missió de la biblioteca escolar és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació tot afavorint els processos d’aprenentatge autònom i la creació del coneixement.

Les seves funcions són:

 • Organitzar i gestionar la informació i el fons documental.
 • Impulsar la lectura.
 • Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació.
 • Proveir de serveis i recursos per a l’aprenentatge.
 • Col·laborar amb l’entorn.

Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. 2013.

Biblioteca i Pla de lectura de centre

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i el desenvolupament de les competències bàsiques. Per això, la lectura ha de ser una prioritat en els centres i en la tasca de tot docent. Per tal de millorar la coherència pedagògica i disposar d’una línia d’escola (aspectes organitzatius i didàctics), és necessari disposar d’un Pla de lectura de centre (PLEC).

El PLEC és un document de referència per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament les línies d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies, recursos– que cada centre es proposa per tal d’assegurar la competència lectora de l'alumnat. Els eixos de la competència lectora que ha de desenvolupar un Pla de lectura de centre són: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

Tot i que el PLEC no és un document exclusiu de la biblioteca, és evident el paper que aquesta ha tenir en la seva elaboració i desenvolupament.

Alguns advertiments importants:

 • Cal evitar confondre el Pla de lectura de centre amb els Plans de lectura o Plans lectors que elaboren les editorials i que consisteixen en uns itineraris de lectures proposats per a les diferents etapes.
 • També cal distingir el Pla de lectura de centre dels Plans de lectura nacionals o institucionals, com el Pla nacional del Llibre i la Lectura a Catalunya, que acaba d’engegar-se, o el Pla d’Impuls de la Lectura del Departament d'Educació, engegat l’any 2011 dins del marc del Pla Nacional de Lectura.

Per saber-ne més: