Directrius i manifestos sobre BE, Llei d’educació de Catalunya i Programa biblioteca escolar Puntedu

Directrius i manifestos


La biblioteca escolar a la LEC

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació dedica l’article 88 a la biblioteca escolar:

  1. Tots els centres educatius han de disposar d'una biblioteca escolar, com a espai d'accés a la informació i font de recursos informatius en qualsevol suport, que cal posar a l'abast dels alumnes, del professorat i de la comunitat educativa.
  2. El projecte educatiu de cada centre ha de tenir en compte que la biblioteca escolar és un entorn d'aprenentatge que s'integra en els recursos del centre per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les diverses àrees curriculars, i especialment de l'hàbit lector. Amb aquesta finalitat, l'Administració educativa ha de proveir els centres públics dels recursos adequats.
  3. El Govern ha de fixar mecanismes de col·laboració de les biblioteques escolars amb el sistema de lectura pública.

La LEC remarca que els centres estan obligats a disposar d’una biblioteca escolar com un recurs per al suport al projecte educatiu de centre, del qual forma part: la defineix com un entorn d’aprenentatge i remarca la necessitat de col·laboració amb la biblioteca pública (al mòdul 4 es tractarà la col·laboració entre la biblioteca escolar i la pública).

Programa biblioteca escolar "puntedu"

El Programa Biblioteca escolar "puntedu" neix el curs 2004-2005 com un dels Programes d’Innovació Educativa, amb l’objectiu d’impulsar i consolidar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge en totes les àrees, per fomentar l’hàbit de la lectura i la recerca, el tractament i l’ús de la informació, i de fer de la biblioteca un servei, un recurs per al professorat i un espai obert a tota la comunitat educativa.

Gairebé vint anys després i amb un panorama educatiu que ha evolucionat, el programa segueix treballant per donar suport a les biblioteques dels centres educatius en forma de/d’:


Orientacions


Documents que defineixen el model de BE actual i que donen resposta a les necessitats que van sorgint als centres. Podeu trobar-los a l’apartat Publicacions del programa, a la web de referència del programa i a l’espai de publicacions del nodes de BE.

Formació:


Destinada a les persones coordinadores i als membres de la comissió de biblioteca. S’organitza en tres àmbits diferents: organitzatiu, dimensions de la lectura i àmbit digital de la biblioteca. Podeu consultar els cursos actuals a la web de referència.


Treball en xarxa:


Mitjançant seminaris i grups de treball de BE repartits per tot Catalunya. La seva funció és establir vincles entre centres per créixer plegats i millorar la tasca docent. Estan articulats des dels serveis educatius. Podeu consultar en el mapa de seminaris i grups de treball de BE els que hi ha en el curs actual i els que hi ha hagut en els anteriors, els temes que treballen i els espais digitals que tenen.

Una altra mostra de treball en xarxa és el Projecte Erasmus+KA121, del qual forma part el Programa Puntedu, amb altres tretze programes del Departament d’Educació. El Programa ha creat un Microconsorci amb 6 centres educatius que, a partir dels seus objectius de millora, creen un pla d’acció i implementen una sèrie d'activitats (entre les quals, mobilitats de formació i de Job Shadowing a països europeus) per tal d’assolir els seus objectius de millora i incidir també en la millora del programa. Alguns dels materials que s’ofereixen en aquest curs han estat elaborats en el marc d’aquest projecte.

Programari:


Des dels inicis del programa Puntedu s’ha treballat amb l’aplicació epèrgam. Actualment hi ha 2.200 centres educatius que l’utilitzen a Catalunya. El Departament d’Educació s’està plantejant una renovació de programari.

Bones pràctiques:


Una de les funcions del programa és fer conèixer la bona feina que es fa a les biblioteques dels centres, ajudant a establir bons models i a crear xarxa. Es difonen bones pràctiques al llarg del curs mitjançant l’espai BESCAT (biblioteques escolars de Catalunya), l’espai NODES del programa. Aquestes bones pràctiques s’organitzen en 5 línies de treball inspirades per la Biblio®evolució de la Fundació Jaume Bofill.

També es fa difusió de bones pràctiques en campanyes puntuals (#biblioactivacovid, #reiniciemBE) que neixen de la necessitat de visibilitzar les BE en moments crítics.

Si voleu visitar BE sense moure-us de la pantalla aneu a Biblioteca oberta, la nova campanya del programa en què els centres educatius ens mostren la seva biblioteca i ens expliquen com funciona mitjançant un enregistrament.

Espais digitals del programa


  • Web institucional a XTEC, on es publica informació permanent.
  • Nodes BESCAT, orientat a la participació i al treball en xarxa. Consta d’un NUS on, mitjançant el correu XTEC, es pot participar en el fòrum de biblioteques escolars, entre d’altres.
  • Perfils del programa a les xarxes socials (@puntedu): Twitter i Instagram.


Per saber-ne més:

Marc normatiu i documents de referència. Programa biblioteca escolar Puntedu.