Presentació

Biblioteca de l'Escola Aqua Alba (Gualba)

"La biblioteca escolar és el cor de l'escola. És essencial en la seva ubicació, accés i suport a l'aprenentatge centrat en l'alumnat, on els/les alumnes construeixen coneixement, dissenyen, pensen i col·laboren. En quin altre espai de l'escola pots trobar un lloc tranquil on seure i llegir un llibre que et permeti viatjar a d'altres mons, fer noves amistats o entrar en una altra dimensió? Les biblioteques són comunitats per a amants dels llibres, permeten l'accés a la recerca i la informació fiable i inclús es poden transformar en laboratoris STEM i espais de creació".

Michele L. Haiken a BANI TAHMASEB, R. The 21st century School Library: a model for innovative teaching & learning. UK: John Catt Educational (2021).

Les possibilitats de la biblioteca dels centres educatius avui com a espai de lectura, de creació, de recerca i de construcció del coneixement és immensa. L'avenç de les noves tecnologies i la facilitat en l'accés a la informació fan repensar les funcions de biblioteca escolar tradicional per donar resposta a les necessitats actuals dels centres educatius. Sempre, però, tenint present l'essència d'aquesta biblioteca, que, com bé deia en Jaume Centelles 1), "és lloc on recercar informació però també és lloc de trobada, lloc d'aïllament per a un mateix, lloc on estudiar, compartir, evadir-se. La funció de la biblioteca escolar no ha perdut el seu sentit, però cal una adaptació als nous temps."

Aquest curs actualitza els continguts de la formació BE- Concepte i dinamització de la biblioteca escolar.

Objectius

 • Reflexionar sobre la biblioteca com a espai de lectura, de recerca i de creació per a la comunitat educativa.
 • Organitzar i dinamitzar la biblioteca perquè esdevingui un recurs de suport al currículum i al PEC.
 • Iniciar la redacció i/o actualització del Projecte de biblioteca del centre.

Continguts

 • Biblioteca i currículum.
 • Biblioteca i PEC.
 • Biblioteca i PLEC.
 • Disseny i organització de l'espai.
 • Col·lecció.
 • Biblioteca digital.
 • Biblioteca inclusiva
 • Competència lectora.
 • Hàbit lector.
 • Biblioteca i comunitat.
 • Biblioteca d’aula

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Es pot accedir a aquest entorn amb usuari GICAR (ATRI) o amb certificat digital.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fan dins d'Odissea i cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica asíncrona, a excepció d'una sessió síncrona de caràcter voluntari a l'inici del curs.

Cal seguir el calendari previst (Odissea) per al lliurament de les tasques de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant els fòrums del curs a Odissea.

El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.

1) CENTELLES, J. La biblioteca, el cor de l'escola. Barcelona: Associació de mestres Rosa Sensat, 2005.