Projecte

En els diferents mòduls del curs us hem demanat que analitzéssiu i diagnostiquéssiu alguns aspectes rellevants per tal de tenir una base des de la qual planificar propostes d’actuació per incidir en els hàbits lectors i el gust per la lectura. Concretament, en el mòdul 2 heu exercitat la diagnosi sobre els hàbits lectors de l’alumnat del centre i en el mòdul 4 heu esbrinat informació sobre les estratègies que es duen a terme des de la biblioteca escolar per incidir en el gust per la lectura.

Com a projecte final del curs, heu de concretar activitats i/o estratègies de millora segons aquests dos diagnòstics previs. Adjunteu, per als dos apartats, una síntesi dels resultats dels diagnòstics previs com a justificació del que proposareu aquí. Es valorarà principalment la coherència entre les propostes i les mancances detectades prèviament.

Us oferim tot seguit les pautes a seguir:

a)Estratègies de millora dels hàbits lectors

En el mòdul 2 vau establir les característiques principals dels hàbits lectors d’un grup d’alumnes i les línies d’actuació prioritàries segons aquestes característiques. Ara us demanem que concreteu tres activitats que es puguin dur a terme des de la biblioteca escolar del vostre centre per tal d’atendre els alumnes que tenen una sèrie de mancances que heu detectat al mòdul 2.

Podeu prendre com a model aquesta fitxa, afegint-hi la informació sobre les mancances i problemes que voleu pal·liar amb cada activitat que proposeu:

http://www.calameo.com/read/0006223786bdcee5548d3

b)Planificació d’activitats des de la biblioteca per treballar el gust per llegir

Segons el resultat del diagnòstic sobre estratègies del gust per llegir que heu fet en el mòdul 4, adreçat a detectar la quantitat i el tipus d’activitats que es fan actualment en la vostra biblioteca sobre el gust per la lectura, planifiqueu les activitats que es podrien proposar des de la biblioteca escolar per pal•liar algunes de les mancances detectades en aquest diagnòstic.

Per fer-ho, tingueu en compte els destinataris a qui s’adreçarien les estratègies i la seva periodicitat. Podeu fer-ho utilitzant una graella que tingui en compte diferents àmbits de lectura (lectura autònoma, lectura compartida, lectura al voltant de les àrees curriculars, lectura guiada), similar a la que s’ha utilitzat en el mòdul 4. Recordeu que podeu fer propostes directament adreçades als alumnes, altres que s’adrecin a les famílies o bé suggerir estratègies de suport al professorat del centre. També podeu planificar estratègies de millora dels espais de la biblioteca, dels fons de llibres, de la visibilitat i difusió, etc. Tingueu en compte, també, les possibilitats que ofereixen les TIC per a la difusió, la cerca d’informació sobre novetats i ressenyes literàries, per compartir opinions o informacions, entre altres.

L’activitat/les activitats ha de contenir com a mínim les informacions següents:

• Títol.

• Àmbit en què s'emmarca: -lectura autònoma -lectura compartida -lectura al voltant de les àrees curriculars -lectura guiada

• Objectius.

• Persones a qui s’adreça l’activitat: família, alumnat, professorat…

• Característiques de les persones a les quals va adreçada l’activitat: alumnat (nouvinguts, aula ordinària, aula oberta, alumnes d’infantil), pares i mares d'alumnes dels diferents cicles o d’un cicle en concret, professorat d’un cicle determinat o novell, etc.

• Tipus d’agrupament : Petit grup, grup mitjà, gran grup, tota la classe…

• Temporització: primer/segon/tercer trimestre

• Periodicitat:

• Material necessari