Mòdul 4. Àmbits, estratègies i recursos per desenvolupar el gust per llegir i l'hàbit lector

Introducció

Les pràctiques de lectura al centre han de ser de diferents tipus perquè responen a diversos objectius educatius. Per això cal pensar solucions específiques per a cada una de les funcions de la lectura: desenvolupar eixos de programació dels diferents aspectes, seleccionar corpus de textos adequats per a cada eix i realitzar tipus d’activitats diferenciades. En la lectura literària, posem per cas, no és el mateix preveure com abordar un cert traspàs dels referents patrimonials, fer descobrir el funcionament intern dels diferents gèneres literaris, fomentar l’actitud d’implicació dels alumnes en la lectura autònoma o ensenyar a moure’s en pràctiques socials com l’ús de les biblioteques o Internet. Però a la vegada, cal intentar que aquestes diferents línies se superposin i es reforcin mútuament dins el treball escolar perquè rendeixi al màxim el temps que s’hi dedica.

En la tasca de formar lectors, doncs, cal tenir en compte com a aspectes clau la combinació de diverses estratègies, la seva continuïtat en el temps i l’atenció al màxim nombre de lectors possible. D’una altra manera, aquestes propostes perdran força i efectivitat.

El Pla de lectura de centre és una bona ocasió per reflexionar sobre el tipus d’activitats que es desenvolupen al centre per tal de promocionar la lectura i l’hàbit lector. Es tracta de parar atenció als diferents “espais” en què els nois i noies entren en contacte amb els llibres i adquireixen hàbits de lectura. Aquests espais els hem dividit en quatre àmbits (Colomer, 2005)

  1. La lectura autònoma
  2. La lectura compartida
  3. La lectura al voltant de les àrees curriculars
  4. La lectura guiada.

Caldrà, doncs, tenir-los en consideració en la planificació de la lectura a l’escola; concretament en l’elaboració del pla de lectura de centre i en la programació d’estratègies per incentivar el gust per llegir des de la biblioteca escolar. L’adquisició d’hàbits de lectura requereix la col·laboració del centre i de totes les àrees curriculars, de cada classe, curs escolar, o cicle, tenint cura de fer una planificació transversal, interdisciplinària i integradora de totes les parts que intervenen en l’educació. Una bona planificació del gust per llegir i dels hàbits de lectura implica tota la societat educativa, en el benentès que aconseguir que els nois i noies tinguin la voluntat habitual de llegir és un element clau per a l’adquisició del coneixement i per al seu desenvolupament personal al llarg de la vida.

Objectius

  • Oferir un conjunt d'accions i estratègies, que es poden portar a terme des de la biblioteca escolar, amb la finalitat de desenvolupar els hàbits lectors i el gust per llegir dels infants i joves

Temes

  • Tema 3: La lectura al voltant de les àrees curriculars