Guia

Presentació

La proposta de curs telemàtic de formació centrat en el gust per llegir que hem anomenat Biblioteca escolar i gust per llegir té per objectiu proporcionar orientacions per desenvolupar l'hàbit lector i va adreçat tant als docents d'infantil, com de primària i secundària. Aquest curs s'emmarca en l'impuls de la lectura que des del Departament d'Ensenyament es porta a terme i, a la vegada, es recolza en les aportacions dels currículums de primària i secundària on hi queda de manifest la importància de l'hàbit lector.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

  • Conèixer els hàbits lectors de l'alumnat del centre per tal d'incidir en la seva millora.
  • Conèixer les diferents tipologies de llibres de ficció i establir uns criteris de selecció per tal de confegir una biblioteca equilibrada en gèneres, temes, registres… de manera que tots els nois i noies puguin anar definint les seves preferències, construint el seu criteri i, elaborant el seu itinerari lector.
  • Conèixer els àmbits i situacions d'aprenentatge per desenvolupar hàbits de lectura.

Continguts

La durada del curs és de 30 hores. Cada mòdul conté unes activitats pràctiques i uns exercicis que s'han de penjar a l'apartat "tasques" de cada mòdul i són avaluables.

Els mòduls són:

Mòdul 1: El gust per llegir i la biblioteca escolar

Mòdul 2: L'hàbit de llegir

Mòdul 3: El fons ficcional de la biblioteca. La selecció de textos i la seva mobilització

Mòdul 4: Àmbits, estratègies i recursos per desenvolupar el gust per llegir i l'hàbit lector

Projecte: És l’eix vertebrador del curs. Té com a finalitat que els docents apliquin, reflexionin i/o treballin els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. Al projecte també se li destina un nombre d'hores determinades. El projecte s’ha d’anar construint al llarg del curs de forma progressiva. És indispensable fer-lo per superar el curs.

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (Entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Per entrar dins d'aquest entorn es pot fer de dues maneres diferents: amb l'identificador XTEC o amb l'identificador de l'ATRI.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fa dins d'Odissea i per fer-ho, cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica. Es pot seguir des del lloc, horari i dia de la setmana que l'alumne/a decideixi. Cal, però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant el fòrum creat a cada mòdul de l'entorn Odissea.

El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls, també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.