L'entorn virtual de la biblioteca escolar

L’evolució tecnològica dels primers anys del segle XXI ha produït un canvi profund en la manera d’accedir a la informació de la població en general. L’ús d’Internet i de la web 2.0 o de la web social és tan habitual per gestionar aspectes de la vida quotidiana que es pot afirmar que el nostre present ja és digital. En el terreny educatiu molts centres estan integrant programes tecnològics per desenvolupar nous sistemes d’aprenentatge i noves fórmules d’estimular destreses cognitives i col·laboratives d’acord amb la societat actual.

Les biblioteques escolars, en els darrers anys, han anat augmentant la seva presència a la xarxa com a mitjà per apropar-se a la seva comunitat, conèixer els seus interessos i oferir els serveis adequats de suport al currículum educatiu del centre. Amb la creació d’un espai virtual propi desapareixen, en gran mesura, les barreres de l’espai físic i dels horaris d’apertura, i la biblioteca esdevé un servei d’accés permanent als usuaris. Aquesta porta oberta al món digital també transforma profundament la manera en què la biblioteca ha de gestionar la informació.

El concepte de biblioteca 2.0 queda recollit en les Directrius i Estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya (2013):

La biblioteca en un centre educatiu actual es desenvolupa en un entorn físic i virtual que genera suport a la tasca docent, potenciant entorns de comunicació, de col·laboració i d’aprenentatge privilegiats, i on es complementen la presència física i virtual amb els continguts impresos i digitals i la utilització d’eines 2.0. Aquesta biblioteca 2.0 proporciona un valor afegit en una escola i en una societat saturades d’informació, on la clau de volta es troba en l’agent mediador que actua amb criteris de selecció, rellevància i focalització, i que pot marcar la diferència en l’èxit lector de l’alumnat.

La creació de l’espai virtual

La ràpida evolució de les eines de la web 2.0 ha fet possible l’accés i l’ús d’Internet i de la web social sense excessius coneixements informàtics. Això no obstant, la creació d’un espai web de biblioteca requereix una planificació que tingui en compte, a més d'altres aspectes, una estructura de la informació coherent i entenedora i uns continguts rellevants per a la seva comunitat educativa.

Ha de ser un espai que doni continuïtat a la tasca duta a terme a la biblioteca física, i que incorpori nous objectius dirigits a adequar el servei a la realitat tecnològica actual i a millorar-ne el funcionament global. La biblioteca ha de poder difondre, mitjançant el web, les informacions derivades de les seves funcions de suport al currículum. Això comprèn el programa d’activitats, els serveis, l’accés al catàleg dels fons propis i a seleccions de recursos en línia. També ha de poder publicar informació interessant relacionada amb continguts curriculars i mostrar les relacions amb la biblioteca pública de la zona. A més, cal que hi inclogui espais de comunicació i participació oberts a tota la comunitat educativa.

L’espai web de la biblioteca s’ha de poder integrar en les plataformes educatives i informatives del centre, i acordar la realització de projectes i activitats de forma conjunta: moodle, blogs, wikis, xarxes de treball en col·laboració del professorat, web del centre, etc.

La creació d’un espai web per a la biblioteca ha de formar part del projecte educatiu del centre (PEC) i del projecte de la biblioteca, i és imprescindible tant planificar-ne el procés de construcció com col·laborar amb els diversos cicles (primària) i departaments didàctics (secundària) per desenvolupar la fase de creació i establir una administració compartida en la gestió posterior dels continguts.

Amb independència de l’entorn virtual triat per crear el web, cal un titular corporatiu del compte: el centre educatiu o la biblioteca. La persona o persones responsables del manteniment no han de ser les titulars d’aquest compte, encara que sí que han de disposar de permisos per editar o administrar el portal.

Pel que fa al manteniment de l’espai web, cal actualitzar-ne els continguts de manera regular i revisar els enllaços almenys un cop cada curs. Igualment, per a una conservació correcta de la informació entrada al web, se n’ha de fer una còpia de seguretat periòdicament.

Actualment hi ha diverses opcions, totes vàlides, a l’hora de triar un format per allotjar el web de la biblioteca: un web propi, una secció del web del centre i gestors de continguts (blogs, llocs web, etc.). L’elecció depèn, entre altres raons, del tipus d’eina que el centre hagi triat prèviament i del grau de competència digital de qui l’ha de mantenir. El format més usat pels centres educatius és el blog, un gestor de continguts força senzill que requereix un nivell de competència digital inicial-mitjà i que respon molt bé als requeriments d’un web per a la biblioteca. Els centres educatius usen preferentment els sistemes Nodes, XTECBlocs i Blogger.

Continguts de l’espai web

Des del Programa es recomana que els continguts de l’espai web s’agrupin en vuit grans línies:

 1. La biblioteca i el seu funcionament: informació bàsica sobre la biblioteca
 2. Pla de lectura de centre
 3. Serveis globals que ofereix la biblioteca
 4. Activitats pròpies: informació sobre les activitats previstes en el pla anual organitzades o coorganitzades per la biblioteca
 5. Activitats de l’entorn
 6. Notícies generals
 7. Estil propi o marca personal de la biblioteca: relacionat amb alguna línia de treball del centre o amb recursos específics
 8. Enllaços d’interès

Per aprofundir i saber-ne més:


Aplicacions tecnològiques de creació de blogs

a) Serveis oferts pel Departament d'Ensenyament

El servei Nodes

Pensat per allotjar el web del centre, converteix l’espai de la biblioteca en una secció dinàmica integrada dins l’entorn virtual del centre. Aquest nou servei basat en Wordpress, ofereix un gestor de continguts fàcil d’utilitzar que incorpora un disseny gràfic corporatiu i una estructura predefinida de menús, blocs d’informació, pàgines i categories. Inclou una revista escolar i una xarxa social privada, per donar protagonisme a l’alumnat i al professorat. Aquest servei és indicat per als centres que han fet el curs de Nodes i volen integrar el blog de la biblioteca dins del mateix entorn. En aquest cas, l'accés als continguts de la biblioteca es faria mitjançant la categoria "Biblioteca".

El servei XTECBlocs

Les actualitzacions periòdiques han proporcionat una millora gradual de l'entorn d'edició, fent-lo fent-lo més amable i intuïtiu i han introduït una oferta més àmplia de plantilles de visualització. A més, permet fer canvis en el codi html.

En estar gestionada pel Departament d'Ensenyament, l'eina proporciona estabilitat i seguretat en l’allotjament de continguts i, fins i tot, es pot demanar ampliació de capacitat en cas d'arribar al màxim permès.

És important conèixer que XTECBlocs permetrà el traspàs d'informació cap a la plataforma Nodes, en cas que el centre educatiu entri a formar-ne part del projecte, ja que està desenvolupat també amb tecnologia Wordpress.

Per tot això, creiem que, en aquests moments, la plataforma XTECBlocs està indicada per als centres que vulguin donar singularitat al seu espai de biblioteca, tot enllaçant-lo després amb el web del centre. Pel que fa al nivell de competència digital necessari dels usuaris, creiem que ha de ser inicial-mitjà.

b) Serveis gratuïts de Google

Blogger

Té un ventall ampli de plantilles de visualització i un funcionament molt intuïtiu, tot i que té limitades algunes funcions bàsiques. Està indicat per a persones amb competència digital de nivell inicial.

Google Sites o Llocs web

L’aplicació Google Sites té també una certa presència a la xarxa com a lloc web de biblioteca, però en aquests moments no s'hi estan desenvolupant millores.


Exemples de biblioteques que usen les diferents plataformes

Visitant els blogs que enumerem a continuació ens podrem fer una idea dels diferents aspectes que s'aconsegueixen amb cadascuna de les aplicacions.

XTECBlocs

Primària:

Secundària:

 • Terra Bloc. Institut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet.

Blogger

Primària:

 • La Teca. Escola Joc de la Bola de Lleida.

Secundària:

Google Sites

Primària:

 • Biblioteca. Escola La Farigola de Vallcarca de Barcelona.

Secundària