Concepte de biblioteca escolar 2.0


La biblioteca escolar-crae, a diferència de la biblioteca pública, és un entorn educatiu amb una missió pedagògica clara: l’assoliment de les competències bàsiques. D’acord amb la LEC, la biblioteca escolar esdevé un recurs per al suport al projecte educatiu de centre, del qual forma part: la defineix com un entorn d’aprenentatge i remarca la necessitat que col·labori amb la biblioteca pública .

El diagrama de Dídac Margaix sobre la Biblioteca 2.0 pot ser útil per visualitzar la fi del camí de la biblioteca escolar en relació a l’horitzó 2.0. És un camí llarg, que comença a Parvulari i finalitza al Batxillerat. Les capacitats i necessitats dels usuaris-alumnes no són les mateixes per a les biblioteques de Primària que les Secundària. Per tant, cada etapa haurà d’adaptar les eines i els serveis del Web 2.0 de la manera més funcional possible.


Atenció! Aspectes claus de l’anomenada “Actitud.2.0” com la confiança radical i la intel·ligència col·lectiva, requereixen un tractament delicat i curós amb els nostres usuaris-alumnes que s’estan formant com a persones.


La majoria dels usuaris de les biblioteques escolars encara no són adults ni prou madurs per poder responsabilitzar-se plenament d'allò de diuen, pensen o fan.


Això no implica que la meta sigui renunciable. Només ens alerta de que caldrà trobar maneres imaginatives d’assolir-la progressivament.


Característiques de la biblioteca escolar 2.0


En paraules del professor Andrés Pulido (2010) , una Biblioteca escolar 2,0 és una biblioteca virtual y dinàmica, en la que la interacció es la seva base fonamenta. Els principis bàsics que la caracteritzen serien els següents:


 • És una biblioteca sense barreres. Passem d'un nombre limitat d'usuaris a un gran nombre de possibles visitants.
 • És una biblioteca participativa. Convida a la col·laboració dels usuaris per tal d'aprofitar la intel·ligència col lectiva, perquè es converteixin en constructors de nous serveis (recomanant lectures i llocs web, enriquint el nostre catàleg o realitzant comentaris).
 • És una biblioteca creadora i formadora. No només és un espai de consulta o lectura, sinó que genera informació i coneixement.
 • Ajuda a l'alfabetització digital i informacional afavorint el desenvolupament de les competències bàsiques del currículum.
 • És una biblioteca experimental. El canvi és la base de la nostra biblioteca, per això la innovació ha de ser una de les seves prioritats.


Per a aquest autor es podrien resumir els serveis que pot oferir una BE 2.0 al centre educatiu en el decàleg següent:

rodabe-20.jpg Font: Competència informacional a l’aula
José I. Lara (2011), aporta també la visió d’una BE 2.0 segons l’experiència del seu Institut i dóna les recomanacions següents::

 • Volem una la biblioteca 2.0, no una biblioteca 20.0 (evitar carrera tecnològica, utilitzar només que ens sigui útil).
 • El web 2.0 no és un fi en si mateix, és una eina al servei de la biblioteca escolar.
 • Utilitzar la tecnologia NO garanteix l'èxit d'una biblioteca ni l'interès dels usuaris


A la tecnologia cal sumar-li una actitud innovadora i motivadora a la biblioteca.

 • La biblioteca digital es suma i complementa amb la biblioteca física.
 • Cal formar l'alumnat en el treball amb la web 2.0.
 • Formació del professorat en les TIC. La major part de les aplicacions exposades són de fàcil maneig, però tot i així encara són d'un treball complex per bastants docents.
 • La tecnologia ens apropa als joves / alumnes / usuaris.
 • Estar al web afavoreix el màrqueting bibliotecari i afavoreix la visibilitat de la biblioteca.
 • L'alumne s'identifica més amb la biblioteca escolar.


Estructura bàsica d’una biblioteca escolar 2.0


Font: cinfo-aula


les aplicacions 2.0 més adients per la biblioteca escolar són les mateixes que s’han anomenat per a l’escola 2.0. El següent mapa conceptual del professor Juan José de Haro les recull de manera sintètica i ben estructurada.


aplicacions2.0-jjharob.jpg Font : http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1199391699483_6817024_9065/Aplicaciones%202.0.cmap


Tanmateix, Blasco i Durban (2011) observen que, l’esquema anterior només podrà considerar-se una fita assolible en aquells centres on s’aposti per una Biblioteca-CRAE que involucri a l’equip directiu i sectors amplis de professorat (coordinadors BE/TIC; cicles; departaments…) i fins i tot alumant de cursos superiors sense descuidar l’important paper de les famílies en una comunitat 2.0. Per a aquelles biblioteques escolars que no disposin dels temps de dedicació mínim ni de suport específic, el camí cap a una biblioteca 2.0 serà més llarg de recórrer.


Referències bibliogràfiques

» Per saber més

 • MUÑOZ, Francisco i TRIGUEROS, Ángel. Revista El navegante del IES Santiago Apóstol de Almendralejo

Las bibliotecas escolares en la web 2.0