Presentació

La biblioteca escolar, com a CRAE (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament), ha d’oferir recursos i formació al conjunt de la comunitat educativa.

La finalitat d'aquest curs és oferir els coneixements bàsics per construir i desenvolupar els espais digitals de la biblioteca escolar; aquests espais han de donar suport a l'acció docent, als alumnes en les seves accions acadèmiques, oferir productes digitals educatius de qualitat i posar-los a l'abast de la comunitat educativa.

La creació d'aquests espais i recursos aniran associats al desenvolupament d'un pla d'acció digital que determinarà les accions prioritàries i més necessàries pel desenvolupament d'aquests espais.

Objectius

Els objectius del curs són:

  1. Familiaritzar-se amb el concepte de “Web 2.0”, conèixer les seves característiques i la seva aplicació a l’entorn educatiu.
  2. Valorar la necessitat de digitalització de la biblioteca escolar.
  3. Utilitzar eines digitals per a millorar la difusió i la gestió de la biblioteca escolar a la xarxa, així com per treballar amb la informació.
  4. Utilitzar eines digitals per a crear i compartir coneixement des de la biblioteca escolar.
  5. Elaborar una proposta de digitalització de la biblioteca escolar (Pla d'acció 2.0) en el marc del projecte de la biblioteca del centre.

Continguts

Els mòduls que conformen aquest curs són:

  • Mòdul 1: La Biblioteca Escolar 2.0
  • Mòdul 2: Identitat digital
  • Mòdul 3: Construïm la biblioteca 2.0: eines i recursos
  • Mòdul 4: La biblioteca mòbil. La biblioteca escolar i els dispositius mòbils

Projecte final

L'objectiu del projecte final és desenvolupar un Pla d'acció 2.0 en el que s'estableixin les accions bàsiques necessàries per desenvolupar el projecte de construcció de l'espai digital de la biblioteca.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.

És convenient disposar d'un dispositiu mòbil, preferiblement tauleta digital, amb connexió wifi i que permeti la descàrrega i instal·lació d'aplicacions.

Seguiment del curs

La durada del curs és de 30 hores. Cada mòdul conté unes activitats pràctiques i uns exercicis que s'han de penjar a l'apartat "tasques" de cada mòdul i són avaluables.

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (Entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Es pot entrar dins d'aquest entorn de dues maneres diferents: amb l'identificador XTEC o amb l'identificador de l'ATRI.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fan dins d'Odissea i cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica. Es pot seguir des del lloc, horari i dia de la setmana que l'alumne/a decideixi. Cal, però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant el fòrum creat a cada mòdul de l'entorn Odissea. El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari, no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.