Projecte

Té com a finalitat la transferència en el centre dels continguts treballats i dels aprenentatges fets al llarg del curs. Té una destinació horària de 6 hores i és indispensable fer-lo per superar el curs.

Descripció

Es pot triar entre entre dues modalitats:

Opció A: Elaborar un Pla d’acció per millorar l'ús del llibre de coneixements a l'escola.

Opció B: Dissenyar i implementar una acció/activitat al voltant del llibre de coneixements i presentar evidències de la seva aplicació.

Opció A

Per a aquesta opció s'haurà de presentar un document amb els apartats següents:

 • Justificació del pla d'acció.
 • Punts febles detectats.
 • Definició d'objectius: redactar un mínim de quatre objectius prioritaris per millorar l'ús i la presència del llibre de coneixements a l'escola.
 • Proposta d'accions associades a cadascun dels objectius i concreció del paper de la biblioteca del centre. La proposta de cada acció inclourà una breu descripció del seu funcionament i dels recursos materials i humans que implica.

Opció B

En aquesta opció es proposa que dissenyeu i porteu a terme una acció/activitat en el centre, en presenteu evidències (enllaç a materials, fotografies, enregistrament…) i una reflexió personal:

 • Dissenyeu l'acció/activitat.
 • Porteu a terme l’acció/activitat en el centre.
 • Prepareu les evidències d'aplicació. És interessant que pugueu compartiu-les en algun dels espais digitals del centre: blog de la biblioteca, àlbum fotogràfic… (tingueu en compte els drets d’imatge de l'alumnat).
 • Elaboreu una breu introducció i una reflexió personal un cop implementada.
 • Adjunteu un sol document amb la introducció, la fitxa de descripció de l’activitat i la reflexió. A la fitxa de descripció heu d'incloure l’enllaç a les evidències.

 • En les dues opcions l’extensió total del projecte no pot superar les 8 pàgines.
 • Els projectes s’avaluaran seguint les rúbriques corresponents.