Llegir llibres de coneixements

És una opinió força comuna que, davant les potencialitats informatives i la facilitat d’accés a les xarxes digitals, el llibre de coneixements tindrà cada vegada menys paper a l’escola, un entorn que, empès per les circumstàncies, ha apostat per una digitalització gairebé total. Malgrat aquesta tendència, hem de tenir en compte estudis com Evolution of Reading in the Age of Digitisation (2014-2018), que demostren que la lectura a l’entorn digital té característiques particulars i que “la comprensió de textos expositius i informatius és més elevada quan es llegeix en paper que quan es llegeix en mitjà digital, particularment quan el lector té restriccions de temps per a la lectura. Aquesta diferència desapareix en la lectura de textos narratius”. 1)

D’altra banda, les dades aportades pels estudis internacionals com l’informe PISA 2018 revelen que els nostres estudiants, per bé que han millorat, encara no assoleixen el nivell mitjà de comprensió lectora dels països de la OCDE, entesa com la comprensió, l'ús, l'avaluació, la reflexió i el compromís amb els textos, per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial personals, i participar en la societat. 2)
En aquest context, els llibres de coneixements poden tenir una funció més enllà de la informativa i formativa, i esdevenir un element clau per millorar la comprensió lectora de l’alumnat.

Com ja hem comentat, el llibre de coneixements va més enllà de la consulta i, per la seva complexitat, permet una lectura molt rica que Betty Carter qualifica d’estètica i eferent, ja que permet obtenir alguna cosa del text i, alhora, proporciona el plaer de conèixer, de resoldre dubtes o preguntes, de comprendre el perquè de les coses i d’obrir noves expectatives de coneixement. 3)

Els investigadors coincideixen a reconèixer diversos mèrits als llibres documentals per a joves: en primer lloc, subratllen el seu paper decisiu en el desenvolupament de l’anomenada alfabetització informacional, és a dir, en la millora de totes aquestes competències que permeten que l’aprenent accedeixi a les fonts d’informació de la manera més autònoma possible, tot havent après a seleccionar-les i a valorar el grau de fiabilitat i de rellevància de la font en relació amb l’objectiu informatiu plantejat. De manera més general, els llibres documentals tenen el mèrit de fomentar la formació dels joves al marge i més enllà del context escolar. Tot i que es poden treballar a l’aula, els llibres de coneixements documentals continuen sent, malgrat tot, una eina d’educació no formal que pot jugar un paper d’antídot eficaç davant la creixent desafecció dels joves que l’escola registra cap a les disciplines científiques. Tal com subratlla Denti (2012, 59), aquests llibres afavoreixen l’adquisició de coneixement pel seu accés lliure, tot desvinculant l’aprenentatge de qualsevol forma d’avaluació.

PIACENTINI, M. Traduire l’environnement: prémisses méthodologiques et esquisse d’analyse d’un corpus d’ouvrages documentaires pour la jeunesse. Lingue Culture Mediazioni - Languages Cultures Mediation, núm. 6.2 (2019): 113-133, p. 115.

No obstant això, al nostre entorn, els llibres de coneixements sovint queden amagats per la presència abassegadora dels llibres de ficció, que són majoritaris a les aules i a les biblioteques escolars i públiques, copen les poques pàgines que els mitjans dediquen als llibres infantils i juvenils i, a més, no solen ser objecte de premis i guardons. Les famílies que acompanyen la lectura dels infants, tampoc hi recorren gaire sovint, i a les cases són poc habituals, sobretot perquè es considera que, per informar-se, els nois i les noies ja poden recórrer a la xarxa.

L’escola, doncs, seria l’entorn idoni per tal de compensar aquesta desigualtat de partida, però el cert és que tant a les biblioteques escolars com a les biblioteques d’aula, la presència de llibres de ficció supera, de molt, la de llibres de coneixements. Les activitats de promoció de la lectura, fins i tot les més simples, com ara l’hora de lectura en veu alta, també tendeixen a centrar-se més en la ficció, i quan les escoles o les biblioteques públiques elaboren llistes de lectures recomanades en moments específics de l’any, com Nadal o l’estiu, no solen incorporar-hi llibres de coneixements. És per això que es podria dir que, a l’escola, no s’aprofita tot el potencial que ens ofereixen aquests llibres i molts nois i noies perden una oportunitat única per esdevenir lectors.

Són molts els nois i noies que no acaben de sintonitzar amb les històries que relaten, però que llegiran encantats qualsevol llibre de coneixements que connecti amb les seves aficions o amb els seus interessos, o que simplement els mostri una altra manera de veure i conèixer el món. Sovint, aquests nois i noies porten malament el tema de la lectura i, més encara, el de la lectura escolar obligatòria, que com ja hem esmentat sol donar prioritat absoluta a la narrativa, davant de qualsevol altre tipus de lectura. En una paraula, són considerats mals lectors quan, simplement, el que passa és que prefereixen llegir un altre tipus de llibres. I és que la lectura d’aquests llibres pot ser apassionant, especialment per a aquells lectors curiosos, que busquen saber més sobre els seus temes preferits o ampliar els seus coneixements fins a esdevenir veritables “especialistes”, que agraeixen poder contrastar parers o, que simplement, estan encantats de deixar vagar la vista sobre les imatges d’aquests llibres i descobrir noves maneres de mirar.

A més, la interrelació entre text i imatge en els llibres de coneixements és un factor que pot ser de molta eficàcia en lectors que tenen dificultats a edats avançades i que necessiten la imatge com a suport de la lectura. Lectors que, així, podran llegir els llibres que tots llegeixen.

BARÓ, M.Més oportunitats per a la lectura: els llibres de coneixements a l’escola. Com crear un ambient lector a l’escola?. Barcelona: Fundació BofilL, 2013.

Els llibres de coneixements exploren una variada tipologia de lectures, des de la seqüenciada i lineal fins a la discontinua, i la seva complexitat textual facilita diversos nivells de lectura, en els textos principals, en els peus d’imatge, en els textos complementaris, que exposen anècdotes o fets i dades. Cal tenir en compte, a més, les múltiples possibilitats de lectura que ofereixen les imatges, però també és imprescindible treballar el valor posicional de les diverses informacions, les funcions d’organització i jerarquització dels continguts de títols i subtítols, i les utilitats dels diversos recursos que solen incorporar els llibres de coneixements (sumaris, índexs, glossaris, cronologies, bibliografies, etc.), tal com hem vist en el mòdul 1.

Només així els nostres nois i noies podran adquirir i desenvolupar les competències necessàries per enfrontar-se, més endavant, amb obres científiques o assagístiques, o simplement, llegir allò que els permetrà comprendre millor el món que els envolta. I és que, com apunta Barbara Moss, “l’exposició primerenca al llenguatge de la no ficció pot ajudar a millorar la comprensió dels textos expositius per part dels nens i joves i pot prevenir les dificultats que molts estudiants troben en aquests texos més endavant”4). En un altre treball, 5) s’enumeren més beneficis derivats d’una bona oferta de llibres de coneixement que no només han de tenir presència a l’escola, sinó que han de constituir una part important de la biblioteca d’aula:

 • convidar a fullejar els llibres, despertar la curiositat i promoure la indagació;
 • crear una sensació de sorpresa a partir de l'interès dels estudiants pel món natural;
 • proporcionar als estudiants experiències de lectura autèntiques que es connectin amb les seves vides;
 • motivar els lectors reticents fent-los participar amb suports visuals i formats atractius;
 • ampliar els coneixements bàsics necessaris per entendre els conceptes de l’àrea de contingut presentats als llibres de text;
 • construir vocabulari introduint els lectors en la terminologia i el llenguatge acadèmic, que no es troben sovint en textos narratius;
 • oferir als lectors exposició a varietat d’estructures textuals;
 • desenvolupar habilitats i estratègies de lectura crítiques;
 • preparar els estudiants per al futur tot contribuint al desenvolupament de l’alfabetització informacional;
 • combinar la lectura per plaer amb la lectura per a la informació;
 • exposar els estudiants als tipus de textos que es troben en proves estandarditzades, tot contribuint així a millorar el seu rendiment.

En efecte, el recurs a aquestes fonts per a la construcció del coneixement contribueix a identificar els mecanismes d’organització i estructuració de la informació i facilita que els nois i les noies comparin dades, identifiquin diversos punts de vista o posicionaments i s’iniciïn en la pràctica de la consulta bibliogràfica com a un dels mecanismes de construcció de coneixement.

El alto nivel de competencias lleva al lector a incorporar la información que le ofrece la lectura, contrastándola con la propia experiencia y los conocimientos previos. Además, lo conduce a tomar la información que requiere para la acción autónoma y reflexiva. Esto último es lo que la educación de hoy pretende estimular. De igual manera, es lo que hemos buscado lograr en el Banco del Libro a través de la promoción de la lectura con materiales informativos: favorecer el paso de la lectura literal a la lectura comprensiva y crítica; llevar a los lectores hasta el alto nivel de sus habilidades y competencias, contemplando siempre las posibilidades que brinda el vincular el placer de leer con el placer de saber.

GONZÁLEZ YUNIS, Olga. Los libros informativos. Una guía para transformar el placer de leer en saber. Caracas: Banco del Libro, 2011.

Així doncs, ser un lector efectiu de llibres de coneixements requereix determinats aprenentatges que, necessàriament, hauran d’adquirir-se amb la pràctica continuada i el guiatge d’un mediador, entès com una persona que acompanya el lector i que pot ser un docent, el bibliotecari del centre o el de la biblioteca pública o un llibreter, sense menystenir el paper que hi poden jugar les famílies. 6)

Què pot fer la persona mediadora?

A continuació, fem una llista amb algunes de les accions que caldria tenir presents en el centre educatiu:

 • Conèixer l’oferta de llibres de coneixements del mercat: estar al dia de la producció, mitjançant la llibreria de referència, la biblioteca pública, els serveis educatius de la zona, les publicacions de LIJ i els catàlegs de les editorials.
 • Crear a la biblioteca i a l’aula un entorn motivador i que afavoreixi l’exploració i l’experimentació.
 • Fer seleccions de llibres de coneixements adequats als interessos, l’edat i les necessitats dels alumnes.
 • Abans de la lectura, explorar a fons el llibre que es vulgui presentar als alumnes: analitzar-ne tots els aspectes (imatge, text, paratextos…) per planificar-ne la lectura en veu alta dels alumnes o la lectura guiada.
 • Durant la lectura, estimular a formular hipòtesis, a fer-se preguntes, a fer inferències i connexions.
 • Saber interpretar les respostes dels alumnes i formular-los reptes de lectura assequibles.
 • Potenciar la interacció entre lectors: alternar lectures de llibres de coneixements de manera individual, en parella o en petit grup.
 • Fer de model de lectura, també de textos de coneixement. I fer modelatge: mostrar com llegeix un llibre de coneixements un lector expert.

2) Pisa 2018. Resultados de lectura en España. Madrid: Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2020.
3) CARTER, Betty. Libros de información. Caracas: Banco del Libro, 2001. 18 p.
4) MOSS, B. (2003). Exploring the literature of fact: Children’s non-fiction trade books in the elementar y classroom. New York: Guilford, p. 9. Citat a GILL, Sharon Ruth, What teachers need to know about the «new» nonfiction. The Reading Teacher, 2009, vol. 63, núm. 4, p. 260-267. Moss, 2003, p. 9.
5) YOUNG, T. A.; MOSS, B.; CORNWELL, L. (2007). The classroom library: a place for nonfiction, nonfiction in its place. Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 48 (1).
6) Departament d’Ensenyament. Formació del professorat. BAMI - Biblioteca escolar i alfabetització mediàtica i informacional. Llibres de coneixements II, p. 2/9.