Presentació

Els llibres de coneixements són relativament moderns en l'àmbit de l'edició per a infants a Catalunya i, sobretot, en català. Si deixem de banda alguns il·lustres precedents escadussers o les lliçons de coses publicades a l'inici del segle XX, és a partirdels anys 60 que els llibres de coneixements inicien una trajectòria ascendent que, amb alts i baixos, s'ha mantingut fins als nostres dies.

BARÓ, M. Recorregut històric i evolució del llibre de no-ficció: els llibres de coneixements. Mig segle de noves propostes. Revista Faristol, Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, 94.

Els sentireu anomenar de maneres diferents: llibres de coneixements, llibres informatius, llibres documentals, llibres de no ficció… Potser més d'un cop se us ha plantejat el dubte de si, a l'era d'internet, cal oferir aquesta tipologia de llibres a les biblioteques dels centres educatius. En aquest curs reflexionareu sobre aquesta necessitat, sobre els criteris d'adquisició del llibre de coneixements i sobre la seva aplicació didàctica.

Objectius

  • Compartir la nomenclatura d’aquest tipus de llibres: llibre de coneixements, llibre informatiu, llibre de no ficció?
  • Mostrar l’evolució del llibre de coneixements en els darrers anys i el panorama actual.
  • Explorar les característiques del llibre de coneixements actual, els seus elements formals i les diferents tipologies.
  • Construir uns criteris de selecció del llibre de coneixements de qualitat per a la biblioteca escolar.
  • Descobrir les estratègies de lectura dels llibres de coneixements, així com la seva aplicació didàctica.

Continguts

  • El llibre de coneixements actual: elements formals, presentació de continguts, estructura i temàtiques.
  • Criteris de selecció del llibre de coneixements.
  • Tendències actuals en el llibre de coneixements.
  • El llibre de coneixements com a element de la lectura de gaudi.
  • El llibre de coneixements com a recurs per a l'aprenentatge.

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Es pot accedir a aquest entorn amb usuari GICAR (ATRI) o amb certificat digital.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fan dins d'Odissea i cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica asíncrona, a excepció d'una sessió síncrona de caràcter voluntari a l'inici del curs.

Cal seguir el calendari previst (Odissea) per al lliurament de les tasques de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant els fòrums del curs a Odissea.

El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.