Tema 1: La implementació i el pla de difusió

1. La implementació del blog

Abans de divulgar el blog a la comunitat educativa, encara haurem de pensar en la implementació (deixar-lo tot a punt). Caldrà repassar si l'estructura que hem dissenyat és entenedora per al públic, comprovar la redacció i que tots els enllaços estiguin operatius.

Si tenim alguns dubtes sobre la usabilitat del lloc, sempre podrem fer alguna prova amb un grup d’alumnes i/o professorat, observar com naveguen i anotar els problemes d’ús que tenen amb l’objectiu de solucionar-los. Aquesta tècnica s’anomena "Mètode de test amb usuaris" i s’utilitza molt en la implementació de llocs webs estàtics.

Abans de difondre el blog cal verificar que l’estructura sigui entenedora, comprovar la redacció i que els enllaços estiguin operatius


2. El pla de difusió

Tal com s’ha avançat en el mòdul anterior, cal sistematitzar la publicació de continguts. És per això que és convenient elaborar un pla de difusió, és a dir, una planificació de les activitats i altres notícies que volem difondre en el blog en un període de temps. Programar la publicació per trimestres és la forma natural de donar a conèixer la vida quotidiana del centre i de la biblioteca. L’annex 3 del document de creació del blog incorpora un model de pla de difusió. Aquest document es troba al tema 3 del darrer mòdul del curs.

Cal tenir cura de programar periòdicament continguts adreçats als diferents sectors de la comunitat educativa: alumnat (de tots els nivells), professorat, pares i mares i personal no docent, per tal que tota la comunitat se senti representada. És per això que també és convenient trobar les col·laboracions necessàries amb l’equip docent per consensuar aquesta planificació.

  • Cal que la publicació al blog es planifiqui i per això cal elaborar un pla de difusió, intentant seleccionar continguts interessants per als diferents sectors de la comunitat educativa.
  • Aquest pla ha d’estar consensuat amb la Comissió de biblioteca o els membres de l’equip directiu.