Tema 4. Les primeres publicacions

Un cop acabada l’estructura del blog, podem començar a omplir-lo de contingut, tenint present les estratègies per generar bons continguts, les tècniques de redacció, les normes legals sobre drets d’imatge i propietat intel·lectual i el codi ètic que marcarà la difusió del nostre blog, totes elles tractades en aquest mateix mòdul.

En primer lloc, caldrà redactar un article de benvinguda i explicar breument què hi trobaran, què esperem dels usuaris, etc. En el cas dels blogs de biblioteca ja existents, podeu redactar una notícia anunciant l’actualització del blog, les noves seccions que tindrà, els canvis realitzats, etc., a fi i efecte que sigui el primer que llegeixin els usuaris quan el visitin.

A continuació caldrà omplir de contingut les pàgines estàtiques amb informació sobre la biblioteca, el seu funcionament i els seus serveis, així com caldrà inserir el calendari d’activitats si el tenim, donar informació sobre el Pla de lectura i posar, en un lloc destacat, l’enllaç al catàleg en línia ePèrgam (o Absys.edu per a alguns centres de la ciutat de Barcelona).

Per recollir tota aquesta informació, fóra interessant la col·laboració de la comissió de biblioteca, o en el seu defecte, la col·laboració d’algun membre de l’equip directiu, del coordinador TAC del centre o del professorat que participi amb la biblioteca.

En aquest moment ja tindrem el blog a punt per començar a publicar articles. És aconsellable que les notícies seleccionades per difondre-hi estiguin relacionades amb les activitats que fa la biblioteca, els serveis i recursos que ofereix, etc., mostrant, d’aquesta manera, la vida quotidiana del centre i de la biblioteca. Cal recordar les gran línies de contingut presentades en mòduls anteriors. És convenient fer participar els usuaris convidant-los a afegir comentaris, a contactar amb la biblioteca, etc.

Pel que fa a la recuperació de la informació que anem publicant, és convenient que, des del principi, s'assignin les etiquetes de nivell i temàtiques tractades en el mòdul 3

  • En primer lloc cal redactar un article de benvinguda i omplir de contingut les pàgines estàtiques que hem creat amb la informació sobre el funcionament de la biblioteca.
  • A continuació ja podem començar a publicar notícies, que han d’estar relacionades amb les vuit gran línies de contingut vistes als mòduls anteriors.
  • Des de les primeres publicacions cal tenir en compte les estratègies per generar bons continguts, les tècniques de redacció i les normes legals sobre drets d’imatge i propietat intel·lectual.
  • També caldrà etiquetar cadascun dels articles que anem publicant per afavorir la recuperació de la informació de forma ràpida.