Tema 3. Les normes legals i el codi ètic de difusió

La informació ha de respectar les normes legals

Quan mostrem, als espais virtuals del centre, l’activitat educativa, exhibim imatges dels alumnes i, potser, publiquem o enllacem materials fets per altres persones. Hem de saber que la publicació de continguts ha de respectar la normativa vigent i també hem de vetllat perquè l’alumnat s’hi familiaritzi i la respecti en la seva activitat escolar.

El Departament d’Educació ha publicat dos documents de referència sobre el marc legal que regula els drets d’imatge personal i els drets de la propietat intel·lectual.


A continuació es fa un resum dels dos documents anteriors, amb el benentès que no ha de substituir una lectura més atenta d’aquests, ans al contrari, vol ser un resum que us introdueixi al seu contingut, ja que és important que us hi familiaritzeu, al més aviat possible.


Els drets d’imatge personal

En la publicació anual del Departament d'Educació Documents per a l'organització i la gestió dels centres, en l’annex https://inici.espai.educacio.gencat.cat/ recollim aquest fragment:

"El dret a la pròpia imatge és un dret fonamental reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. […]En conseqüència, es fa necessari que, abans de publicar a les pàgines web dels centres educatius o en revistes o publicacions d'àmbit educatiu editades pel centre, imatges d'alumnes on aquests siguin clarament identificables, s'hagi obtingut el consentiment pertinent[….]".

Abans de publicar les fotografies dels nostres alumnes ens hem d'assegurar que tenim el permís de cessió de drets d'imatge per escrit i signat pels responsables del/de la menor, si tenen fins a 14 anys o signat directament pel/per la menor si en té més de 14.


La propietat intel·lectual i els drets d’autoria

La Llei de la propietat intel·lectual és el marc legal que protegeix els drets de les obres originals fetes per les persones.

Abans de publicar en el blog o qualsevol altre espai virtual del centre documents, imatges, músiques, vídeos, materials didàctics (creats per altres persones, per nosaltres mateixos o pels alumnes) hem de conèixer aquesta normativa.

Consulteu la secció de la XTEC sobre la propietat intel·lectual i els drets d’autoria.

Insistim a recomanar una lectura atenta d’aquesta pàgina tot i que trobeu a continuació una extracte del contingut.

“Segons la legislació, la propietat intel·lectual la conformen dos tipus de drets:

 • Morals, que són irrenunciables i inalienables, acompanyen l'autor/a o l'artista intèrpret o executant durant tota la seva vida i, a la seva mort, a hereus/ves o a la persona designada per l'autor/a. Són drets morals el dret al reconeixement de la condició d'autor/a, a decidir de quina manera ha de ser divulgada l'obra i a exigir el respecte a la seva integritat. Tanmateix els drets d'autoria i a la integritat de l'obra poden ser exercits, sense límit de temps, pels hereus o persones designades per l'autor/a; el dret a decidir la divulgació de l'obra inèdita de l'autor el poden exercir les mateixes persones, durant 70 anys des de la mort de l'autor/a.
 • Patrimonials, relacionats amb l'explotació de l'obra. Inclouen el dret de reproducció, dret de distribució, dret de comunicació pública i dret de transformació. El termini general dels drets d'explotació de l'obra és la vida de l'autor/a i 70 anys després de la seva mort. Quan el termini de protecció dels drets ha expirat, l'obra o prestació passa al domini públic i pot ésser utilitzada per qualsevol persona, de forma lliure i gratuïta.

[…]L'alumnat és autor dels seus treballs i li corresponen els drets d'autoria. Si l'alumne/a és menor de 18 anys l'autorització per a la cessió dels drets, necessària per a la publicació d'aquests treballs a Internet, correspon als seus representants legals llevat dels casos de l'alumnat entre 16 i 18 anys que estigui independitzat amb consentiment dels seus pares, tutors o persona o institució que els tingui a càrrec. En aquest cas el propi alumnat té plena capacitat per cedir els drets d'explotació”.

Pel que fa a l’ús de les obres podem resumir:

 • Si una obra no especifica de qui són els drets, per defecte es considera que té tots els drets reservats, perquè la propietat intel·lectual correspon a l'autor/a de l'obra pel sol fet d'haver-la creat, sense haver de fer cap tràmit legal.
 • El fet de trobar una imatge, un vídeo o un text a Internet no implica que puguem baixar-lo i incloure'l a un document o una pàgina web que estiguem elaborant.
 • Quan difonem al blog materials didàctics, documents, imatges, músiques o vídeos estem fent comunicació pública i, seguint les normes legals, hem de tenir cedits els drets d’explotació d’aquelles obres. En cas contrari, es recomana no publicar-les.
 • Si volem publicar una obra concreta hem d’assegurar-nos si té alguns drets cedits i quin ús en podem fer.
 • Per obtenir els drets d’explotació per publicar una obra al nostre espai virtual, hem d’adreçar-nos a la persona, institució o entitat que els tingui. Normalment és l’autor, però de vegades aquests drets han estat cedits a tercers.
 • Si es publiquen treballs dels alumnes, com per exemple els de recerca o altres de similars, hem d’obtenir la corresponent autorització.
 • Les obres que publiquem al nostres espais web (imatges, documents, músiques, etc.) s’han de referenciar correctament, ja siguin de creació pròpia o d’altri, tal com s’indica en aquest enllaç.

 • Els drets d'autor. Vídeo elaborat per estudiants del Grau en Mitjans Audiovisuals del Tecnocampus de Mataró.


Les llicències Creative Commons

En el punt anterior ja hem dit que la utilització de les obres o prestacions requereix l'autorització del titular dels drets. Si una persona vol obtenir autorització per utilitzar obres i prestacions pot posar-se en contacte amb el titular dels drets i sol·licitar-la.

Existeixen, però, diferents llicències que, tot i estar basades en els drets d'autoria, autoritzen determinats usos d'una obra de la qual una persona és autora. Un exemple són les llicències Creative Commons, però n'hi ha d'altres.

Consulteu la secció de la XTEC sobre les llicències Creative Commons (http://xtec.gencat.cat/ca/centres/propintel_dretauto/llicencies_cc/)

Insistim que feu una lectura atenta d'aquesta pàgina, tot i que a continuació trobareu un extracte del contingut:

“Mitjançant una llicència Creative Commons, l'autor/a exerceix el dret que la llei li confereix en exclusiva per decidir certes condicions d'ús i distribució de la seva obra. L'autor/a pot donar llibertat per tal que la seva obra sigui reproduïda sempre que es reconegui l'autoria i establir, o no, restriccions sobre l'ús comercial i la possibilitat de fer obres derivades.

Les llicències Creative Commons, […]l'únic que fan és alliberar certs drets que posseeix l'autor/a d'una obra de manera que altres persones en puguin fer certs usos sense haver de sol·licitar permís explícit.

Existeixen sis llicències principals de Creative Commons. Totes elles impliquen el reconeixement de l'autor/a (by)”.


L’ús de les obres amb llicència Creative Commons

Per fer ús de les obres d’altres persones que estan sota aquestes llicències hem de llegir les restriccions dels usos que cada llicència té i actuar en conseqüència, ja que, per exemple, la finalitat comercial i la transformació depenen del tipus de llicència que l'autor hagi triat per a la seva obra.

Sempre hem de reconèixer l’autoria de l’obra i hem de referenciar-la indicant-ne l’autor i la font on l’hem trobat. Consulteu tres formes de referenciar una imatge trobada a WikipèdiaCommons que recull la XTEC

En les obres de creació pròpia s’ha d’especificar l’autoria, per exemple afegint "Material elaborat per El-vostre-nom, i el nom de la biblioteca i el del centre".


El caràcter obert o reservat que vulgueu donar a la informació que publiqueu en el blog ha de ser coherent amb el règim propi del centre. Cal dir que el Departament d’Educació mostra a la xarxa bona part de la informació sota llicències Creative Commons. La més usada és

que indica que l’obra està protegida per una llicència de Reconeixement d’autoria, que no se'n permet l'ús comercial, però sí la creació d’obres derivades, sempre que es comparteixin amb una llicència de les mateixes característiques. Tots els cursos telemàtics del Departament d’Educació, àdhuc aquest, estan publicats d'acord amb aquest tipus de llicència.

Recordem que si en el blog no hi ha cap indicació, s’entén que tots els drets són reservats.

Pel que fa a les imatges dels nostres alumnes que publiquem al blog i de les quals haurem de tenir el consentiment familiar per fer-ho, hem de tenir present que, si en el nostre blog optem per una llicència Creative Commons, haurem de fer constar que el contingut del blog es regeix pels criteris de la llicència, llevat de les imatges de les persones que siguin clarament identificables, ja que el centre ha obtingut el permís per publicar les imatges dels alumnes a les webs del centre, i potser no tindrem permís per autoritzar que se'n faci un altre ús com podria ser una obra derivada.


Selecció del tipus de llicència

Per seleccionar un dels sis tipus de llicència Creative Commons per al vostre blog caldrà que entreu a: http://creativecommons.org/choose/ i respongueu dues preguntes, decidint:

 • Si permeteu o no els usos comercials de l’obra.
 • Si permeteu que es comparteixin les adaptacions de l’obra.

També caldrà afegir les dades del blog amb l’única finalitat que quedin recollides en el codi embed (situat a la dreta de la imatge), que copiareu en el blog en el giny o gadget corresponent tal i com especifiquen les pràctiques 3a i 3b del mòdul 2. El codi embed inclourà les metadades del títol i l’autoria, la qual cosa ajudarà els cercadors en la localització.

El portal de Creative Commons s'ha renovat recentment, però la informació que proporciona és la mateixa que la imatge que teniu més amunt .


Repositoris de materials que protegeixen els drets d’autor, però permeten alguns usos per part de terceres persones

Hi ha diferents llocs d’imatges, músiques i fons documentals amb alguns drets cedits als quals podrem accedir si volem publicar músiques, imatges d’altri per il·lustrar els nostres articles. Caldrà fixar-nos en quin tipus de llicència tenen abans d’inserir-les al blog.

Música:

 • YouTube: permet descarregar música i sons gratis per a projectes propis.

Imatges:

 • Pixabay. Imatges gratuïtes d'alta qualitat
 • Veezzle Cercador d’imatges gratuïtes.
 • Freepik Gràfics vectorials gratuïts


La informació ha de respectar un codi ètic de difusió

La difusió de continguts a Internet ha de respondre a uns principis ètics. Fóra bo que el document de planificació de creació del blog recollís els valors, principis i normes ètics que regiran la publicació de continguts. Caldrà que cada centre reflexioni sobre aquest punt i reculli, en un petit text, el que més s’avingui amb els seus trets d'identitat. Recomanem que com a mínim contingui aquests quatre principis:

 • Ha de respectar els principis fonamentals dels drets humans i dels valors d’una societat democràtica.
 • Ha d’actuar amb ètica i responsabilitat en la utilització de la informació.
 • No ha de contenir publicitat inadequada per a l’entorn educatiu.
 • Ha d’evitar enllaçar continguts a d’altres llocs amb publicitat inadequada a l’entorn educatiu.