Tema 1: Categories i etiquetes

Concepte i funcions

L’objectiu principal de dissenyar una correcta arquitectura de la informació és facilitar-ne la recuperació a l’usuari. De vegades però, això no és suficient i cal pensar a integrar altres eines per trobar la informació d’una manera ràpida.

XTECBlocs i Blogger incorporen diversos sistemes de recuperació com el cercador intern, l’arxiu del blog, les etiquetes, i, en el cas de la XTECBlocs, també les categories.

Tant el cercador intern com l’arxiu del blog són elements de recuperació que, si l’aplicació no ofereix per defecte, els hi podem inserir simplement seleccionant el gadget o giny corresponent, però, pel que fa a les categories i a les etiquetes, cada blog s’ha de confeccionar la seva pròpia llista.

Les categories i les etiquetes són paraules clau (folksonomies, categoritzacions o descriptors) que identifiquen, d’alguna manera, el contingut de l’article o post i que permeten que l’aplicació pugui recuperar-lo.

La pràctica generalitzada d’anar introduint les paraules clau a mesura que redactem articles, sense un pla previ, provoca errors de descripció. Un dels més corrents és duplicar etiquetes en escriure la mateixa paraula de diverses maneres en entrades diferents.

Exemple:"novetats", "Novetats", "novetats." En aquest cas l’aplicació distingirà tres etiquetes diferents i no podrà mostrar, d’un sol cop, tots els articles etiquetats amb aquest concepte.

Una altra errada molt freqüent que es comet, quan no hi ha un criteri previ de descripció, és etiquetar les mateixes informacions amb termes sinònims.

Exemple: "celebracions", "festes". En aquest cas els articles que mostren els esdeveniments festius estan categoritzats amb dos descriptors, amb la qual cosa l’aplicació no ens podrà mostrar tota la informació quan cliquem a sobre d’una de les dues etiquetes.

És per això que s’aconsella, al contrari del que es fa habitualment, elaborar un repertori de les paraules clau (vocabulari controlat), agrupades en dues llistes: una que reculli els destinataris als quals preveiem adreçar-nos o dels quals es parli en l’article (cicle mitjà, ESO, professorat, famílies, etc.), i una altra que identifiqui els continguts en funció del tema que tracti la informació que tenim previst publicar (novetats, bibliopati, exposicions, etc.).

Aquestes llistes recolliran l’univers descriptiu del blog, vetllaran per l’ortografia dels termes i evitaran usar etiquetes diferents per al mateix tipus d'informacions.

Per a l’aplicació XTECBlocs les categories serviran per descriure els destinataris de la informació i les etiquetes serviran per descriure el tema de què tracti l’article, post o entrada.

L’aplicació Blogger solament ofereix el sistema d’etiquetes, però podem construir dos gadgets que distingeixin la cerca per destinataris i per tema.

Per al sistema Nodes la proposta d'etiquetes i categories ha de ser un xic diferent del que s'ha exposat fins ara, considerant que el web del centre ja té incorporat un sistema general d'etiquetes i de categories per recuperar la informació. En el tutorial corresponent es detalla la proposta que en fem i el procediment a seguir. No obstant això, els criteris a tenir en compte en l'assignació d'etiquetes, exposats més avall, continuen essent vàlids per al sistema Nodes.

En resum, es pot dir que la llista d’etiquetes de destinataris ha de recollir els sectors d’usuaris als quals va adreçada la informació o dels quals es parli en l’article o notícia, i la llista d’etiquetes temàtiques s’ha de confeccionar tenint en compte que els temes de la informació que volem publicar, tindran relació amb els àmbits de funcionament de la biblioteca i de les activitats que realitza (vistos en el mòdul anterior) i per tant, no ens ha de ser difícil la confecció.


Llista d’etiquetes de destinataris

Un exemple d’etiquetes de destinataris de la informació o dels quals es parla podria ser aquesta:

Educació primària
Infantil
CI
CM
CS
Professorat
Famílies
General

En el cas dels alumnes és millor identificar els cicles. La identificació per cursos es desaconsella.

Educació secundària
ESO
Batxillerat
Cicles formatius
…(altres estudis del centre)
Professorat
Famílies
General

En els cas dels alumnes s’aconsella fer constar solament les etapes, sobretot en els centres amb una oferta formativa molt diversificada. La identificació per cursos es desaconsella.


Llista d’etiquetes temàtiques

Un exemple de llista àmplia d’etiquetes podria ser aquesta, que cada centre pot adaptar a la seva realitat. La llista següent mostra una coma (,) després de cada paraula per facilitar-ne la còpia i la inserció al blog, ja que s'han de separar entre comes, i així evitem errors d'escriptura.

Organització i funcionament,
Guia de la biblioteca,
Gestió del fons,
Pla de lectura,
Préstec,

Informacions i recursos,
Guies de lectura,
Recomanacions de la biblioteca,
Recomanacions del professorat,
Revista de la biblioteca,
Novetats bibliogràfiques,
Seleccions bibliogràfiques,
Seleccions de recursos,

Activitats d'hàbit lector,
Apadrinament lector,
Bibliopati,
Club de lectura,
Exposicions,
Hora del conte,
Lectura en parella,
Lectures obligatòries,
Recomanacions dels alumnes,
Tallers literaris,
Temps de lectura diària,
Visites d'autor,

Activitats de competència informacional,
Formació d'usuaris,
Treballs de projectes,
Treballs de recerca,

Activitats diverses (No cal fer etiqueta d'aquest títol, però sí dels títols específics que hi ha a continuació.)
Commemoracions,
Actes culturals,
Festes populars,
Premis i concursos,

Promoció i difusió,
Biblioteca pública,

L’etiqueta Commemoracions l’assignarem a activitats com: aniversaris, natalicis, diades, efemèrides històriques, campanyes solidàries, cerimònies, espectacles, etc.

L’etiqueta Actes culturals l’assignarem a activitats pròpies o externes com: obres de teatre, exposicions de pintura, fotografia, jocs d’escacs i altres manifestacions artístiques, fòrums, etc.

L’etiqueta Premis i concursos l’assignarem als certàmens convocats pel centre o per altri, evitant citar el nom dels esdeveniments. En cas d’un certamen de molta tradició a l’escola, com per exemple Jocs Florals, caldrà fer una etiqueta amb el seu nom propi.

L’etiqueta Festes populars la podrem assignar tant a les pròpies de l’escola (Castanyada, Nadal, Carnaval i Sant Jordi), com a les que se celebrin en l’entorn.

Podem fer etiquetes personalitzades d’una activitat, per exemple per destacar una festa concreta (Sant Jordi) però de manera excepcional. La tasca d’etiquetar amb el nom propi de l’activitat s’ha d’intentar fer poc per evitar tenir un núvol tan immens d’etiquetes que no ens serveixi de res.

L’epígraf de Promoció i difusió està pensat per etiquetar les accions de promoció de la biblioteca a la comunitat d’usuaris, pròpies o externes, com per exemple textos de difusió de la biblioteca, tríptics, punts de llibre, carnet de la biblioteca, enregistraments audiovisuals, lipdubs, programes de ràdio, etc.

L'etiqueta Biblioteca pública s'assignarà als articles que mostrin la col·laboració de la biblioteca amb la biblioteca pública del barri o zona: difusió de l’agenda d’activitats, organització conjunta d’activitats amb alumnes, etc.


Criteris per tenir en compte en l’assignació d’etiquetes

  • Cada article permet ser etiquetat amb més d’una paraula clau, però s’han de triar les que n'identifiquin millor el seu contingut.
  • La llista que oferim més amunt mostra una classificació jeràrquica amb títols principals i subtítols més específics en funció del tema que tracten, però al núvol d’etiquetes es visualitzaran ordenades alfabèticament. La tipografia de negreta per als títols més generals emprada en la pràctica és tan sols a efectes de comprendre la jerarquia dels termes i no s'ha de reproduir en el blog.
  • S’aconsella que, quan s’etiqueti un article amb el terme específic, per exemple “Novetats bibliogràfiques”, també s’etiqueti amb el terme principal, que seria “Informacions i recursos”. El núvol d’etiquetes mostraria la tendència de la biblioteca a més lectura, a més organització, a més difusió de recursos, etc.
  • Les etiquetes que anem entrant queden arxivades al blog i sempre les podem seleccionar sense necessitat de tornar-les a escriure, per evitar errors, però és aconsellable consultar la nostra llista cada cop que entrem etiquetes noves per no repetir-les o introduir-hi sinònimes.
  • La llista mostra un repertori tancat de paraules, que podem anar ampliant a mesura que necessitem paraules noves.
  • Els termes que podrem anant afegint han de ser els més genèrics possible per tal que guardin una harmonia amb els termes actuals de la llista. S’ha d’evitar escriure etiquetes que solament identifiquin una acció, perquè això provocaria tenir un núvol massa gran d’etiquetes que dificultaria la cerca.

Per exemple: Per etiquetar un article sobre la diada de Sant Jordi s’ha pensat en el descriptor Festes populars per evitar tenir etiquetes de Sant Jordi, Nadal, Carnaval, etc. Si hem d’etiquetar un article sobre un concurs, com per exemple el concurs Protagonista Jove, usarem l’etiqueta Premis i concursos, perquè segurament el centre celebrarà més certàmens. Si fem un article d’una exposició d’un autor, s’ha d’etiquetar amb el descriptor Exposicions, però també podrem ampliar la llista amb el nom de l’autor si ha estat un treball important al centre.

Solament s'aconsella etiquetar amb el nom propi els esdeveniments molt destacats per al centre. La resta d'informacions s'hauran d'etiquetar amb el títols genèrics de la llista.