Tema 3: Les grans línies de contingut

Quan s'ha parlat de la planificació, en el mòdul anterior, s'ha fet esment a les grans línies de contingut que es poden difondre des del blog de la biblioteca. Tornem a enumerar-les, perquè a continuació detallarem la naturalesa de cada contingut i la manera en què podem fer-ne difusió. Caldrà també afegir una pàgina de presentació del blog.

 1. Presentació
 2. La biblioteca i el seu funcionament: informació bàsica sobre la biblioteca
 3. Pla de lectura del centre. Informació bàsica sobre el Pla de Lectura del centre
 4. Serveis globals que ofereix la biblioteca
 5. Activitats de la biblioteca
 6. Activitats de l'entorn
 7. Notícies generals
 8. Estil propi o marca personal de la biblioteca: relacionat amb alguna línia de treball del centre o amb recursos específics.
 9. Enllaços d'interès

Els continguts que cada centre decideixi difondre s'han de correspondre als objectius que s'han fixat en el document de planificació.

Per a cada línia de contingut s'exposen a continuació les informacions i activitats més habituals que es poden difondre des del blog de la biblioteca. Podeu consultar-ne els exemples següents.


Presentació

Ha d’haver-hi una pàgina que contingui una presentació del blog. Cal fer constar:

 • Els objectius específics del blog
 • A qui va adreçat
 • Què hi trobaran els usuaris
 • Les persones que gestionen el blog (és una informació opcional, però no cal identificar les persones si no es vol, sinó solament el càrrec.)

La biblioteca i el seu funcionament

És important que una de les primeres pàgines del nostre blog es dediqui a presentar el projecte de biblioteca i el seu funcionament. Se suggereix usar les pàgines estàtiques. Atès que la informació bàsica que s'ha de consignar és de naturalesa diversa, caldrà fer més d'una pàgina estàtica:

Explicació del projecte, l’equip humà, els horaris d’atenció als usuaris en horari lectiu i no lectiu, l’organització del fons, les normes d'ús o la guia de la biblioteca, la normativa de préstec, etc.

Exemples:

Pel que fa a la guia de la biblioteca o normes d'ús, es recomana redactar-les en un llenguatge positiu i evitar fer un ús abusiu de les frases de prohibició.

Exemples de guia de la biblioteca o de les normes d'ús

Guia de la biblioteca escolar. Institut La Sedeta de Barcelona.

Funcionament de la biblioteca Escola Germanes Bertomeu Mataró.

Triptic, serveis, horaris,... de la biblioteca escolar. Institut Cristòfol Despuig de Tortosa.

Projecte de biblioteca escolar. Escola Àgora de Barcelona.


El pla de lectura del centre

Caldria dedicar una pàgina estàtica per informar sobre el pla de lectura del centre i el paper de la biblioteca. Si el centre té elaborat el seu PLEC el pot difondre en aquesta pàgina (mitjançant alguna de les eines digitals que s'han referenciat en el mòdul anterior).

En cas que aquesta informació no estigui disponible per publicar-la al blog, no caldrà fer aquesta pàgina i es pot incloure una informació genèrica sobre les activitats de lectura del centre en la pàgina de La biblioteca i el seu funcionament.

Exemples de blogs que han publicat el Pla de lectura del centre (PLEC):


Serveis globals de la biblioteca

Fora interessant que la guia de la biblioteca relacioni els serveis que ofereix la biblioteca. Si el centre creu oportú visibilitzar tots els serveis, es pot crear una pàgina estàtica i oferir una petita descripció de cadascun.

Els serveis recollits en el document Directrius i estàndards per a les biblioteques públiques dels centres educatius de Catalunya són:

 • Servei de consulta i informació, que facilitarà l'accés al catàleg en línia del fons propi, l'accés a materials i recursos en línia i l'accés a Internet
 • Servei de préstec
 • Servei de suport a l’aprenentatge i al desenvolupament del currículum
 • Servei de promoció i foment de la lectura

La difusió en línia de materials i recursos, propis i externs, ha de ser una de les tasques cabdals del blog perquè forma part dels serveis bibliotecaris, però potser és encara una de les assignatures pendents de la biblioteca escolar actual.

La informació relacionada amb aquest epígraf podria estar allotjada en pàgines estàtiques o en una secció lateral si enllacem amb un repositori de recursos extern. També es poden crear articles o posts si en fem una difusió puntual lligada a les novetats.

Els recursos que se solen difondre més són:

 • Accés al catàleg en línia (ePèrgam) (pàgina estàtica o enllaç lateral)
 • Accés a recursos digitals d'informació o curriculars (pàgina estàtica o blogroll, si hi enllacem un nombre reduït )
 • Recomanacions de lectures per a les diferents tipologies d’usuaris (articles)
 • Novetats bibliogràfiques entrades a la biblioteca (articles)
 • Guies de lectura o seleccions bibliogràfiques sobre un tema (articles)
 • Publicacions de treballs d'alumnes sempre que hàgim obtingut prèviament el permís (articles)

Exemples:


Activitats de la biblioteca

Les activitats que la biblioteca fa al llarg del curs haurien d'estar recollides en el Pla de lectura de centre i incloses en la programació anual de la biblioteca.

S'entén que no totes les activitats es poden difondre mitjançant el blog, és per això que caldrà planificar la seva difusió al llarg del curs amb el suport de la comissió de biblioteca. Caldrà, doncs, preveure la publicació de diferents activitats al llarg del curs escolar on tots els alumnes se sentin representats.

La seva publicació al blog s'ha de fer mitjançant articles o posts en el moment en què es produeixin. La publicació de les activitats de la biblioteca representa, doncs, la major part de la informació variable que donaria vida al blog.

Trobem un gran ventall d’activitats que publiquen els centres educatius. A continuació en teniu un recull:

Activitats fetes a la biblioteca o a les aules amb intervenció de la biblioteca:

 • Activitats per incentivar l'hàbit lector.
  Exemples: Presentacions de llibres, novetats, visites d’autors, lectures en veu alta o explicacions de contes, certàmens literaris organitzats pel centre o externs amb participació del centre, foment d’intercanvi de llibres, bibliopati, apadrinament lector, clubs de lectura, etc.
 • Activitats de formació d’usuaris.
  Exemples: Presentació de la biblioteca, activitats per conèixer elements de la biblioteca (parts del llibre, la col·lecció, editorials, il·lustradors, etc.).
 • Activitats per treballar la competència informacional.
  Exemples: Activitats per orientar l’alumnat a cercar (plantejar, localitzar i recuperar) la informació mitjançant l’accés a obres de referència, diccionaris, bases de dades, biblioteques digitals, publicacions periòdiques en línia, portals, etc. Activitats per orientar l’alumnat a tractar i a comunicar la informació com les accions de suport a treballs d’informació de diferents àrees, de síntesi, de recerca, interdisciplinaris, etc.
 • Activitats de desenvolupament de la dimensió cultural.
  Exemples: Exposicions pictòriques, xerrades, fòrums, audicions musicals, teatre, jocs d’escacs, etc.

Exemples d'activitats

 • Club de lectura. Biblioteca Valentí Guabianas de l'escola Can Serra de Barberà del Vallès.


Activitats de l'entorn

Aquest apartat es refereix a les activitats realitzades a l’entorn del centre, en col·laboració amb altres agents o recomanades per la biblioteca. Com que estaríem parlant d’activitats puntuals s’haurien de publicar en forma d’articles o posts i formarien part de la informació variable del blog. Això no obstant, els enllaços a les agendes d’activitats es podrien publicar en el blogroll o barra lateral, o en una pàgina estàtica. Aquest tipus d'activitats solen tenir a veure amb:

 • Activitats de la biblioteca pública de la zona realitzades en col·laboració.
  Exemple: Activitats de coneixement de la biblioteca pública per fer-ne ús, visites a exposicions, lectures en veu alta, explicacions de contes, etc.
 • Activitats de difusió cultural i científica organitzades per entitats amb col·laboració i/o recomanades per la biblioteca.
  Exemple: Exposicions, tallers, concursos, etc.

Exemples


Notícies generals

Les notícies de caràcter general relacionades amb continguts que s’estiguin treballant a la biblioteca o a l’aula, amb suport de la biblioteca, també serien susceptibles de difusió al blog en articles o posts.


Estil propi o marca personal del blog

Hi ha alguns blogs de biblioteca que han destacat per publicar, a banda de la informació descrita anteriorment, una informació específica, segurament relacionada amb alguna línia de treball del centre o relacionada amb recursos específics. És interessant considerar la possibilitat d’incloure aquest "segell d’identitat" o "marca personal", ja que donarà valor afegit al blog. Aquest contingut pot estar relacionat amb alguna línia de treball del centre o amb recursos específics.

Aquesta informació, en funció del contingut, es pot situar tant en pàgines estàtiques, en articles o en la barra lateral. Exemples d’aquest tipus d’informació serien:

Són exemple d'aquest tipus d'informació els fons específics, tant físics com digitals, sobre temes de rellevància per al centre, com ara el nom de la institució o alguna personalitat estimada pel centre; els projectes interculturals, de valors, plurilingües; els booktubers o bibliotubers i els booktrailers o bibliotrailers; els racons de poesia o de còmics; els reculls de refranys, d’imatges pictòriques, de curts de cinema; i la informació específica de l’entorn del centre com ara la col·lecció local i les col·leccions adreçades a les famílies.

Exemples de blogs que inclouen aquesta “informació particular”:


Enllaços d'interès i altres informacions addicionals

Ja hem dit abans que les seccions laterals poden oferir informació addicional mitjançant ginys o gadgets segons la plataforma. Són petites aplicacions que s’incorporen a la barra lateral i poden oferir un contingut que ens interessi trobar de manera ràpida, “a un clic".

La informació més habitual que se sol incloure-hi és:

Contacte amb la biblioteca. És interessant que, des del blog, els usuaris puguin contactar còmodament amb la biblioteca. Les dues formes més habituals són mitjançant la inserció d’un gadget o giny que incorpori l’adreça de correu electrònic o un altre que insereixi un formulari de contacte. En XTECBlocs aquest formulari caldrà inserir-lo en una pàgina estàtica. En Nodes no caldrà fer aquest giny perquè ja hi ha un lloc per oferir les dades de contacte amb totes les unitats del centre.

Enllaç al web del centre i/o altres espais virtuals del centre (blogs de cursos, etc.). Cal preveure un lloc destacat per inserir “un blogroll” que faciliti l’accés als altres espais virtuals del centre. Igualment, des dels altres espais del centre demanarem que ofereixin la URL del blog de la biblioteca. En Nodes tampoc caldrà fer aquest giny, ja que el blog està integrat en el web del centre.

És convenient oferir en dos espais diferents els enllaços: un per als del centre i un altre per als enllaços d'interès externs.

Enllaços d’interès externs al centre. També caldrà oferir la llista d’enllaços a llocs d’interès, com ara: la biblioteca pública de la zona, entitats de l’entorn, enllaços a diferents catàlegs, etc. Poden haver-hi tants blogrolls com vulguem, ja que agruparem la informació segons la temàtica.

Eines per a la recuperació de la informació:

 • Cercador intern, que permetrà la recuperació de la informació que tenim publicada en el blog.

 • Categories i etiquetes, que permetran recuperar la informació publicada al blog si prèviament hem assignat a cada article unes paraules clau o etiquetes. Aquest tema el tractarem més endavant.

 • Arxiu del blog. Ofereix la informació arxivada cronològicament. Consultar-lo és molt útil.

Compartir la informació. També podem inserir eines perquè els usuaris comparteixin la informació en les seves xarxes socials.

Tipus de llicència (Creative Commons). En el mòdul següent reflexionarem sobre el posicionament legal del blog. De moment, aquí només volem comentar que és aconsellable fer constar en el nostre blog quins drets d’explotació de la informació que publiquem cedim als usuaris, acollint-nos a alguna de les modalitats de llicència Creative Commons.

Titularitat del blog. Normalment, se sol indicar amb un giny al final del blog. Si la titularitat del centre és del Departament d'Educació caldrà inserir el logotip corresponent, tal com s'indica en els tutorials d'aquest mòdul.

Cal recordar que, en Nodes, aquest giny tampoc és necessari perquè el web del centre ja porta la identificació.

En els tutorials de les diferents plataformes trobareu el procediment tècnic per publicar cada línia de contingut.