Tema 1: Estructura bàsica dels blogs

Per dissenyar una correcta arquitectura de la informació hem de tenir en compte tant les característiques estructurals i funcionals de l’eina com els objectius i continguts que hem previst en el nostre document de planificació. Dedicarem aquest tema a mostrar l'estructura funcional del blog i els temes següents els dedicarem a reflexionar com repartir el contingut que tenim previst publicar.

En un blog la informació, tant la fixa com la variable, se sol distribuir en aquests quatre espais: Capçalera, menú principal, cos central i seccions laterals.

Estructura bàsica d'un blog

  • Capçalera: És el lloc indicat per fer constar les dades identificatives del blog: el nom de la biblioteca, el nom del centre educatiu i la població. És important identificar correctament el blog en un lloc principal com és la capçalera. Algunes plantilles de visualització també permeten inserir una imatge. Si és el nostre cas, podrem incorporar-ne una de relacionada amb la biblioteca (fotografia de la sala, logotip, alguna imatge elaborada pels alumnes, etc.).

Exemples:

  • Biblioteca de l’Institut Vicenç Plantada de Mollet del Vallès. (Capçalera ben identificada i amb una imatge que és el resultat d’un treball en volum realitzat pels alumnes.)
  • Bibliomogent. Escola Mogent de Montornès del Vallès (Capçalera ben identificada i amb una imatge que indica el títol.)

  • Menú principal (horitzontal o lateral): Dóna accés a la informació variable de la pàgina principal i a la informació fixa allotjada en les pàgines estàtiques. En Blogger el menú principal també pot donar accés a enllaços fora del blog.
  • Cos central: És el lloc on es localitza la informació variable (articles o posts) que anem publicant periòdicament. Normalment aquesta informació es mostra a la pàgina principal del blog ordenada cronològicament. La informació fixa de les “pàgines estàtiques” també la trobem en el cos central.
  • Secció lateral: Permet inserir ginys o gadgets, que són petites aplicacions prèviament dissenyades, per incorporar informacions addicionals, enllaços d'interès o informacions que volem que estiguin sempre a un clic. Normalment se situa a la dreta. Algunes plantilles més recents incorporen més d’una secció lateral que es poden situar tant a la dreta com a l'esquerra.