Tema 2: La planificació del servei


La creació d’un espai virtual per a la biblioteca escolar gairebé sempre neix de la necessitat de donar continuïtat als seus serveis i activitats més enllà dels espais físics i els horaris d’obertura. Aquesta necessitat s’ha de materialitzar en el disseny d’un projecte que s’ha d’anar construint en diverses fases. Les fases que es proposen en aquest curs per construir el blog són les següents:

  1. Pla d'actuació
  2. Selecció de l’eina de creació del blog i la configuració inicial
  3. Selecció de les eines web 2.0 complementàries
  4. Organització de l’estructura
  5. Publicació de continguts
  6. Tasques d'engegada i manteniment


Seran aquestes les fases que s’aniran desenvolupant al llarg del curs.

El pla d'actuació


Aquesta fase requereix la redacció d’un document no gaire extens (8 – 10 pàgines) que prevegi totes les actuacions que s’han de dur a terme abans de començar la tasca de crear el blog.

Aquest document de planificació formarà part del projecte final del curs, i, tot i que les indicacions per a la seva elaboració es concentren en aquest primer mòdul, es preveu que els alumnes el realitzin al llarg dels diversos mòduls. Trobareu el document model i els altres documents del curs, al tema 3 de l'últim mòdul del curs.

El document de pla d'actuació ha de contenir aquestes parts:
Alguns exemples d’objectius dels diferents àmbits: