Tema 1: Informacions introductòries sobre els blogs i presentació del "Directori de webs i blogs de biblioteques escolars"


Origen del mot i la seva forma escrita en català

El mot prové de l’anglès blog, escurçament de weblog, compost de web + log que vol dir ‘registre on consten totes les operacions d’un procés’. Fins a l’any 2013, en català hi ha hagut vacil·lacions en la seva forma escrita, ja que es podia trobar amb “c” o amb “g”. Cap al març del 2013 l’Institut d’Estudis Catalans va introduir la forma blog amb “g” en el seu Diccionari de la llengua catalana, i a l’estiu del 2013 el Termcat, que l’any 2005 havia normalitzat la forma bloc amb “c”, va considerar que la forma adequada havia de ser blog (nom masculí). Per tant, tot i que encara ara podem trobar el mot escrit amb “c” hem de tendir a adoptar la forma normalitzada.


Definició de blog i funcionalitats destacades

El Diccionari de la llengua catalana DIEC2 de l’IEC defineix blog com a “pàgina web, generalment de caràcter personal, que té una estructura cronològica que s'actualitza freqüentment i presenta informació o opinions sobre temes diversos”.

Respecte del concepte de “blog educatiu” el Termcat indica que és un “blog temàtic dedicat al món de l'educació.”

A hores d’ara tots disposem d’alguns coneixements sobre com funciona un blog, ja que ens els trobem a la xarxa contínuament, però hi ha tres aspectes de les seves funcionalitats que ens interessa ressaltar abans d’entrar de ple en aquest curs:

  • Són aplicacions web amb tecnologia 2.0, la qual cosa permet escriure-hi amb un editor de contingut, i per tant, no és imprescindible tenir coneixements de llenguatge html per editar-los. L’aspecte final el determinen les plantilles que conté l’aplicació i que normalment seleccionem a l’inici de la creació del blog.
  • El contingut s’estructura en forma de diari personal i la informació es disposa en ordre cronològic invers (de més nou a més antic). També té la possibilitat de crear pàgines estàtiques per oferir informacions fixes. Els lectors poden interactuar deixant-hi comentaris. El blog permet inserir, de forma fàcil, arxius d’imatge, text, vídeo i so, que podem tenir allotjats a altres aplicacions 2.0 (com Flikr, Google Fotos, Youtube, etc.), cosa que facilita la difusió de continguts, ja que contextualitza i aglutina, en una sola eina, la informació guardada en diferents espais virtuals.
  • Ofereixen diferents rols d’edició: administrador, editor, col·laborador, etc. Cada rol defineix el tipus d’aportació al blog que poden fer les persones autoritzades.

Algunes dades sobre l’evolució dels blogs

L’aparició dels blogs als Estats Units (1994) i la utilització de terme blog (1997) gairebé coincideixen amb la sortida a Internet de la XTEC (1995) en el nostre entorn educatiu. En els deu primers anys del segle XXI hi ha hagut un creixement exponencial de blogs i es calcula que en el món actualment n'hi poden haver de 90 a 100 milions.

La potencialitat educativa de l’eina comença a aparèixer cap el 2003 també als Estats Units en el món universitari, i en pocs anys els edublogs s’han estès a tots els nivells educatius. Actualment en l’ensenyament no universitari trobem blogs de centre, d’aula, de professors, d’alumnes, de projectes col·laboratius, de recursos, de biblioteca, etc.

És cert que al llarg d’aquest primer decenni del segle XXI han aparegut noves eines de les anomenades 2.0 amb funcionalitats més avançades i, potser, més atractives que les dels blogs, i que això podria fer pensar en el final de la seva utilitat, però el treball dels desenvolupadors web en el sentit d’anar millorant l’eina i adaptant-la a les noves necessitats dels usuaris ha fet que, en aquests moments, el blog hagi arribat a la seva maduresa i pugui competir dignament amb els seus rivals 2.0 més recents.

Evolució dels espais virtuals de biblioteca escolar a Catalunya

El naixement del Programa biblioteca escolar “puntedu” l’any 2005, i l’impuls que dóna als centres seleccionats amb un projecte de biblioteca, afavoreix l’aflorament, en els anys successius, dels primers espais virtuals de biblioteca. Aquests espais solen ser seccions de les webs estàtiques dels centres educatius, on donen a conèixer el seu projecte “puntedu” a la comunitat educativa.

Durant el curs 2008-2009 es detecten els primers blogs de biblioteques com a eina de difusió de les seves activitats i el seu increment en els cursos següents. Val a dir que va ajudar molt a aquest augment de blogs la posada en funcionament de la plataforma XTECBlocs, amb tecnologia WordPress, l’any 2007, i l’accés a altres serveis gratuïts com Blogger. Actualment hi ha també la possibilitat de crear l'espai virtual dins del nodes del centre.