Guia del curs

Presentació

La presència de les biblioteques escolars a la xarxa es fa cada dia més necessària per connectar amb els usuaris, conèixer els seus interessos i oferir-los els serveis adequats. Cada cop hi ha més centres educatius que veuen la necessitat d'obrir espais de difusió a Internet per fer conèixer les activitats de la biblioteca, l’accés al seu fons, els recursos de la xarxa, etc.

La ràpida evolució de les eines digitals fa possible l’accés i l’ús d’Internet i del web a persones sense coneixements informàtics específics, però la creació d’un espai web de biblioteca requereix una planificació que tingui en compte, a més d'altres aspectes, una estructura de la informació coherent i entenedora i uns continguts rellevants per a la seva comunitat d’usuaris.

Aquest curs intentarà aprofundir en l’estructura i els continguts que ha de tenir un espai web de biblioteca escolar, i ofereix una proposta oberta d'organització de la informació basada en els àmbits de funcionament i les activitats d'un model de biblioteca que dona suport al projecte educatiu del centre.

Per la seva facilitat i simplicitat d'edició s'ha triat el blog com a eina aglutinadora de la informació que la biblioteca pot publicar virtualment, en el ben entès que el tractament i l'organització de la nostra proposta es pot extrapolar a qualsevol altre espai web que la biblioteca escolar decideixi crear.

La distribució del contingut en els diversos mòduls s’ha fet respectant les fases de creació del blog. En cada mòdul, primer es fa una exposició teòrica, continguda en els temes, i a continuació s’ofereixen els tutorials per dur-la a terme amb les plataformes XTECBlocs i Nodes.

Com que els tutorials de cada plataforma són per a la mateixa finalitat, s’ha afegit, al número de tutorial, les lletres “a” per a Nodes i “b” per a XTECBlocs. D’aquesta manera l’alumne solament haurà de seguir les indicacions del tutorial que correspongui a la plataforma triada a l’inici.

Val a dir, també, que el Programa biblioteca escolar “puntedu” disposa d'altres cursos de formació als quals farem diverses referències al llarg d'aquest

Objectius

La finalitat d’aquest curs és proporcionar els coneixements bàsics que permetin, al llarg dels diversos mòduls, la creació, el disseny i el manteniment d’un blog per a la biblioteca escolar com a porta d'entrada al món digital.

Els objectius del curs són:

  • Iniciar-se en la creació i el disseny d’un blog per a la biblioteca escolar.
  • Planificar i dissenyar l'estructura formal i els continguts que ha de tenir.
  • Aprendre a configurar, administrar i usar la plataforma triada pel centre com a gestor de continguts d'entre les que ofereix el curs: Nodes o XTECBlocs.
  • Adquirir estratègies de màrqueting digital per fer més atractiva la publicació de continguts.
  • Conèixer exemples reeixits d’alguns blogs de biblioteca escolar.
  • Planificar les tasques de manteniment del blog de la biblioteca escolar.

Continguts

Mòdul 1: La planificació, la creació i la configuració inicial del blog.

Mòdul 2: El disseny de l'estructura

Mòdul 3: Categories i etiquetes

Mòdul 4: La publicació de continguts

Mòdul 5: La difusió i la dinamització del blog

Mòdul 6: Les tasques de posada en marxa i de manteniment

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (Entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Per entrar dins d'aquest entorn es pot fer de dues maneres diferents: amb l'identificador XTEC o amb l'identificador de l'ATRI.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fa dins d'Odissea i per fer-ho, cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica. Es pot seguir des del lloc, horari i dia de la setmana que l'alumne/a decideixi. Cal, però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant el fòrum creat a cada mòdul de l'entorn Odissea.

El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls, també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.

Coneixements previs

Experiència en biblioteca escolar i competència digital de nivell inicial.

Requeriments

  • Cal disposar de connexió a Internet, un navegador compatible, els paquets ofimàtics més usuals i un programa de tractament d’imatge tipus Gimp o Fireworks.
  • Cal tenir l'aprovació de l'equip directiu del centre, ja que el curs inclou la creació del blog de la biblioteca del centre.

Actualitzat gener 2023