Tema1: La relació amb la comunitat educativa i l'entorn

Tema 1.b. La relació amb el professorat

Perquè la biblioteca sigui un veritable centre de recursos que doni suport al projecte educatiu del centre cal la implicació de tot el professorat, és necessari que la vegin imprescindible i que la sentin seva. Les biblioteques als centres educatius de secundària.

Si bé la biblioteca s’ha de constituir en el node d’informació del centre educatiu, ha de comptar amb el suport del professorat com a l'element clau de l'èxit del projecte. Membres de l'equip docent participen en la comissió de biblioteca/TAC, però la seva importantíssima contribució, de vegades no és suficient per assegurar la seva continuïtat.

És per això que cal vetllat per la implicació de tot el professorat en el desenvolupament del projecte i arbitrar, des del principi, tots els mecanismes que permetin la seva interacció i col·laboració amb la biblioteca, així com les respostes a les seves necessitats i interessos específics.

Tot i que l'equip docent té accés a tots els serveis de la biblioteca, s'haurien de trobar fórmules d'atenció personalitzada a les seves demandes professionals i proposar-los altres formes de participació com a lectors actius o com a col·laboradors en la gestió de la biblioteca.

A continuació s'exposen possibles accions destinades a l'atenció del professorat i que caldria reforçar i dinamitzar mitjançant el blog de la biblioteca.

Pel que fa al servei de consulta i informació
 • Elaborar una agenda global d'activitats de la biblioteca i fer-la arribar al professorat a través del servei d'alertes de Google.
 • Oferir un horari d'utilització de la biblioteca per a les seves classes.
 • Informar-los personalment, mitjançant el correu electrònic, de la publicació al blog de les novetats bibliogràfiques, guies de lectures o altres bibliografies que elabora la biblioteca.
 • Oferir l'accés al catàleg en línia.
 • Oferir l'accés a recursos digitals d'informació tant per a l'alumnat com per al professorat.
 • Oferir notícies d'actualitat relacionades amb els temes curriculars que s'estiguin treballant.
 • Oferir-los la possibilitat d'arxiu dels seus treballs com a docents, així com els dels alumnes.
 • Fer enllaços recíprocs entre el blog de la biblioteca i tots els entorns virtuals d'aprenentatge del centre: blogs de cursos, departaments o seminaris, aules virtuals, fòrums de treball, etc., així com en la web del centre.

Pel que fa al servei de préstec

 • Establir un sistema periòdic de préstec de materials per farcir les biblioteques d'aula.
 • Atendre de forma personalitzada les sol·licituds de préstec de llibres i materials, fent servir el préstec interbibliotecari, si calgués.
 • Recollir les desiderates del professorat per a la renovació del fons.
 • Elaborar una enquesta sobre hàbits lectors del professorat per ajustar el fons bibliogràfic als seus interessos.

Pel que fa al servei de de suport a l’aprenentatge i al desenvolupament del currículum

 • Establir les col·laboracions necessàries amb el professorat per desenvolupar els programes formatius en l'ús de la biblioteca i en cerques documentals adreçats als alumnes del centre.
 • Establir col·laboracions amb el professorat, mitjançant la comissió de biblioteca, per a l'organització d'actes culturals, exposicions, xerrades, etc., a la biblioteca.
 • Establir col·laboracions amb el professorat, mitjançant la comissió, per a la participació de la biblioteca en projectes de centre, en festes tradicionals i altres commemoracions del centre.
 • Elaborar programes de formació d'usuaris de la biblioteca i de cerca documental també per al professorat.

Pel que fa al servei de promoció i foment de la lectura

 • Organitzar de forma conjunta la comissió de la biblioteca i el professorat activitats plantejades dins del Pla de lectura de centre.
 • Demanar al professorat que faci les seves recomanacions literàries.
 • Organitzar activitats literàries adreçades al professorat o a tota la comunitat educativa de foment de la lectura, com certàmens literaris, concursos, xerrades, clubs de lectura, etc.

Pel que fa a la gestió de la biblioteca

 • Demanar al professorat l'ajut en la gestió de la biblioteca, per eixamplar l'horari d'atenció als alumnes, per dinamitzar el préstec de llibres, per afavorir activitats de lectura, etc.

Manera de presentar la informació

 • Per a la publicació de l'agenda d'activitats i l'horari d'ús de la biblioteca es recomana seguir les indicacions del tema 1g Calendari del mòdul 3. També és interessant activar les alertes de Google per tal que el professorat rebi, en el seu correu electrònic, l'avís de cada esdeveniment amb suficient antelació.
 • Pel que fa a l'arxiu de materials elaborats dels docents es pot construir un repositori de materials accessible mitjançant el blog, amb contrasenya d'accés per al professorat.
 • Pel que fa a les accions relacionades sota els diferents serveis de la biblioteca, caldrà repassar les orientacions fetes en els mòduls que tracten de la dinamització d'aquests serveis.
  • Servei de consulta i informació, mòdul 3.
  • Servei de préstec, mòdul 4.
  • Servei de suport a l'aprenentatge i desenvolupament del currículum, mòdul 5.
  • Servei de promoció i foment de la lectura, mòdul 6

Exemples de centres