Tema1: La relació amb la comunitat educativa i l'entorn

Tema 1.a. La relació amb els alumnes

"La biblioteca és un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa…i esdevé un element clau per a l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms." Model de biblioteca escolar definit pel Programa biblioteca escolar "puntedu".

Aquest model de biblioteca defineix clarament el públic objectiu (tota la comunitat educativa) sobre el qual s'han d'orientar les actuacions segons la condició de cada col·lectiu. No obstant, dins d'aquest públic hi trobem el grup diana (l'alumnat) com a usuaris principals del projecte de biblioteca sobre els quals s'ha de focalitzar tota l'atenció de suport educatiu.

Així mateix, les relacions que la biblioteca pugui establir amb el seu grup diana poden anar més enllà dels aprenentatges curriculars i plantejar altres formes de participació que fomentin la responsabilitat individual respecte a un servei comunitari. En són exemples la col·laboració en la gestió de la biblioteca i la col·laboració en tasques d'acompanyament a la lectura d'altres companys, com ara les activitats d'apadrinament lector, de lectura en parella, etc.En mòduls anteriors ja s'han desenvolupat orientacions per plantejar activitats de suport educatiu i de foment de l'hàbit lector, així és que a continuació s'exposen possibles accions de suport a la biblioteca i de servei a la comunitat educativa adreçades a l'alumnat, que es poden reforçar i dinamitzar mitjançant el blog.

Suport a la gestió de la biblioteca

Establir un equip de suport dirigit pel coordinador de la biblioteca per desenvolupar certes tasques durant un període de temps concret, com les següents:

 • Suport en la gestió de fons documental (folrar llibres, revisar teixells, fer etiquetes, reparar llibres amb desperfectes petits, etc.).
 • Suport en la gestió de la sala (mantenir l'ordre en el mobiliari i en els llibres de les prestatgeries, etc.).
 • Gestió del préstec de llibres (pels alumnes més grans).
 • Col·laborar en la gestió del blog (redacció d'alguna secció, col·laboració en la publicació d'enigmes, etc.).

Acompanyament a la lectura

 • Organitzar activitats d'acompanyament lector dels alumnes més grans als alumnes de cursos inferiors dins del centre.
 • Organitzar activitats d'acompanyament lector entre el centre de primària i el de secundària de la zona. Els alumnes més grans del centre de secundària fan de guia en el procés de lectura d'alumnes del centre de primària.

Important: Per a la creació i seguiment d'un equip de suport de la biblioteca format per alumnes caldrà una planificació prèvia que tingui en compte els aspectes següents:

 • Disseny del treball que caldrà fer.
 • Coordinació amb el professorat tutor.
 • Fer una crida a la participació de l'alumnat mitjançant tots els canals de comunicació del centre.
 • Calendari d'actuacions dels diversos grups i horaris.
 • Idear l'incentiu que rebran els alumnes en acabar la feina encomanada i la solemnitat del lliurament. (Un diploma lliurat un cop finalitzada la tasca, punts extres en alguna assignatura, manualitats com punts de llibres, dibuixos, poemes o altres treballs fets per altres alumnes, etc.).

Manera de presentar la informació:

 • Per fer la crida a la participació, caldrà la redacció d'una notícia de tipus inicial amb accés a un correu electrònic o a un formulari d'inscripció.
 • Per divulgar en el blog la participació, el treball desenvolupat i l'acte final de la feina encomanada caldrà redactar notícies seqüenciades que donin a conèixer puntualment el procés seguit.

Tots els articles han d'estar degudament etiquetats per facilitar la recuperació de la informació de manera ràpida.

Exemples:

 • Bibliocàrrec. Escola Pilarín Bayés de Sant Quirze del Vallès.